Δὲν παραιτεῖται, θὰ τὸν παραιτήσουν

Share:

Πρωτοσέλιδα πολλῶν ἐφημερίδων ἀπησχόλησεν ἡ σιβυλλικὴ δήλωσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἐπισήμου γεύματος μετὰ τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Μητροπολίτου Καλαβρύτων κ. Ἱερωνύμου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπεν ὅτι θὰ μιμηθῆ τὴν πρωτοβουλίαν τοῦ πρώην Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου νὰ παραιτηθῆ, ὅταν θὰ εἶναι ἡ κατάλληλος ὥρα.

Πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἐξέλαβαν ὡς ἐκδήλωσιν τῶν προθέσεων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου αὐτὴν τὴν δήλωσιν νὰ παραιτηθῆ συντόμως. Ἕτεροι ὑπεστήριξαν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεθύμει ἐπίτηδες νὰ προκαλέση τοὺς πιθανοὺς δελφίνους, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἀποκαλυφθοῦν. Ἄλλοι ἔγραψαν ὅτι ἦτο ὑπαινιγμὸς πρὸς τοὺς Μητροπολίτας Θεσσαλονίκης, Παραμυθίας, Θήρας, Μυτιλήνης καὶ Μηθύμνης, ὥστε νὰ τοὺς παρακινήση νὰ παραιτηθοῦν.

Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν συμβαίνει. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἤδη ἐξ ἀρχῆς τῆς ἀναρρήσεώς του εἰς τὸν θῶκον τῶν Ἀθηνῶν εἶχε δημοσίως δηλώσει ὅτι δὲν θὰ μείνη ἕως τέλους εἰς τὴν θέσιν αὐτήν. Ἐγνώριζε καλῶς ὅτι εἰς τοιαύτας θέσεις κανεὶς δέχεται τοσαύτας πιέσεις, ὥστε εἰς τὴν κατάλληλον περίστασιν ἢ ἐκθρονίζεται ἢ ἑκουσίως παραιτεῖται, διὰ νὰ διαφύγη τὰ χειρότερα. Ἐγνώριζε λοιπὸν ἐξ ἀρχῆς νὰ προετοιμάση κάποιαν στιγμὴν τὴν ἔξοδόν του, ἂν αὐτὸ ἀπαιτηθῆ ἀπὸ τὰς καταστάσεις.

Δὲν προβληματίζει κανένα ὅτι τοιαύτην δήλωσιν δὲν ἔκανεν οὔτε μετὰ τὴν μεγάλην ἧτταν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν ποὺ ἠσχολήθη μὲ τὴν συμφωνίαν «Τσίπρα-Ἱερωνύμου» οὔτε ὅμως πρὸ ἑβδομάδος ποὺ ἐπεσκέφθη τὸν πρώην Τρίκκης, ὁ ὁποῖος εἶχε παραιτηθῆ ἐπίσης; Ἡ δήλωσις ἔγινεν ὀλίγον μετὰ ἀπὸ τρία γεγονότα. Τὸ πρῶτον εἶναι ἡ ἔναρξις τῆς δίκης τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Δέδε. Τὸ δεύτερον εἶναι τὰ συνεχῆ δημοσιεύματα διὰ τὰ Φιλέτα τῆς Βουλιαγμένης καὶ κάποιας σχετικὰς ἀγοραπωλησίας. Τὸ τρίτον ἦτο ἡ ἐπίσκεψις τοῦ κ. Πάιατ εἰς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν.

Θὰ τὸν συνεβουλεύαμεν νὰ ὁπλισθῆ μὲ θάρρος μιμούμενος τὸ ἀγέρωχον τοῦ προκατόχου του Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος εἶπε τὴν περίφημον φράσιν «Οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλάδος, στρατηγέ, δὲν τουφεκίζονται, ἀπαγχονίζονται. Σᾶς παρακαλῶ νὰ σεβασθῆτε αὐτὴν τὴν παράδοσιν”.». Πάντως, δὲν παραιτοῦνται…

Previous Article

ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ

Next Article

Ναυάγια εἰς τὴν Ἐκκλησίαν