Δὲν ἔχουν τέλος τὰ ἀπίστευτα συμβάντα μὲ τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς

Share:

Ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης δὲν εἶναι κατάλληλος διὰ τὴν περίοπτον θέσιν, εἰς τὴν ὁποίαν τὸν ἐνεθρόνισεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ἄλλοτε ἐγκαινιάζει μὲ τὸν κυβερνήτην τῶν Κατεχομένων κτήρια, ἄλλοτε ρίπτει «λάδι εἰς τὴν φωτιὰ» μὲ τὰς δηλώσεις του κατὰ τῆς Ρωσίας. Παραθέτομεν νέα περιστατικά, ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Ἐθνικὸς Κήρυκας» τῆς 4ης καὶ 5ης Μαρτίου 2022:

Ἀφήρεσαν τὸν Ἐσταυρωμένον, διὰ νά… φαίνεται ὁ ἴδιος!

«Ἔβγαλαν τὸν Ἐσταυρωμένο Χριστὸ ἀπὸ τὴ θέση του ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης καὶ τὸν τοποθέτησαν σὲ διπλανὸ μικρὸ παρεκκλήσιο, διότι ἐμπόδιζε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο ἀπὸ τὸ νὰ τὸν βλέπει εὐκρινῶς τὸ ἐκκλησίασμα ἱστάμενος ἐπὶ τοῦ σύνθρονου ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Ἡ ἐντολὴ γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Βῆμα δόθηκε μέσῳ συνεργατῶν του, γιὰ νὰ διευκολύνεται ἡ θέασή του ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα, ὅταν προΐσταται τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ στέκεται γιὰ σύντομο χρονικὸ διάστημα ἐπάνω στὸ σύνθρονο.

Πληροφορίες ἀναφέρουν πὼς, ὅταν οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς κοινότητας, ἀλλὰ καὶ μέλη τοῦ ἐκκλησιάσματος παρατήρησαν τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, ἀρχικά τούς ἐλέ­χθη ἀπὸ τὸν ἱερατικὸ προϊστάμενο τοῦ Καθεδρικοῦ π. Νικόλαο Καρλοῦτσο ὅτι τοποθετήθηκε ὁ Ἐσταυρωμένος στὸ παρεκκλήσιο, στὸ ὁποῖο κάνει τὶς ἐξομολογήσεις, πλὴν ὅμως κάποια στιγμὴ ἀποκαλύφθηκαν οἱ πραγματικοὶ λόγοι.

Ἐπισημαίνεται ὅτι τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ λόγῳ τῆς πανδημίας τὸ ἐκκλησίασμα τὶς Κυριακὲς ἔχει μειωθεῖ δραματικὰ καὶ κυμαίνεται μεταξὺ 35 καὶ 50 πιστούς, ἐνῷ τὸ περισσότερο μέρος τῆς Λειτουργίας γίνεται στὴν Ἀγγλικὴ γλώσσα καὶ ἐπίσης δὲν γίνεται σχεδὸν ποτὲ κήρυγμα στὴν Ἑλληνική.

Πλειάδα πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζονταν στὸν Καθεδρικό τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχουν φύγει καὶ ἐκκλησιάζονται σὲ ἄλλες κοινότητες, ἐνῷ πρόσφατα ὁμογενὴς ἀποχώρησε, ὅταν διαπίστωσε τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Ἐσταυρωμένου, λέγοντας πὼς, ὅταν ἀντίκρυζε τὸν Ἐσταυρωμένο Χριστὸ ἠρεμοῦ­σε ἡ ψυχή του.

Πρόσφατα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διόρισε ὡς δεύτερο ἱερέα τὸν ἀναδεξιμιό του, π. Ἠλία Παππᾶ, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε μόλις πρὶν μερικὲς ἑβδομάδες. Ὁ π. Ἠλίας Παππᾶς εἶναι γιὸς τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Χρήστου Παππᾶ, ἱερατικοῦ προϊσταμένου τῆς κοινότητας τῆς Ἀναλήψεως στὴν πόλη Φέρβιου τῆς Νέας Ἰερσέης, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος εἶναι κουμπάροι».

Ἐφώναζεν εἰς τὰ τούρκικα «ἐφὲντ’μ – ἐφὲντ’μ»

«Ἐπεισόδιο δημιουργήθηκε κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου μὲ τὸν Τοῦρκο γενικὸ πρόξενο στὴν Κομοτηνή, ὁ ὁποῖος ἔφυγε ἀπὸ τὸ ἐπίσημο δεῖπνο ὀργισμένος. Συγκεκριμένα, ἔπειτα ἀπὸ τὴν τελετὴ ἀναγόρευσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θρᾴκης, παρατέθηκε δεῖπνο πρὸς τιμήν του, στὸ ὁποῖο παρακάθισαν ὁ τοπικὸς Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνὴς Παντελεήμων, οἱ Ἀρχὲς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, κυβερνητικοὶ ἐκπρόσωποι, οἱ Πρυτανικὲς Ἀρχὲς καὶ ἡ εἰκοσιπενταμελὴς συνοδεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐπίσης εἶχε προσκληθεῖ καὶ ὁ γενικὸς Πρόξενος τῆς Τουρκίας, τὸν ὁποῖον μάλιστα κατὰ τὴν προσλαλιὰ του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθύνθηκε στὴν Τουρκικὴ γλώσσα. Κάποια στιγμὴ ὅμως ὁ Τοῦρκος Γενικὸς Πρόξενος φανερὰ ἐξοργισμένος σηκώθηκε καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ δεῖ­πνο, ἐνοχληθείς προφανῶς ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν νόμιμων μουφτήδων τῆς Κομοτηνῆς, ποὺ ἦταν ἐπίσης προσκεκλημένοι στὸ δεῖπνο, δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ ἔχει ἐπιλέξει καὶ ὁρίσει τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος καίτοι ἦταν τὸ τιμώμενο πρόσωπο, σηκώθηκε ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ ἄρχισε νὰ τρέχει πίσω ἀπὸ τὸν Τοῦρκο Πρόξενο φωνάζοντάς του στὰ τούρκικα ἐφὲντ’μ – ἐφὲντ’μ. Ὅταν τὸν πρόλαβε τὸν ρώτησε στὰ τούρκικα πάντοτε, τί συμβαίνει, εἴπαμε κάτι καὶ σὲ στενοχωρήσαμε; Ἀλλὰ ὁ Πρόξενος ἐξακολουθοῦ­σε νὰ εἶναι φανερὰ ἐνοχλημένος.

Ἡ ὁμάδα τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν συνοδῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὰ ἔχασαν κυριολεκτικὰ μὴ γνωρίζοντας τί ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ, ἀλληλοκοιτάζονταν καὶ ρωτοῦσε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ συνοδεία του ἤδη βρίσκονται στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπισκέφθηκαν τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς εἶχε σύντομη συνεργασία μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Πατριαρχείου ἐπὶ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ, στὴν ὁποία συζήτησαν γιὰ τὸ καινούργιο Καταστατικό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς».

Previous Article

Χειμαρρώδης ο Οικουμενισμός στο Τορόντο.

Next Article

Συνεφώνησαν ὅπως καὶ εἰς τὸ Σκοπιανόν;