Δὲν γίνεται μετάδοσις μικροβίων διὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ὁ “ἐπιδημιολογικὸς” τρόμος ποὺ προκαλεῖ τὴ δυσπιστία γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία, δὲν ἀφήνει ἀρκετοὺς χριστιανοὺς νὰ κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Τὸ “μεταλαμβάνειν τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ”, “καλὸν καὶ ἐπωφελὲς” τὸ ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Βασίλειος καὶ μάλιστα “καθ’ ἑκάστην ἡμέραν”. Δυστυχῶς κάποιοι θεωροῦν ὅτι εἶναι “καλὸν καὶ ἐπωφελὲς” γι’ αὐτούς, νὰ ἀπέχουν τῆς Θείας Μεταλήψεως, ἀπὸ τὸν κίνδυνο δῆθεν μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ δι’ αὐτῆς.

Ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ ἀκούγεται ἡ ἄποψη ὅτι “ὁ ἰὸς αὐτὸς ἦλθε γιὰ νὰ μείνει”. Τὸ σίγουρο ὅμως εἶναι ὅτι, αὐτὸς ποὺ ἦλθε καὶ θὰ μείνει γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια, εἶναι ὁ δισταγμὸς ἢ μᾶλλον ἡ δυσπιστία γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη. Καὶ παρεπόμενα κάθε φορά ποὺ θὰ ἔρχεται ἕνας νέος κορωνοϊός, θὰ ὀξύνεται τὸ πρόβλημα τοῦτο.

Ἡ Ἐκκλησία ἀκραδάντως πιστεύει ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία, εἶναι κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δι’ αὐτῆς μετάδοση μικροβίων καὶ ἀσθενειῶν. Ἡ Θεία Κοινωνία δὲν συμβολίζει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος λέγει ὅτι “ὁ ἄρτος ὅν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν” (Ἰω. 6,51). “Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμα μου ἀληθῶς ἐστι πόσις” (Ἰω. 6,55) λέγει ὁ Κύριος. Αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος διδάσκων στὴ συναγωγὴ τῆς Καπερναοὺμ καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μαθητές του εἶχαν σκανδαλισθεῖ λέγοντας ὅτι, “σκληρὸς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τὶς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;” (Ἰω. 6,60), στὶς μέρες μας γίνονται ἀφορμὴ παρόμοιου σκανδαλισμοῦ πολλῶν, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ κορωνοϊοῦ.

Πρόσφατα προβλήθηκε ἡ ἄποψη ὅτι ὑπάρχει ἀντιπαλότητα Πίστης καὶ Ἐπιστήμης. Ἡ ἄποψη αὐτὴ εἶναι λανθασμένη καὶ ὁδηγεῖ σὲ ἄτοπες ἀναλύσεις. Ἡ ἀλογία τῆς ἀπιστίας καὶ ὄχι ἡ ἐπιστήμη, εἶναι ποὺ πολεμᾶ τὰ “ὑπὲρ λόγον καὶ ἒννοιαν”. Ἕνας ἐπιστήμονας, ὁ ὁποῖος ὡς πιστὸς Χριστιανός, ὁμολογεῖ ὅτι οὐδέποτε κολλᾶς ἀπὸ τὴ Θεία Μετάληψη, δὲν ἀντιπαλεύεται τὴν ἐπιστήμη του, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὰ “ὑπὲρ λόγον καὶ ἒννοιαν” δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἑρμηνεύσει ἡ ἐπιστήμη. Οὐδέποτε κολλᾶς διὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως.

Ὅταν ἕνας ἰατρὸς ὁμολογεῖ ὡς ἀληθινὸς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, ὅτι κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, καθότι οὐδέποτε κολλᾶς διὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως, δὲν ἀντιμάχεται τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι, τὰ “ὑπὲρ λόγον καὶ ἒννοιαν” δὲν μποροῦν ἀνθρωπίνως νὰ ἑρμηνευθοῦν. “Εἰ δὲ τὸν τρόπον ἐπιζητεῖς, πῶς γίνεται, ἀρκεῖ σοι ἀκοῦσαι, ὅτι διὰ Πνεύματος Ἁγίου”, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Τὸ θαῦμα δὲν ἀποτελεῖ ἀντιπαλότητα στὴν ἐπιστήμη καὶ οὔτε τὸ “θαῦμα τῶν θαυμάτων”, ὅπως ὁ Ἅγιος Νεκτάριος χαρακτήρισε τὴ Θεία Κοινωνία. Ἡ ἐπιστήμη δὲν μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύσει ἕνα θαῦμα. “Πῶς ὁ ἄρτος γίνεται σῶμα Χριστοῦ καὶ ὁ οἶνος καὶ τὸ ὕδωρ αἷμα Χριστοῦ; Λέγω σοὶ κἀγώ· Πνεῦ­μα Ἅγιον ἐπιφοιτᾶ καὶ ταῦτα ποιεῖ τὰ ὑπὲρ λόγον καὶ ἒννοιαν”, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Οὔτε ἡ ἐπιστήμη ἀντιπαλεύεται τὴ Πίστη, οὔτε καὶ ἡ Πίστη τὴν ἐπιστήμη. Ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία νὰ ἑρμηνεύσει τὰ “ὑπὲρ λόγον καὶ ἒννοιαν”, δὲν ἀποτελεῖ ἀντιπαλότητα. Ἀντιπαλότητα ὑπάρχει ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀπιστία ἢ ἡ δυσπιστία, μὲ συνήγορο δῆθεν τὴν ἐπιστήμη, ἀμφισβητεῖ τὰ ὑπερφυῶς γινόμενα. “Καὶ μὴ ζήτει πῶς”, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσομε τὴ φράση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὰ “ὑπὲρ λόγον καὶ ἒννοιαν”. Συνεπῶς καὶ ὁ πιστὸς Χριστιανὸς τὴν ἀπιστία πολεμᾶ καὶ ὄχι τὴν ἐπιστήμη. “Ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς νικᾶται φύσεως τάξις”, ὅπως ψάλλομε στὸν Ὄρθρο τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ πόλεμος ποὺ γίνεται στὶς μέρες μας γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη, καθιστᾶ προσεκτικότερη καὶ τὴ στάση λαϊκῶν θεολόγων, Ἱερωμένων καὶ δὴ Ἱεραρχῶν, ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦτο, γιὰ νὰ μὴ δίνεται ἄλλοθι σὲ ὅσους ἀντιμάχονται τὴν Ἐκκλησία στὸ ζήτημα τοῦτο. Τόσο ἡ χρήση πολλῶν λαβίδων, ὅσο καὶ ἡ χωρὶς καμιὰ Ἁγιογραφικὴ καὶ Πατερικὴ βάση αὐθαίρετη θέση, ὅτι δῆθεν “ὑπάρχουν προϋποθέσεις, γιὰ νὰ μὴ κολλᾶς”, δίδουν ἄλλοθι στὴν ἀμφισβήτηση καὶ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς.

Previous Article

Το αίτημα των μαθητών μας για το εμβόλιο της Ψυχής

Next Article

Με πήραν πέντε φορές από την αστυνομία για να υπακούσω στα μέτρα

Διαβάστε ακόμα