Εξώδικος καταγγελία κατά της ανέγερσης του Ισλαμικού Τεμένους

Share:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ. ΠΛΙΩΤΑ 
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αἰκατερίνης Κ. Παντελίδου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, ὁδός
Μαυρομιχάλη ἀρ. 182, δι’ ἑαυτήν καί ὡς πληρεξουσίας κατοίκωντοῦ Βοτανικοῦ, ὡς καί τοῦ Συλλόγου Βοτανικοῦ ἑδρεύοντος εἰς τήν ὁδόν Ἁγίου Σάββα ἀρ. 12, «Η ΑΘΗΝΆ» νομίμως ἐκπροσωπουμένου.

Κοινοποιούμενη πρός:

τήν ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κατοικοεδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις.
τόν κ. Δήμαρχον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
τόν Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, κ. Γεώργιον Καλαντζῆ.
τόν ἰμάμην κ. Ζακί Σιντί Μοχάμετ, κάτοικον Γαλατσίου Ἀττικῆς, ὁδός Κορίνης ἀρ. 13.
===========

Ἀξιότιμε κύριε Εἰσαγγελεῦ,

Ὃπως καί ἐγγράφως Σᾶς ἐνημερώσαμεν ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἐπίδοξου ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τόν Βοτανικόν ἀποτελεῖ Σκάνδαλον τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν, πού δυστυχῶς καλύπτει ἐντέχνως τό ΣτΕ ἐπί σειράν ἐτῶν. Οὕτω ἠναγκάσθημεν να προσφύγωμεν καί εἰς σχετικήν ἀγωγήν κακοδικίας κατ’ αὐτοῦ συζητουμένην τόν Νοέμβριον τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Κατά τήν σχετικήν ἐνημέρωσίν Σας, προφορικῶς καί ἐγγράφως, μόλις ἀναλάβατε τά καθήκοντά Σας καί προσδοκώντας ὅτι θά ἔχετε ἀνεπτυγμένον τό αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εὐθύνης ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἐν ἀντιθέσει μέ τήν προκάτοχόν Σας, ἐτονίσαμεν ὅτι:

Α. Τό ἐπίδοξον κτήριον εἶναι πολεοδομικά παράνομον, συνεχίζοντες τούς σχετικούς δικαστικούς ἀγῶνες καί κεῖται:
α. ἐντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου, τελευταίου πνεύμονος εἰς τήν Ἀθήνα
β. ἐντός ἀρχαιολογικοῦ χώρου (τμῆμα τοῦ Δημοσίου Σήματος καί ὁ Ναός τῶν ἀρχαίων τεσσάρων θεῶν)
γ. ἐντός ἀρχαιολογικῆς περιοχῆς μέ τίς γνωστές ἀρχαιότητες
δ. ἐντός, ὡς σφήνα, τῆς ἐκτάσεως τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τοῦ Βοτανικοῦ (Ν.Ο.Β.)
ε. παραπλησίως τοῦ προϋφισταμένου ἀπό ἐτῶν Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου
στ. ἐπί τυφλοῦ οἰκοπέδου, ἄνευ διανοιγμένων δρόμων καί ἀντιστοίχων ὑψομετρικῶν μελετῶν αὐτῶν.

Β. Κατεδαφίσθηκεν ὁ δισυπόστατος Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος- Παναγίας Ἐλευθερώτριας διά νά κτισθῇ αὐτό τό κτήριο.

Γ. Ἡ πέριξ περιοχή βρίθει ἀρχαίων χριστιανικῶν ναῶν (Ἅγιος Σάββας, Ἅγιος Πολύκαρπος, Ἅγιος Δημήτριος, Ἅγιος Γεώργιος, Ἁγία Ἄννα, Ἁγία Τριάδα κλπ.).

Δ. Ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου καί εἰς ἀπόστασιν πεντακοσίων μέτρων ὑφίσταται ὁ καταυλισμός τῶν μουσουλμάνων παράνομων ἤ μή ἀριθμῶν πλέον τῶν 1.700 ἀτόμων κατά τήν ἐπίσημον βεβαίωσιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὥστε μέ τήν λειτουργίαν του θά δημιουργηθῇ αὐτομάτως ἕνας ξένος οἰκισμός πρό τῶν πυλῶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καταργουμένης τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης διακαής ἐπιδίωξις, ἄλλωστε, τῆς γείτονος καί μή κατονομαζομένης χώρας.

Ε. Ὅθεν διασπᾶται ἐκεῖ ἡ ἀνέκαθεν πανάρχαια τῶν Ἑλλήνων πολιτιστική συνέχεια καί συνοχή!

Κύριε Εἰσαγγελεῦ,
Κατά τήν ἐνημέρωσίν Σας ὑφ’ ἡμῶν, ἐζητήσαμεν πλήν τῶν ἄλλων νά προωθηθοῦν αἱ μηνύσεις μας κατά τῶν:
– Γεωργίου Καλαντζῆ (Γέν. Γραμ. Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας)
– Ἠλία Ζαγοραίου, Εἰσαγγελέως πρώην Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν κλπ.

Καί κατά ἁπαξαπάσης τῆς ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, αἱ ὁποῖαι ὡς ἀπευθυνόμεναι κατ’ ἐπωνύμων κατά τήν γνωστήν καί σκόπιμον τακτικήν τῆς Διοικήσεως «ξεχάσθηκαν» εἰς συγκεκριμένα γραφεῖα προκειμένου νά τύχουν τῆς παραγραφῆς τῶν ἀδικημάτων.

Καί ναί μέν, Ὑμεῖς καλοπίστως πράγματι, πάραυτα ἐδώσατε ἐγγράφως τήν δέουσαν ἐντολήν ἐπισπεύσεως, ὅμως καί ἐσεῖς ὅπως ἀποδεικνύεται δέν ἀκούγεσθε!

Ἀντιθέτως «ἀκούγεται» ὅτι ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μῆνα τῶν Ἑλλήνων, τόν μῆνα Αὔγουστον, τόν μῆνα τῆς Παναγίας μας, ἔτσι διά νά μᾶς «πιάσουν στόν ὕπνο» ἀλλά καί διά νά μᾶς δείξουν συμβολικά ὅτι «ἄλλοι κυβερνοῦν αὐτόν τόν τόπον» θά λειτουργήσουν τό κτήριον αὐτό.

Εἰς αὐτούς ὑποσχόμεθα ὅτι δέν θά τούς ἐπιτρέψουμε νά τό λειτουργήσουν ποτέ!

Κατόπιν τούτων αἰτούμεθα:
α. τήν προστασίαν μας ὡς Ἑλλήνων καί τήν προστασίαν τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας,
β. τήν ἀπαγόρευσιν οἱασδήποτε λειτουργίας τοῦ κτηρίου αὐτοῦ ὡς παρανόμου,
γ. ν’ ἀνοίξῃ ὁ κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου διά τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἐλεύθερα,
δ. νά μᾶς δεχθῆτε διά νά Σᾶς προσκομίσωμεν νέα στοιχεῖα ἐπί τῆς ὑποθέσεως.

Με τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως πρός οὕς ἡ παροῦσα μας ἀπευθύνεται ὡς καί πρός οὕς αὕτη κοινοποιεῖται, πρός γνῶσιν των καί διά τάς νομίμους συνεπείας.

Ἀθῆναι, 27/7/2020

Διά τόν Σύλλογον

Ἡ πληρεξουσία Δικηγόρος
Ἡ Πρόεδρος
Φιλιώ Λαγούρα

http://arxaiaithomi.gr

Previous Article

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ! ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;

Next Article

Μποτσέλι: «Να αρνηθούμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες για τον κορονοϊό»