ΕΚΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Share:

«Ἡ ταφὴ τοῦ κόμη τοῦ Ὀργκάθ», πίνακας τοῦ El Greco».
Κηδεία ἑνὸς φιλανθρώπου Κόμη. Τὰ πρόσωπα ποὺ ἀπεικονίζονται εἶναι Ἱσπανοὶ πλούσιοι
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ζωγραφισμένοι ἐπ’ ἀκριβῶς εἰς τὸν πίνακα.
(Διὰ τὰ ἰδικά μας δεδομένα θὰ εἶχαν ζωγραφισθῆ πλούσιοι ἐφοπλισταί,
πολιτικοί, ἐπίσκοποι). Ὁ πίνακας ἐφιλοτεχνήθη μετὰ ἀπὸ παράκλησιν ἱερέως,
οἱ πλούσιοι νὰ βοηθήσουν τοὺς πτωχοὺς ποὺ ἀπέθνησκον ἀπὸ πεῖναν.

Ὑφυπουργός Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν ὑποθέσεων:
«θεωρῶ ἀδικία νά μή μπορῆ νά υἱοθετῆ παιδί ἕνα ὁμόφυλο ζευγάρι»

ΕΚΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ἐάν ἡ κυβέρνησις ψηφίση τόν νόμον
νά τεκνοθετοῦν τά ὁμόφυλα ζευγάρια
καί ἐπειδή αἱ υἱοθεσίαι καί αἱ ἀναδοχαὶ γίνονται μέσα
ἀπό αὐτάς τάς προνοιακάς δομάς,
κανείς δέν ἐγγυᾶται τήν ἐμπορευματοποίησιν ἀκόμη καί αὐτῶν τῶν παιδίων.

 Τό ἱστολόγιο Capital. gr, μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση τῆς “Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου”, σέ δημοσίευμά του γράφει ὅτι, μετά ἀπό σύσκεψη ὑπό τόν πρωθυπουργό ἡ κυβέρνηση ἀντικατέστησε τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς “Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου”, ὥστε «νά ἐξασφαλισθῆ ἡ εὔρυθμη λειτουργία τῆς δο­μῆς» καί γιά τόν λόγο αὐτό «ἐπιλέχθηκαν ἄτομα ὑψηλοῦ κύρους, μέ τεχνογνωσία καί πολυετῆ ἐμπειρία στήν παιδική προστασία». Εἶναι ἀλήθεια ὅτι θλίψη καί σκανδαλισμό ἔχει προκαλέσει ἡ ὑπόθεση τῆς “Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου”, ἀφοῦ γιά ἄλλη μία φορά πράξεις ἀνθρώπων πού σχετίζονται μέ τήν Ἐκκλησία βρίσκονται στό στόχαστρο ἀντι-εκκλησιαστικῶν κέντρων, πολλά ὅμως εἶναι τά ἐρωτήματα καί οἱ ὑπόνοιες πού ἐγείρονται μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση.

Τό ἐκκλησιαστικόν
σκάνδαλον δίδει ἀσυλίαν εἰς τήν κυβέρνησιν

Εἶναι γεγονός ὅτι τό σκάνδαλο τῆς Κιβωτοῦ δίνει τεράστια ἀσυλία τόσο στόν πρωθυπουργό ὅσο καί στήν κυβέρνησή του, ἀφοῦ τήν στιγμή πού ἡ κυβέρνηση βούλιαζε σέ μία σειρά ἀπό σκάνδαλα ξέσπασε ἡ ὑπόθεση τῆς Κιβωτοῦ. Τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρτατείας πού δικαίωσε τούς ὑγειονομικούς, οἱ ἄστοχες ἐπιλογές στήν ἐξωτερι­κή πολιτική, ἡ ἠθική κατάπτωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, γιά τήν ὁποία ἡ κυβέρνηση ἔχει τεράστια εὐθύνη, βλέπε ὑπόθεση Μίχου, ἡ ὑπόθεση τοῦ βουλευτοῦ πού πλούτιζε μέ κόκκινα δάνεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἶναι λίγα ἀπό μία σειρά σκανδάλων πού ἔχουν ξεσπάσει τό τελευταῖο διάστημα. Ἀποδεικνύοντας ἔτσι, ὅτι τά σκάνδαλα πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία ἀποτελοῦν τήν καλύτερη ἀφορμή, γιά νά ἀποπροσανατολίσουν τήν κοινή γνώμη.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση ἀπέκτησε τήν δυνατότητα νά ἐπεμβαίνη καί νά διορίζη νέο Διοικητικό Συμβούλιο σέ μία προνοιακή δομή μέ τόν νέο νόμο 4921/2022 ἄρθρο 67, ὁ ὁποῖος ψηφίσθηκε καί τέθηκε σέ ἐφαρμογή, μόλις ἑπτά μῆνες πρίν, τόν Ἀπρίλιο 2022, ἀπό τήν νῦν ὑφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ ὑφυπουργὸς σέ ἐκπομπή τοῦ Mega, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2022, εἶχε δηλώσει ὅτι «θεωρεῖ ἀδικία νά μή μπορῆ νά υἱοθετῆ παιδί ἕνα ὁμόφυλο ζευγάρι».

Ὁ νέος νόμος μεταξύ τῶν ἄλλων ὁρίζει ὅτι «σε προνοιακές δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, ή όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η οποία υποβαθμίζει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία τους, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται με απόφασή του να αντικαθιστά προσωρινά τα όργανα της Διοίκησής τους, τάσσοντας στην προσωρινή Διοίκηση συγκεκριμένα καθήκοντα και προθεσμία για την εκλογή νέας Διοίκησης. Η προθεσμία για την εκλογή της νέας Διοίκησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από τον ορισμό της προσωρινής Διοίκησης».

Ἡ νέα τροπολογία δίνει τήν δυνατότητα στήν κυβέρνηση νά ἐπέμβη σέ μία προνοιακή δομή καί νά ἀντικαταστήση τό Διοικητικό Συμβούλιό της πρίν τήν εἰσαγγελική ἔρευνα, κάτι τό ὁποῖο ἴσχυε μέχρι σήμερα. Στήν πορεία τῆς ἔρευνας μπορεῖ νά ἀποδειχθῆ τό ἀνυπόστατο τῶν καταγγελιῶν, κάτι τό σύνηθες στίς δικαστικές ὑποθέσεις, ὅμως ἡ ἀλλαγή τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ὁ ἔλεγχος τῆς δομῆς θά ἔχη ἐπιτευχθῆ. Βέβαια, δέν ἐννοοῦμε ὅτι αὐτό συμβαίνει μέ τήν ὑπόθεση τῆς “Κιβωτοῦ”, ὅμως κανείς δέν τό ἀποκλείει μέχρι τῆς ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου. Δηλαδή στόχος εἶναι ὁ ἔλεγχος τῆς δομῆς “Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου”, ὄχι μόνον ὁ διοικητικός ἀλλά καί ὁ οἰκονομικός καί τά περιουσιακά της στοιχεῖα καί κανείς δέν μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι στό ἄμεσο μέλλον δέν θά ἐπαναληφθῆ ἡ ὑπόθεση τῆς “Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου”. Ἤδη ὁ δημοσιογράφος Ἄλεξ Στεφανόπουλος σέ δηλώσεις του στό You Tube πρίν μία ἑβδομάδα ἀνέφερε ὅτι ἡ ὑπόθεση ἔχει συνέχεια καί ὅτι ἀκολουθεῖ τό Λύρειο Ἵδρυμα.

Ἡ φιλανθρωπία ἀποτελεῖ ἁπλά «χόμπυ»
ἤ εἶναι κάτι περισσότερον;

Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι, ἐάν «γιά τά ἄτομα ὑψηλοῦ κύρους», τά ὁποῖα συγκροτοῦν τό νέο ΔΣ τῆς δομῆς τῆς Κιβωτοῦ, ἡ φιλανθρωπία ἀποτελεῖ ἁπλά ἕνα χόμπυ ἤ εἶναι κάτι περισσότερο καί τελικά ποιά εἶναι αὐτά τά ἄτομα; Αὐτό πού προβληματίζει εἶναι ὅτι στό νέο ἑπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο πού διορίσθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση μέ πρόεδρο τήν κα Ἀλεξάνδρα Μαρτίνου τά δύο ἀπό τά ἕξι μέλη ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν πρόεδρο. Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ οἰκογένεια Μαρτίνου ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι μία ἀπό τίς ποιό ἰσχυρές οἰκογένειες ἐφοπλιστῶν στήν χώρα καί ἀσχολοῦνται ἐπίσης μέ τίς ἀγοροπωλησίες ἀκινήτων, ἔχοντας ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον στόν διαγωνισμό γιά τήν πώληση τῶν ἀτακτοποίητων φιλέτων τῆς Ἐκκλησίας στήν Βουλιαγμένη καί Βάρκιζα, τήν ἴδια στιγμή ἀσχολοῦνται καί μέ τήν φιλανθρωπία. Ἡ νέα πρόεδρος τῆς Κιβωτοῦ, ἡ σύζυγος τοῦ κ. Ἀνδρέα Μαρτίνου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀδελφός τοῦ κ. Θανάση Μαρτίνου, τοῦ διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἕνωσης “Μαζί γιά τό Παιδί”, μία ἕνωση μή κεδροσκοπικῶν σωματείων καί ἱδρυμάτων πού ἀσχολοῦνται μέ τά παιδιά.

Τέλος παραθέτουμε πληροφορίες μὲ κάποια ἐπιφύλαξη. Τὸ ἱστολόγιο ellas 21 στὶς 27/11 δημοσίευσε ἄρθρο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ὁ κ. Ἀλέξανδρος Μαρτίνος παραβρέθηκε στὴν πολύκροτη βάπτισητὸ καλοκαίρι, ὅπου ὁ Ἀρχ. Ἀμερικῆς βάπτισε τὰ παιδιὰ gay γονέων.

Μεταξύ τῶν ἑπτά μελῶν τοῦ νέου ΔΣ τῆς Κιβωτοῦ εἶναι καί ἡ κα Ἔρρικα Οἰκονόμου, Γραμματέας τοῦ “Φίλων τοῦ Θεοτόκος”, σωματεῖο τό ὁποῖο εἶναι μέλος τοῦ «Μαζί γιά τό Παιδί». Ἐπίσης, στό νέο ΔΣ ἀναφέρεται καί ὁ κ. Ἀνδρέας Ζομπανάκης, Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Εἰδικῶν Ἀτόμων ἡ “Χαρά”, τοῦ ὁποίου ἡ κα Μαρτίνου Ἀλεξάνδρα εἶναι ἱδρυτικό μέλος. Δηλαδή ἡ πρόεδρος ἔχει ἄμεση σχέση μέ τά δύο ἀπό τά ἕξι μέλη τοῦ νέου ΔΣ τῆς Κιβωτοῦ.

«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τίς τελευταῖες δεκαετίες παρακολουθοῦμε ἕνα ἀπίστευτο πλουτισμό τῶν πλουσιότερων ἀτόμων σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, καί ταυτόχρονα νά ὑπάρχη ἄμεση σύνδεση ἀνάμεσα στήν συσσώρευση τοῦ πλούτου, τήν φθίνουσα φορολόγηση καί τήν αὔξηση τῆς παροχῆς χρήματος σέ φιλανθρωπικές δράσεις», ἔχει γράψει ἡ κοινωνιολόγος Λίντσεϊ Μαγκόι, ἀπό τό πανεπιστήμιο τοῦ Ἔσσεξ. Παρατήρηση πού ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς δραστηριότητες μερικῶν ἀπό τῶν πλουσιοτέρων ἀνθρώπων τοῦ κόσμου, ὅπως εἶναι ὁ Μπίλ Γκέιτσ ἤ ὁ Τζόν Ροκφέλερ, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν ἰδιωτικῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων τους, τά ὁποῖα δέν φορολογοῦνται ἤ ἔχουν εὐνοϊκή μεταχείριση, ἑδραιώνουν τήν παγκόσμια ἐπιρροή τους καί στήνουν μηχανισμούς ἐπιρροῆς. Βέβαια δέν ὑπονοῦ­με ὅτι συμβαίνει κάτι παρόμοιο μέ τήν οἰκογένεια Μαρτίνου, ὅμως ἡ σύγχρονη πραγματικότητα ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ φιλανθρωπία καί στήν Ἑλλάδα ἐκσυγχρονίζεται.

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων στίς 18/5/22 ἐκδόθηκε ἀνακοίνωση, στήν ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρεται ὅτι «Συν­άντηση μέ τούς φορεῖς παιδικῆς προστασίας εἶχε τήν Τρίτη ἡ Ὑφυπουργός Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου καί ὁ Γενικός Γραμματέας Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί Καταπολέμησης τῆς Φτώχειας, Γιῶργος Σταμάτης, μέ βασικό θέμα συζήτησης τή σημασία ὕπαρξης ἑνός κοινοῦ ρυθμιστικοῦ πλαισίου γιά τίς Μονάδες Παιδικῆς Προστασίας καί Φροντίδας Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (ΜόΠΠ) πού ὁρίζει αὐστηρές προδιαγραφές καί σαφῆ κριτήρια ἵδρυσης καί λειτουργίας τους. Στή συνάντηση παρευρέθηκαν ὁ Ἀνδρέας Ποττάκης, Συνήγορος τοῦ Πολίτη, ἡ Μαριέλλα Μιχαηλίδου, ἐκπρόσωπος τῆς UNICEF, ὁ Ἰωάννης Μοσχολιός, Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Σωματείων Γονέων καί Κηδεμόνων Ἀτόμων μέ Ἀναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), ἡ Ἀλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος τοῦ “Μαζί γιά τό Παιδί”» καί ἄλλοι.

«Ὁ κ. Ἀνδρέας Ποττάκης χαιρέτισε τή θέσπιση προϋποθέσεων ἵδρυσης καί λειτουργίας μονάδων Παιδικῆς Προστασίας καί Φροντίδας ἀπό νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα ὡς ἰδιαίτερα θετική ἐξέλιξη στήν κατεύθυνση τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν σύμφωνα μέ τή Διεθνῆ Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ, ἀλλά καί ὡς ἕνα ἀκόμη βῆμα γιά τήν προαγωγή τῆς ἀποϊδρυματοποίησης, σέ εὐθυγράμμιση μέ τίς σύγχρονες θεσμικές ἐπιταγές».

Γίνεται ἀντιληπτό ὅτι ἡ φιλανθρωπία στήν Ἑλλάδα μπαίνει σέ ἄλλα πλαίσια, στήν βάση δηλαδή τῆς ἐπιχειρηματικῆς φιλανθρωπίας. Μεταφέροντας ἡ κυβέρνηση τήν διαχείριση τοῦ φιλανθρωπικοῦ σωματείου τῆς Κιβωτοῦ ἀπό τόν ἱερέα π. Ἀντώνιο σέ ἕνα ἑπταμελές ΔΣ, πού θά τό διαχειρισθοῦν μέ πνεῦμα ἐπιχειρηματικῆς φιλανθρωπίας καί ὅλα τά συνεπακόλουθά του, στήν οὐσία τό κράτος κάνει πράξη τήν φιλελεύθερη πολιτική, ἀφοῦ ἀποποιεῖται τίς κρατικές του εὐθύνες στήν προνοιακή του πολιτική καί τίς παραδίδει στίς ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει σέ ὅλους τούς τομεῖς, στόν ἀθλητισμό, στήν τέχνη, δηλαδή στήν ἐμπορευματοποίηση ἀκόμα καί τῆς φιλανθρωπίας. Καί ἐπειδή ἡ κυβέρνηση ἐπίκειται νά ψηφίση τόν νόμο πού θά ἐπιτρέπη καί στήν Ἑλλάδα τήν τεκνοθεσία ἀπό ζευγάρια ὁμοφύλων καί ἐπειδή οἱ υἱοθεσίες καί οἱ ἀναδοχές γίνονται μέσα ἀπό αὐτές τίς προνοιακές δομές, κανείς δέν ἐγγυᾶται τήν ἐμπορευματοποίηση ἀκόμα καί τῶν παιδιῶν αὐτῶν.

«Τό δέ καλόν οὐκ ἔστι καλόν,
ἐάν μή καλῶς γένηται»

Δέν γνωρίζουμε ἀλλά καί οὔτε θά ἀναπαράγουμε αὐτά πού γράφονται στά ἀνθρωποφάγα μέσα ἐνημέρωσης περί ἠθικῶν καί οἰκονομικῶν σκανδάλων, διότι αὐτό εἶναι θέμα τῆς δικαιοσύνης, νά ἐρευνήση καί νά ἀποφανθῆ, ὅμως ἡ πραγματικότητα στήν ὑπόθεση τοῦ π. Ἀντωνίου ἐπιβεβαιώνει ὅτι τό λειτούργημα τοῦ ὀρθοδόξου Ἱερέως εἶναι ξένο πρός τίς ἐπιχειρηματικές καί κοσμικές δραστηριότητες ἀκόμα καί ἐάν αὐτές ἔχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Διότι οἱ κοσμικές δραστηριότητες ἀποκαλύπτουν ἔλλειψη πνευματικότητας καί ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Ὁ σοφός Δαμασκηνός τονίζει ὅτι «Τό δέ καλόν οὐκ ἔστι καλόν, ἐάν μή καλῶς γένηται», ὁ δέ Ψαλμωδός κρούει τον κώδωνα τοῦ κινδύνου λέγοντας «ἔλαιον ἁμαρτωλοῦ μή λιπανάτω τήν κεφαλήν μου» καί στόν π. Ἀντώνιο ἐπιβεβαιώθηκαν αὐτά μέχρι κεραίας, ὅμως οἱ συνέπειες τους ἔχουν ὡς ἐπακόλουθο νά δυσφημῆ­ται σήμερα ἡ Ἐκκλησία.

Ποῦ εἶναι σήμερα ὁ πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας κ. Παπαδημούλης νά πῆ ἕνα καλό λόγο γιά τόν π. Ἀντώνιο, ὅταν τέσσερα χρόνια πρίν τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ πρότασή του εἶχε ἀπονείμει στήν Κιβωτό καί στόν π. Ἀντώνιο τό βραβεῖο τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη; Πρέπει νά παραδε­χθοῦμε ὅτι ὁ π. Ἀντώνιος δέν διακόνησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά σύμφωνα μέ τόν δικό του νόμο καί τώρα “ἀπολαμβάνει τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας”.

Δύο ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα εἰς διάστημα
ὀλίγων μηνῶν εἰς Ἀρχιεπισκοπήν  

Στό ἱστολόγιο τοῦ ΕΘΝΟΣ στίς 19/11 ἀναφέρεται ὅτι ἀπό τόν Σεπτέμβριο ἡ “Κιβωτός τοῦ Κόσμου” εἶχε ἐνημερωθῆ ἀπό τόν Συνήγορο τοῦ Πολίτη μέ ἐπιστολή του σχετικά μέ ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν διαχείριση τοῦ σωματείου καί θέματα μέ τά παιδιά. Ἀδυνατοῦμε νά πιστέψουμε ὅτι ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη δέν εἶχε ἐνημερώσει τήν ἴδια στιγμή καί τό καθ’ ὕλην ἁρμόδιο ὑπουργεῖο. Γιατί ἆραγε ἡ κυβέρνηση σιώπησε ἐπί σχεδόν τρεῖς μῆνες καί δέν ἀσχολήθηκε μέ τίς καταγγελίες, τί περίμενε;

Τέλος, ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κ. Χάρης Κονιδάρης, σέ δηλώσεις του στά Παραπολιτικά εἶπε ὅτι «ὁ π. Ἀντώνιος εἶχε ἀρνηθῆ στόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο καί στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ἡ “Κιβωτός” νά εἶναι ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς». Ἐπίσης, ἀναφορικά μέ τίς καταγγελίες εἶπε ὅτι «Ὁ Μακαριώτατος ἔχει λάβει γνώση τῶν ἐπώνυμων καταγγελιῶν πού ἔχουν γίνει σέ βάρος τοῦ πατέρα Ἀντώνιου στίς ἁρμόδιες Ἀρχές. Δέν ἔχει γίνει κάποια ἐπώνυμη καταγγελία στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας ὁ πατέρας Ἀντώνιος εἶναι κληρικός, ἀλλά ὑπάρχουν αὐτές οἱ ἐπώνυμες καταγγελίες στίς ἁρμόδιες Ἀρχές, τίς ὁποῖες φυσικά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν μποροῦ­σε σέ καμία περίπτωση νά ἀγνοήσει». Ἆραγε ποῖες ἦταν οἱ ἐνέργειες πού ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μήπως σιώπησε, ὅπως ἡ πολιτική ἐξουσία, τήν στιγμή πού ὁ π. Ἀντώνιος εἶναι κληρικός τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς; Ὁ Μακαριώτατος δέν γνώριζε ὅλα αὐτά τά χρόνια τί συνέβαινε στήν Κιβωτό, σχετικά μέ τά ἠθικά καί οἰκονομικά σκάνδαλα πού ἀναφέρουν τά μέσα ἐνημέρωσης, ὁ Κολωνός ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή δέν εἶναι σέ μεγάλη ἀπόσταση; Ὡς πατέρας δέν θά ἔπρεπε νά ἐρευνήση καί νά συμβουλέψη; Ὁ κ. Κονιδάρης εἶπε ὅτι «ὁ π. Ἀντώνιος εἶχε ἀρνηθῆ ἡ “Κιβωτός” νά εἶναι ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς», τί πιό φυσιολογικό. Θά ξεχάσουμε τίς ἀτασθαλίες τῆς ΜΚΟ Ἀλληλεγγύης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐπί Χριστοδούλου; Ἀλλά ἀκόμα καί ἔτσι ἡ πατρική φροντίδα δέν ὁρίζει ἐπαγρύπνηση;

Σέ διάστημα λίγων μηνῶν στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἔχουν ξεσπάσει δύο ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα, τοῦ π. Δημητρίου Λουπασάκη καί τοῦ π. Ἀντωνίου Παπανικολάου, δέν γνωρίζουμε ἐάν εἶναι τυχαῖο; Ὅμως καί τά δύο τά γνώριζε ἡ πολιτική ἐξουσία πρίν ξεσπάσουν. Μή μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁδηγούμασθε σέ ἐκλογές καί οἱ πιέσεις εἶναι μεγάλες, αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἀπαλλάσσεται τῶν εὐθυνῶν του κανείς;

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Previous Article

Νεώτεροι των 65 και μη ανήκοντες στους ευπαθείς να μην κάνουν την 4η δόση

Next Article

Πρός ἀναδιάρθρωσιν τοῦ κόσμου;