ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Share:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Ἀρχιμ. Ἀθ. Ἰ. Λυμπεροπούλου, καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας

2ον

«Ὁσάκις ἄν ἐσθίετε τόν ἄρτον καί τό ποτήριον τοῦτο πίνετε, τόν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε» (γνωστοποιεῖτε)[6].

Τό ὁσάκις μόλις εἶναι ἀνάγκη νά εἴπωμεν ὅτι οὐδόλως ὁρίζει ὁροθέσια ἡμερῶν, ἀλλ’ ὅταν τις ἔχῃ ἀνάγκην δύναται νά προσέρχεται.

Ὡσαύτως καί πλῆθος μαρτυριῶν Ἁγίων Πατέρων, ἐν οἷς ἐμφαίνεται ὅτι, ὁσάκις ἐτέλουν τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπέτρεπον τοῖς πιστοῖς τήν κοινωνίαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ὡς ὁ Ἱερός Κλήμης ἀποστολικός πατήρ λέγει: «μεταλαμβανέτω ὁ Ἐπίσκοπος· ἔπειτα οἱ πρεσβύτεροι καί οἱ Διάκονοι, ὑποδιάκονοι, οἱ ἀναγνῶσται καί ψάλται, οἱ ἀσκηταί καί ἐν ταῖς γυναιξίν αἱ Διακόνισσαι καί αἱ παρθένοι καί αἱ χῆραι· εἶτα τά παιδιά καί τότε πᾶς ὁ λαός κατά τάξιν μετά αἰδοῦς καί εὐλαβείας ἄνευ θορύβου[7].

Καί ὁ σοφός Ἰώβ λέγει. «Καί καθ’ ἡμέραν, εἰ οἷόν τε ἐστιν (ἐάν εἶναι δυνατόν) τοῖς ἀξίοις ἐπιτελεῖσθαι συγκεχώρηται Ἱερεῦσι τε ὁμοίως καί ἰδιώταις, ἀνδράσι τε καί γυναιξί, νηπίοις καί γέρουσι καί πάσῃ Χριστιανῶν ἡλικίᾳ ἁπλῶς καί τάξει» (Ἀρχαῖον τυπικόν).

Καί ὁ Μέγας ἐν πατράσιν Βασίλειος (330 – 370) γνωρίζει ἡμῖν, ὅτι τετράκις τῆς ἑβδομάδος μετελάμβανον οἱ χριστιανοί λέγων· «δεῖ τόν ἀναγεννηθέντα διά τοῦ βαπτίσματος τρέφεσθαι τῇ μεταλήψει τῶν θείων μυστηρίων. Καί ἐρωτηθείς παρά τῆς εὐσεβεστάτης Καισαρίας πατρικίας ποσάκις κοινωνεῖν εἶπε. Καί τό κοινωνεῖν καθ’ ἑκάστην καλόν καί ἐπωφελές αὐτοῦ τοῦ Κυρίου σαφῶς λέγοντος «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον;» Τίς γάρ ἀμφιβάλλει ὅτι τό μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς. Ἡμεῖς μέντοι γε τέταρτον καθ’ ἑκάστην ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν, ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετάρτῃ καί ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτω καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις ἐν αἷς ἡ μνήμη Ἁγίου τινός (ἑλλην. Πατρ. Migne Τόμ. 32 ἐπιστολ. 93 σελ. 108). Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος, ἐάν θελήσῃ τις νά παραθέσῃ τῷ μικρῷ τούτῳ πονήματι πάντας τούς πατέρας καί τούς ἀποστολικούς κανόνας, οἵτινες ὑπαγορεύουσιν, ὅτι πάντας τούς εἰσιόντας πιστούς καί τῶν ψαλμῶν ἀκούοντας μή παραμένοντας δέ τῇ προσευχῇ καί τῇ ἁγίᾳ Μεταλήψει εἰς ἀταξίαν ἐμποιοῦντας τῇ ἐκκλησίᾳ ἀφορίζεσθαι χρή (9ος Ἀποστ. κανών).

Ὡσαύτως καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος κακίζει τούς προσερχομένους ἁπλῶς καί ὡς ἔτυχε, ἐπειδή ἐπέστη ὁ καιρός τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς ἤ ἄλλη τις ἑορτή Θεοφανείων λέγων· «πολλούς ὁρῶ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ μετέχοντας ἁπλῶς καί ὡς ἔτυχε καί συνηθείᾳ μᾶλλον καί νόμῳ, ἤ λογισμῷ καί διανοίᾳ· ἄν ἐπιστῆ· φησίν, ὁ τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καιρός, οἷός τ’ ἄν ᾖ τις, μετέχει τῶν μυστηρίων» ἄν ἐπιστῇ ἡ τῶν Θεοφανείων ἡμέρα (ἐννοεῖ ὁ ἱερός Πατήρ τά Χριστούγεννα, διότι ἀκόμη δέν εἶχε χωρισθῆ ἡ ἑορτή Χριστουγέννων καί Θεοφανείων) καίτοι οὐ τοῦτο προόδου· οὐ γάρ ἐπιφάνεια· οὐδέ τεσσαρακοστή ποιεῖ ἀξίους τούς προσιόντας, ἀλλά ψυχῆς εἰλικρίνεια καί καθαριότης. Μετά ταύτης ἀεί πρόσιθι· χωρίς ταύτης μηδέποτε «ὁσάκις, γάρ φησί, τοῦτο ποιεῖτε, τόν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, τουτέστιν ὑπόμνησιν ποιεῖτε τῆς σωτηρίας ἡμῶν, τῆς εὐεργεσίας τῆς ἐμῆς».

Σημειώσεις:

6) Πράξ. 42-47. 7) Α΄ Κορ. 11- 23. 8) Κλήμης Κεφ. ΙΓ΄.

Previous Article

Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΙΣ ΑΙΤΙΑ ΟΔΥΝΩΝ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε ακόμα