ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Share:

Ἀριθ. Πρωτ. 3993,

Ἡμερομηνία: 28/5/2020

1. Κωνσταντίνας Ν. Κακογιάννη, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδὸς Πόντου ἀρ. 19.

2. Ἑλένης Α. Καρνιάτη, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδὸς Πόντου ἀρ. 19.

Κατά

1. Παντὸς ὑπευθύνου σχετικὰ μὲ τὴ σύνταξη, ὑπογραφὴ καὶ ἐπικύρωση ὡς νόμο τῆς ἀπὸ 25.2.2020 Πράξεως Νομοθετικοῦ Περιεχομένου (ΦΕΚ Α76/3Α2020, Ν.4682/3.4.2020)

2. Νίκης Κ. Κεραμέως, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά της ὡς Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κατοίκου Ἀθηνῶν

3. Ἠλία Μόσιαλου, καθηγητῆ Πολιτικῆς τῆς Ὑγείας 15Ε, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἐκπροσώπου τῆς Κυβέρνησης στὶς διεθνεῖς ὀργανώσεις γιὰ τὸν κορωνοϊὸ

4. Γιώργου Κύρτσου, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς Εὐρωβουλευτῆ τῆς Νέας Δημοκρατίας, κατοίκου Ἀθηνῶν

5. Νεκταρίου Κ. Σαντορινιοῦ, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς βουλευτῆ Νομοῦ Δωδεκανήσων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κατοίκου Ρόδου

6. Σωτηρίου Τσιόδρα, καθηγητῆ Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας γιὰ τὸν κορωνοϊὸ

Καί

Κατὰ παντὸς ὑπευθύνου προσώπου σχετικὰ μὲ τὰ ἀδικήματα τὰ ἀναφερόμενα στὴν παροῦσα ἢ περαιτέρω ἀδικήματα, ὅπως προκύψει ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν Εἰσαγγελικῶν Ἀρχῶν

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ/ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

(Σημ. Ο.Τ.: Παραλείπουμε τὴν ἐκτενῆ ἀναφορὰν περιστατικῶν καὶ τὴν ἀνάλυσιν καὶ παραθέτομεν εὐθὺς τὸ τέλος).

Ἐπειδὴ ἤδη ἡ βλάβη στὴν θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων στὴ χώρα εἶναι σημαντικὴ ἀπὸ τὰ μέχρι τώρα μέτρα τῆς κυβέρνησης σὲ σχέση μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ προσκομιζόμενα ἔγγραφα/ φωτογραφίες. Ἐπειδὴ ἤδη ἡ ἐπέμβαση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία προκάλεσε τὴν* ἀκύρωση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων μιᾶς ἀπὸ τὶς σημαντικότερες περιόδου τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῆς ὀρθοδοξίας, τὴν περίοδο ποὺ περιλαμβάνει τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Ἐπειδὴ ἤδη ἡ ἐπέμβαση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας ὁδήγησε στὴν ἀκοινωνησία καὶ τὴ μὴ δυνατότητα θείας ἐξομολόγησης ἀνθρώπων ποὺ ἀπεβίωσαν τὴν περίοδο ἰσχύος τῶν μέτρων, γεγονὸς ποὺ τοὺς προκάλεσε ἀνεπανόρθωτη καὶ μὴ ἀναστρέψιμη πλέον πνευματικὴ βλάβη

Ἐνόψει τῶν ἀνωτέρω καὶ καθόσον ὑφίσταται ὁρατὸς ὁ κίνδυνος τῆς ἐκ νέου ἐπιβολῆς περιοριστικῶν μέτρων, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀπαγόρευσης τελέσεως Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὅπως ἤδη ὑφίστανται σχετικὲς δηλώσεις (Σχετ. 47)

Ἐνόψει τῶν ἀνωτέρω, μὲ τὴν παροῦσα

ἀναφορὰ/ καταγγελία

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Τὴν κατὰ τὸ νόμο προβλεπόμενη τιμώρηση τῶν προσώπων ποὺ στὰ πλαίσια τῆς ἄσκησης δημοσίας ἐξουσίας προέβησαν στὰ κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν στὴ χώρα καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ἀπὸ τὸ Μυστήριο τῆς θείας Μεταλήψεως. Πιὸ συγκεκριμένα, ζητεῖται ἡ ἀπόδοση τῶν νομίμων εὐθυνῶν καὶ ἡ τιμώρηση τῶν προσώπων ποὺ συνέταξαν, ὑπέγραψαν καὶ ἐπικύρωσαν τὶς σχετικὲς διατάξεις ἀλλὰ καὶ τῶν προσώπων ποὺ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στὴν ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων αὐτῶν σὲ βάρος τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Τὴν κατὰ τὰ νόμο προβλεπόμενη τιμώρηση τῶν προσώπων πού, μὲ τὴν ἰδιότητά τους ὡς πολιτικά πρόσωπα ἢ ὡς ἐκπρόσωποι τῆς κυβέρνησης, προέβησαν σὲ προσβλητικὲς δηλώσεις γιὰ τὸ μυστήριο τῆς θείας Μεταλήψεως καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὰ Ἱερὰ Μυστήρια, προσβάλλοντας ἔτσι εὐθέως τὸν Τριαδικό Θεὸ – παρουσιάζοντάς Τον ὡς φορέα ἀσθενειῶν ἤ, ἄλλως, ὡς ἀνύπαρκτο – καὶ ὑποκινώντας διχόνοια μεταξύ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ἀλλὰ καὶ ἐχθροπάθεια εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, παρουσιάζοντας τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς – λόγω τῆς συμμετοχῆς τους στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως λόγω τῆς συμμετοχῆς τους στὴ θεία Μετάληψη – ὡς δυνητικὰ ἐπικίνδυνους γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία!

Τὴ διερεύνηση καὶ ἀπόδοση τῶν κατὰ τὸν νόμο εὐθυνῶν στὰ πρόσωπα ποὺ στὰ πλαίσια τοῦ ρόλου τους ὡς παρουσιαστὲς τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν ἔχουν προβεῖ σὲ δηλώσεις προσβλητικὲς γιὰ τὴ θεία Μετάληψη καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὰ Ἱερὰ Μυστήρια, δημιουργώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διατάραξη τῆς δημόσιας τάξης (κατὰ τὰ προεκτεθέντα» ΟλΑΠ 17/2008) καὶ προκαλώντας διχόνοια καὶ διάκριση σὲ βάρος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, στά πλαίσια τοῦ ἄρθρου 184 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα. Περαιτέρω, οἱ σχετικὲς δηλώσεις ἀποτελοῦν στὴν οὐσία προτροπὴ τῶν πολιτῶν σὲ ἀπείθεια ἔναντι τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο, ὅπως ἀναλύθηκε, ἔχει ὡς προμετωπίδα/ ἐπικεφαλίδα τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζει ἀπόλυτη συνταγματικὴ προστασία στὰ δόγματα, στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως, σχετικὰ μὲ τὶς δηλώσεις τῶν προσώπων αὐτῶν, –ὅπως οἱ δηλώσεις αὐτὲς μεταδίδονται σὲ εὐρύτατο κύκλο προσώπων μέσῳ τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου, τίθεται καὶ ζήτημα παραβίασης τοῦ ἄρθρου 183 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα.

Ἐπίσης μὲ τὴν παροῦσα αἰτούμεθα τὴν κατάργηση καὶ ἀκύρωση/ ἐξαφάνιση τῶν ποινικῶν διαδικασιῶν καὶ τῶν διοικητικῶν μέτρων ποὺ ἔχουν ἐγερθεῖ καὶ ἐπιβληθεῖ ἕως σήμερα ἐναντίον Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ πιστῶν σχετικὰ μὲ τὴν τέλεση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἢ τὴ συμμετοχὴ στὶς Ἀκολουθίες αὐτές, καθόσον οἱ ἀνωτέρω διαδικασίες καὶ τὰ διοικητικὰ μέτρα/ πρόστιμα ἔχουν βασισθεῖ σὲ νομοθετήματα καὶ διατάξεις ποὺ εἶναι ἀντισυνταγματικά, βάσει τῶν ἀνωτέρω ἐκτιθεμένων, καὶ ἄρα ἄκυρα καὶ ἀνυπόστατα, γεγονὸς ποὺ συμπαρασύρει σέ,ἀκυρότητα καὶ τὰ βασιζόμενα σὲ αὐτὰ ποινικὰ καὶ διοικητικὰ μέτρα.

Αἰτούμεθα ἐπίσης τὴν ἐπιβολὴ ἐκ μέρους σας τῆς κατὰ νόμο τιμώρησης σὲ κάθε πρόσωπο ποὺ θὰ κριθεῖ ἀπὸ ἐσᾶς ὅτι ὑπέχει εὐθύνη γιὰ τὰ ἐκτιθέμενα στὴν παροῦσα ἀναφορά.

Μὲ τὴν παροῦσα συνυποβάλλεται λίστα σχετικῶν (47 στὸ σύνολό τους),

Ἀθήνα, 27.5.2020

Μὲ τιμή,

Οἱ καταγγέλλουσες

Κακογιάννη Κωνσταντίνα – Καρνιάτη Ἑλένη

Previous Article

ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Next Article

Ἡ Ἁγία Σοφία μετατρέπεται εἰς Τζαμί!

Διαβάστε ακόμα