Δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν ἀπαλλαγήν

Share:

Κύριε Διευθυντά,

Μετὰ τὸ περίεργο παιχνίδι σὲ βάρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἐσχάτως ἐπεχείρησε νὰ παίξει (καὶ) ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (μὲ τὴν πονηρὴ γνωμοδότησή της γιὰ δυνατότητα “ἀπαλλαγῆς” ἀπὸ τὸ μάθημα καὶ γιὰ τοὺς ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς μαθητές), ἐκδόθηκε ἡ σχετικὴ ΚΥΑ μὲ τὴν ὑπογραφὴ (καὶ) τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως (ὁ φόβος τῶν ἐκλογῶν… φυλάει τὰ ἔρημα), ἡ ὁποία προβλέπει, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀπαλλαγή, τὰ κάτωθι:

“Μαθητὲς/τριες οἱ ὁποῖοι/ες δὲν εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι (δηλαδὴ ἀλλόθρησκοι, ἑτερόδοξοι, ἄθρησκοι, ἄθεοι, ἀγνω­στικιστές), δύνανται, ἐφό­­σον τὸ ἐπιθυμοῦν, νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση παρακολούθησης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὑποβάλλοντας σχετικὴ αἴτηση στὸν/στὴ Διευθυντὴ/ντρια τῆς σχολικῆς μονάδας”.

Παρότι οἱ περισσότεροι συνάδελφοι θεολόγοι θεωροῦν τὴν ἀνωτέρω διευθέτηση θετικὴ καὶ ἱκανοποιητικὴ (ὅπως νομίζω καὶ ἡ Ἕνωσή μας, ἡ Π.Ε.Θ.) προσωπικῶς ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐκφράσω μία διαφορετικὴ καὶ οὐσιαστικὰ ἀντίθετη τοποθέτηση.

Ὄχι ἀπὸ κάποιο συντηρητισμό, ὄχι ἀπὸ κάποια νοοτροπία αὐταρχισμοῦ ἢ ἐπιβολῆς, ἀλλὰ καθαρὰ ἀπὸ διδακτικῆς, γνωσιολογικῆς, ἱστορικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀπόψεως. Θεωρῶ καὶ ἐκτιμῶ ὅτι δὲν πρέπει σὲ κανένα μάθημα – ἴσως πλὴν τῆς Γυμναστικῆς, γιὰ λόγους ὑγείας καὶ σωματικῆς ἀδυναμίας – νὰ ὑπάρχει ἀπαλλαγὴ γιὰ κανένα μαθητὴ ἢ μαθήτρια, ὁ ὁποῖος /ἡ ὁποία μαθητεύει σὲ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο γιὰ νὰ μάθει, σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅλα ὅσα συνιστοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία. Δηλαδή, ὅλα ὅσα χρειάζονται, γιὰ νὰ γνωρίσει οὐσιαστικὰ καὶ στὴ διαχρονικότητά της τὴν ταυτότητα καὶ ἰδιοπροσωπία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος, τῆς Ἱστορίας, τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Πνευματικότητος, μὲ τὰ ὁποῖα τὰ τελευταῖα δύο χιλιάδες χρόνια εἶναι ἀναντίρρητα συνυφασμένος ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανισμός.

Ἀντίστοιχα, πιστεύω ὅτι τὸ ἴδιο πρέπει νὰ γίνεται καὶ ὅταν κανείς μαθητεύει καὶ φοιτᾶ σὲ Σχολεῖα ἄλλων χωρῶν, διαφορετικῶν πολιτισμῶν καὶ ταυτοτήτων, γιὰ τὴ δική τους πολιτιστικὴ καὶ πνευματικὴ κουλτούρα (προφανῶς τῆς θρησκείας τους συμπεριλαμβανομένης).

Τέλος, ἀναρωτιέμαι τί σημαίνει γιὰ ἀνήλικους μαθητὲς ἢ μαθήτριες τὸ νὰ “εἶναι….ἄθεοι, ἄθρησκοι, ἀγνωστικιστές”; Μήπως τὰ παιδιὰ αὐτῶν τῶν ἡλικιῶν (Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου) εἶναι καλὸ καὶ ὀρθότερο νὰ μάθουν πρῶτα, ὥστε ἐν συνεχείᾳ νὰ ἔχει νόημα νὰ ἐπιλέξουν καὶ νὰ ἀποδέχονται τὸν τίτλο τοῦ ἀθέου, ἀθρήσκου ἢ ἀγνωστικιστῆ;

Μήπως μπερδεύουμε τὰ παιδιὰ μὲ τοὺς γονεῖς τους καὶ τὶς προκαταλήψεις ἢ ἀντιλήψεις τους, ποὺ μπορεῖ μὲν νὰ ἔχουν λόγο γιὰ τὰ τέκνα τους, δὲν μποροῦν ὅμως νὰ καθορίζουν τὸ πλαίσιο καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Παιδείας;

Ὑπάρχει κανείς, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὴν “Ἕνωση Ἀθέων Ἑλλάδας”, γνωστὴ γιὰ τὸν φανατισμὸ καὶ τὴν ἀντιχριστιανικὴ στρατηγική της, ποὺ νὰ διαφωνεῖ πὼς μόνον ὠφέλεια καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια προσφέρει ἡ γνώση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Παραδόσεως καὶ Γραμματείας;

Διότι, κακὰ τὰ ψέματα, ὅταν κάποιος εἶναι ἀνυποψίαστος γι’ αὐτήν, μεγάλο μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ (τέχνης, ἱστορίας, λογοτεχνίας, ποίησης κ.ἄ.) θὰ τοῦ εἶναι, ἀκόμη καὶ ὅταν τὸ πληροφορεῖται, ἀπροσπέλαστο ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ κυρίως ἀνερμήνευτο, ἂν ὄχι ἀνεξήγητο. Καὶ κάτι τέτοιο δὲν συνιστᾶ ἀληθινὴ μετοχὴ στὴν Παιδεία, οὔτε σεβασμὸ στὰ ἀτομικὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἐλευθερία, ἀλλὰ ἀκρωτηριασμένη γνώση καὶ σμίκρυνση τῶν διαστάσεών της.

Δημ. Κ. Ἀναγνώστου,

Θεολόγου

Previous Article

Ο πρώην ιδρυτής της Greenpeace Πάτρικ Μουρ λέει ότι η κλιματική αλλαγή βασίζεται σε ψευδείς αφηγήσεις

Next Article

Ξανά στο δυτικό στόχαστρο η Σερβία; Μπορεί να τιμωρηθεί λόγω άρνησης κυρώσεων στη Μόσχα