ΕΙΣΕΒΑΛΟΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!

Share:

Ὁ ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος εἰς τό Φανάρι (27.1.2023).
Εἶχε δηλώσει ὅτι συζητεῖ μέ τόν Κων/λεως δι’ Οὐκρανικήν Σκήτην εἰς Ἄθω! (1.5.2021).

10 Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι τούς θεωροῦν ἄνευ ἱερωσύνης.
Ἡ Ἱ. Κοινότης τούς ἀνεγνώρισε;

ΕΙΣΕΒΑΛΟΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!

«Σέ ἕνα μήνα ἔσφαξαν 3 ἱερεῖς…
Κοινωνοῦν μέ τούς Οὐνίτες τοῦ Πάπα…
Ἄν κάθε μοναστήρι μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει,
τότε μπορεῖ τό ἕνα μοναστήρι νά βάλει γυναῖκες,
τό ἄλλο Κόπτες καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς».

Ἁγιορεῖται Μοναχοὶ

Αὐτό τό γράμμα ἀπευθύνεται στήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά βγαίνει σάν κραυγή ἀπελπισίας ἀπό Ἁγιορεῖτες Μοναχούς πού ἐκφράζει καί τήν ἄποψη πολλῶν ἄλλων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, καί θέλουμε νά ἀκουσθεῖ σέ ὅλους τούς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Τρόμος μᾶς ἔχει καταλάβει ἀπό τό φρικτό γεγονός πού ἔγινε στό Α.Ο, ἀλλά μαθεύθηκε ἀπό ἀνακοίνωση τῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ἅγιοι Ἀντιπρόσωποι τῶν 20 Ἱ. Μονῶν, πού διοικεῖτε τό Α.Ο., τί ἔχετε νά πεῖτε γι’ αὐτό πού εἶδαν τά μάτια μας καί συνεταράχθη ἡ καρδία μας, τήν κομπαστική ἀνακοίνωση τῆς μή ἀναγνωρισμένης “ἐκκλησίας” τῶν αὐτοχειροτονήτων καί καθηρημένων ψευδοεπισκόπων;

Γράφουν ὅτι στό Α.Ο. πήραμε δικό μας κελλί καί χειροτονήσαμε Ἡγούμενο, στό ὁποῖο θά πηγαίνουν οἱ πιστοί μας γιά πνευματική κάθαρση καί ἐνίσχυση. Πῶς τό πῆραν τό κελλί καί ποιός τούς ἔδωσε τήν ἄδεια; Ἡ Μονή Παντοκράτορος; Ἄν κάθε μοναστήρι μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει, τότε μπορεῖ τό ἕνα μοναστήρι νά βάλει γυναῖκες, τό ἄλλο Κόπτες, τό ἄλλο Ἀρμένιους, τό ἄλλο Παπικούς, τό ἄλλο Προτεστάντες, τό ἄλλο Ἀγγλικανούς καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νά φαντασθεῖ κανείς.

Πῶς τό ἐπιτρέψατε αὐτό; Δέν βλέπετε τί γίνεται στήν Οὐκρανία ἀπό τήν περιβόητη σχισματική ψευδοεκκλησία πού δέν τήν ἔχουν ἀναγνωρίσει οἱ 10 Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες;

Σέ ἕνα μήνα ἔσφαξαν 3 ἱερεῖς, τόσα χρόνια μπαίνουν στίς ἀναγνωρισμένες Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καί πετᾶνε ἔξω τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς. Μπαίνουν στίς Λαῦρες καί στά Μοναστήρια καί τά καταλαμβάνουν. Κοινωνοῦν μέ τούς Οὐνίτες τοῦ Πάπα καί ἑτοιμάζουν τήν ἕνωση. Σύντομα θά ἀλλάξουν τό Βυζαντινό ἡμερολόγιο μέ τό Παπικό. Τώρα καταργοῦν καί τούς ἁγίους τῆς Ρωσίας βλασφημώντας τό Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἀποφασίσατε γιά τό κάθε μοναστήρι νά εἶναι ἐλεύθερο νά κοινωνεῖ ἤ νά μή κοινωνεῖ μέ τήν σχισματική “ἐκκλησία”. Καί παλαιότερα εἴχατε ἀποφασίσει ὁ κάθε μοναχός νά εἶναι ἐλεύθερος νά μνημονευει ἤ νά μή μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ἀλλά αὐτό πλέον δέν ἰσχύει.

Τώρα πλέον μπορεῖ τό κάθε μοναστήρι νά βάζει σχισματικούς; Σέ λίγο θά βάζουν καί αἱρετικούς; Μετά ἀλλόθρησκους καί γυναῖκες;

Ποῦ ὁδηγεῖτε τό Ἅγιον Ὄρος; Αὐτά εἶναι ἀποφασισμένα στό ΠΣΕ, στό ὁποῖο συμμετέχει τό Πατριαρχεῖο μας. Τώρα τί βλέπουμε, ὅτι σιγά σιγά τά δέχεσθε καί ἐσεῖς; Ἐμεῖς κρούουμε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου.

Τό Ἅγιον Ὄρος δέν εἶναι κάτι τυχαῖο. Εἶναι τό κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ θεματοφύλακας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό δέν πρέπει νά κάνει ἐκπτώσεις στά θέματα τῆς πίστεως, γι’ αὐτό ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία τό εἶχε αὐτοδιοίκητο. Τώρα εἶναι ἆραγε αὐτοδιοίκητο, ἤ φοβόμαστε τίς ἐξουσίες, ἐκκλησιαστικές καί πολιτικές;

Εἶναι ὁρισμένες συνοδεῖες πού ἦρθαν ἀπό τόν κόσμο καί ἐπάνδρωσαν μοναστήρια, ὅπως τήν Μονή Ξενοφῶντος, ἀπό τήν ὁποία προέρχεται καί ἡ Μονή Παντοκράτορος. Παρακαλοῦμε νά σεβασθοῦν τήν παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί νά μή εἰσάγουν καινά δαιμόνια. Ἀλλά καί οἱ παραδοσιακές συνοδεῖες τοῦ Α.Ο. παρακαλοῦμε νά μή ἐπιτρέπουν τοιαῦτες παρεκτροπές πού ἴσως δέν τίς διαισθάνονται οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας συμμοναστές.

Εὐχόμασθε νά σταματήσει ἐδῶ τό κακό καί νά ἐπιστρέψει τό Ἅγιον Ὄρος στό ὁμολογιακό πνεῦμα τῶν Πατέρων μας.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ

Previous Article

Πόση Δημοκρατία αντέχουμε;

Next Article

«Ανησυχούν οι επιδράσεις βίας και μίσους μέσω διαδικτύου»