Δύο Ἱεράρχαι ποὺ ἀπεγοήτευσαν τοὺς πιστούς

Share:

Ὁ κ. Σ. Τζούμας εἰς τὴν ἱστοσελίδα τοῦ exapsalmos.gr τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 2019 ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ὁ ἐκ τῶν διαπρεπεστέρων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Σεβ. Σπάρτης Εὐστάθιος, δὲν μίλησε ἐντὸς τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ ἀπόφαση ἦταν εἰλημμένη, ὅπως μᾶς εἶπε, γιὰ πολλοὺς λόγους. Καλύτερα, λοιπὸν ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας λαθεύοντες παρὰ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀληθεύοντες, μᾶς εἶπε ὁ σοφὸς Ἱεράρχης…

Ὁ Καστορίας Σεραφεὶμ στηλίτευσε ἔντονα τὶς κινήσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τὶς ἀπειλές της. «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, λένε, ὅτι μεταδίδει κοινωνία στοὺς οὐνίτες, μήπως δὲν τὰ κάνουν τὰ ἴδια καὶ οἱ Ρῶσοι;» εἶπε».

Ἂν αἱ ἀποφάσεις εἶναι εἰλημμέναι, προφανῶς ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὰς Ἀρχιερατικὰς ἐκλογάς, τότε νὰ μὴ συνέρχεται ἡ Ἱεραρχία, δὲν εἶναι ἀναγκαῖον. Τελικῶς, «ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας» σημαίνει «ὅ,τι ἔχει προαποφασισθῆ» ἀπὸ μία μικρὰ ὁμάδα Ἱεραρχῶν. Τελικῶς οἱ ἀχειροτόνητοι τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ἦτο… ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας!

Οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Οὐκρανοὶ ποὺ μεταδίδουν θ. Κοινωνίαν, κακῶς πράττουν. Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ποὺ ἐκοινώνησε τὸν οὐνίτην Ποροσένκο ἔπραξε καλῶς; Ποὺ ἐθέσπισε β΄ γάμον κληρικόν; Ποὺ δίδει τὸν λειτουργικὸν ἀσπασμὸν τῆς ἀγάπης εἰς τὸν Πάπαν; Δι’ αὐτὰ σιωπή;

Previous Article

Ἡ ἀξιοποίησις τῆς περιουσίας προχωρεῖ!

Next Article

Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς παπισμός!

Διαβάστε ακόμα