Εἰς καιροὺς ἐσχάτης παρακμῆς

Share:

Ὅταν ἕνας Κληρικός, «συνήγορος» τοῦ Πνευματισμοῦ καὶ μασόνος γίνεται Δεσπότης! – Ὁ ἀρχιδιάκονος τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης…

Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Βρισκόμαστε νοερῶς στὴν πολύπαθη Σμύρνη τοῦ 1912-1922, λίγο πρὸ τῆς καταστροφῆς, πρὶν τὴν μεγάλη ἐκείνη συμφορὰ πολλὰ ἦσαν τὰ σημάδια, ποὺ προμήνυαν τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Νὰ ἀπαριθμήσουμε μερικὰ τέτοια «προμηνύματα» καὶ σημάδια1:

1. Τὸ μασονικὸν περιβάλλον

Στὸ περιβάλλον τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης κυριαρχοῦσαν οἱ τέκτονες. Ἀργότερα οἱ Σμυρναῖοι ἀπεκάλυψαν ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος ἦταν μασόνος!2 Οἱ σημερινοὶ τέκτονες τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔδωσαν μάλιστα καὶ τὸ προσωνύμιο Ὁ Ἅγιος Τέκτων!3

Εἶναι «ψευδῆ» ὅλ’ αὐτά; Ἴσως;

– Ἀνακρίσεις πάντως ἐκκλησιαστικὲς περὶ ὅλων αὐτῶν, πρὸ τῆς ἁγιοκατατάξεώς τοῦ Χρυσοστόμου οὐδέποτε ἔγιναν (οὔτε ποτὲ γίνονται)!

Τί λοιπὸν σχετικῶς ἔχει ὑπάρξει;

Ἔ, αὐτό, μόνον ὁ παντογνώστης καὶ καρδιογνώστης Κύριός μας μὲ ἀκρίβεια τὸ γνωρίζει…

2. Μέ τί ἐβαυκαλίζετο ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τοὺς πνευματιστὰς διὰ τὴν ἔκβασιν τοῦ Πολέμου;

Ἐνῶ οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ἐμάχοντο σκληρὰ στὸ Μέτωπο ἐναντίον τῶν Τούρκων, χιλιάδες ἦταν οἱ Ἕλληνες στρατιωτικοὶ ποὺ -ἐξαιτίας τῶν ἀθλίων «πλαγίων μέσων» – παρέμεναν στὰ μετώπισθεν, καλοπερνώντας στὴν ὡραία Σμύρνη4, μερικοὶ δὲ ἀπ’ αὐτοὺς ἠσχολοῦντο καὶ μὲ τὸν πνευματισμό!

Γιατὶ αὐτὸ τὸ τελευταῖο; Μὰ διότι ἕνα πνευματιστικὸ περιοδικὸ ἐξ Ἀθηνῶν κυκλοφοροῦσε τότε στὴ Σμύρνη…5 Ἀλλὰ τὸ πνευματιστικὸ ἐκεῖνο ἔντυπο παροδηγοῦσε συχνὰ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό- καὶ ἐκεῖνον τῆς Σμύρνης! -μὲ ψευδεῖς προφητεῖες… Τί «προφητεῖες»; Ὅτι τάχα οἱ Ἕλληνες θὰ νικοῦσαν τοὺς Τούρκους στὸ Μέτωπο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ὅτι θὰ παίρναμε καὶ τὴν Πόλη!6 Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι γνωστά.

Ἄξιον προσοχῆς εἶναι ὅτι τὰ πνευματιστικὰ ἐκεῖνα ἔντυπα μὲ τὶς ψευδεῖς προφητεῖες ἔπεσαν ἀργότερα στὰ χέρια ἑνὸς λογίου Μοναχοῦ στὸ Ἅγιον Ὄρος7, ὁ ὁποῖος σὲ σχετικὸ βιβλίο του ποὺ ἐξέδωσε8 ἔκανε -πνευματικῶς- «μὲ τὰ κρεμμυδάκια» τοὺς ἐκδότες τῶν πνευματιστικῶν ἐκείνων ἐντύπων. Μύλος…

3. Ἕνα βιβλίον τοῦ Ἀρχιδιακόνου Σμύρνης συνηγορεῖ ὑπὲρ τοῦ πνευματισμοῦ. Ἀντιδρᾶ Δανιὴλ ὁ Κατουνακιώτης!

Λίγο πρὶν καεῖ ἡ Σμύρνη, ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Σμύρνης Βασίλειος Παπαδόπουλος ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο περιεργότατο. Τὸ ἀφιέρωσε δὲ στὸν ἴδιο τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης, κυκλοφορώντας το μάλιστα μὲ αὐτὴν τὴν σφραγῖδα τῆς ἀρχιδιακονίας!9

Τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι πνευματιστικῆς -τῶν μέντιουμ!- κατευθύνσεως.

Γρήγορα τὸ βιβλίο ἐκεῖνο πέφτει στὰ χέρια τοῦ περίφημου, ἐκκλησιαστικῶς, Δανιὴλ τοῦ Κατουνακιώτη! Ὁ Δανιὴλ ὁ Κατουνακιώτης τὸ μελετᾶ, ἐκδίδει βιβλίο του10 καὶ κάνει τὸν ἀρχιδιάκονο -πνευματικῶς- «μὲ τὰ κρεμμυδάκια» καὶ τοῦτον…

Ἐκτὸς ἀπὸ πνευματιστὴς ἦτο καὶ μασόνος 11 ὁ ἀρχιδιάκονος ἐκεῖνος τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης;

Ἔτσι ἰσχυρίζονται μὲ καμάρι οἱ τέκτονες, δίχως νὰ ἱδρώνει τὸ αὐτὶ Ἱεραρχῶν καὶ Συνόδων!  Γιατί;

…Εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιον τὸ γιατὶ δὲν ἀντιδρᾶ δραστικῶς ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας -δι’ ἀνακρίσεων-, ἀφοῦ ὄχι μία ἀλλὰ δεκάδες φορὲς σὲ δεκάδες ἔντυπα ἐπὶ δεκάδες χρόνια δηλώνουν σαφῶς οἱ μασόνοι ὅτι στὶς Στοές τους φοιτοῦν καὶ ἐφοίτησαν κατὰ καιροὺς πολλοὶ κληρικοί μας, κυρίως ἀρχιμανδρίτες, μητροπολίτες καὶ πατριάρχες!

Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ λοιπόν; Ἀλλὰ γιατί;

Κλείνει ἡ παρένθεση.

Θὰ περίμενε λοιπὸν κανείς, ὅτι ὁ φερόμενος ὡς πνευματιστὴς καὶ μασόνος Βασίλειος Παπαδόπουλος, μετὰ ἀπ’ ὅλ’ αὐτά, θὰ κατέληγε ἐφησυχάζων σὲ Μοναστήρι ἤ, τὸ πολύ, νὰ γινόταν «Ἀρχιγραμματεύς» εἰς κάποια Ἱερὰ Σύνοδο. Δὲν ἔγιναν βεβαίως αὐτά, ἀλλὰ ὁ φερόμενος αὐτὸς ὡς πνευματιστὴς καὶ μασόνος ἔγινε καὶ Δεσπότης (Φλωρίνης Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας)!

Ὁ Καντιώτης ποὺ τὸν διεδέχθη, ἐδιάβασε τοὺς ἐξορκισμοὺς ἆραγε;

Ἀργότερα -κατὰ τὶς ἡμέρες μας- στὴν Μητρόπολη ποὺ διεποίμανε αὐτὸς ὁ Βασίλειος Παπαδόπουλος ἐνεθρονίσθη ὁ διάδοχός του, ὁ πανάξιος, ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Ἐλέχθη τότε -διὰ τοῦ ψιθύρου- ὅτι πληροφορηθεὶς ὀλίγα ὁ νέος Μητροπολίτης περὶ τοῦ Βασιλείου Παπαδοπούλου, φοβηθεὶς τὰ κακὰ πνεύματα, ἐδιάβασε σὲ ὅλους τοὺς Χώρους ἐκεῖ τοὺς ἐξορκισμούς!

Ἐτοῦτο -ἄν ἔγινε- δὲν ἀποδεικνύεται βέβαια. Διότι μᾶς λείπουν τὰ σχετικὰ γραπτά, τὰ ντοκουμέντα. Τὸ προσπερνᾶμε λοιπόν…

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Παρακαλοῦμε ἐκείνους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ εὐσεβεῖς ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν μας νὰ μὴ ἀνησυχοῦν, ὅτι τὰ δημοσιεύματά μας αὐτὰ πλήττουν -τάχα- τὴν Ἐκκλησία μας. Ἐλέγχουν μόνο τοὺς ἐνόχους, τοὺς ἐνεχομένους καὶ τοὺς σιωπῶντες… Διότι ἡ Ἐκκλησία μας ὡς Σῶμα Χριστοῦ μὲ κεφαλὴ τὸν Ἴδιο εἶναι Ἁγία, θεμελιωμένη σὲ μέγα νέφος Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν καὶ Ἁγίων. Τὰ τυχὸν νοσοῦντα μέλη Αὐτῆς, ἄς μετανοήσουν καὶ θεραπεύονται.

(Ἔχουμε καὶ ἄλλα)

Σημειώσεις:

1. Σαράντου Ἰ. Καργάκου Ἡ μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία 1919 – 1922 ἀπὸ τὸ Ἔπος στὴν Τραγωδία. Πολλὰ ἐκεῖ. Βλέπε καὶ σσ. 306, 307. Ἐπίσης στὰ Ἐστενογραφημένα Πρακτικὰ τῆς Δίκης τῶν Ἕξ, Ἔκδοσις Πρωΐας 1931 σσ. 309 καὶ ἑξῆς. 2. Τεκτ. Δελτίον 1981, τ. 22, σελ. 79. 3. Τεκτ. Δελτίον 1993, τ. 42, σελ. 6, 8. 4. Ὅπως ὑποσ. 1, σελ. 306, 307. 5. Προρρήσεις τῆς «Αὐγῆς τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ» περὶ τοῦ μέλλοντος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀνθρωπότητος, Δημοσιευθεῖσα τὸ 1921-1922, ἐκδόθηκε ἐπιμελείᾳ Κύρκα Δημάρατου, Ἀθήνα 1950. 6. Ὅπως ὑποσημ. 5, σελ. 12, 13, 33. 7. Μοναχοῦ Θεοδοσίου Ἁγιοπαυλίτου, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, ἀχρονολόγητο. 8. Τίτλος αὐτοῦ: Ὁ Πνευματισμός, τὸ βδέλυγμα τῆς Ἐρημώσεως, ἐκ σελίδων 3-165. 9. Βασιλείου Παπαδοπούλου ἀρχιδιακόνου Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης, Ψυχικαὶ Μελέται, Μελέτη Πρώτη ΕΙΔΩΛΑ ΖΩΝΤΩΝ, ἐν Σμύρνῃ 1921, τῷ Σεβασμ. Χρυσοστόμῳ Σμύρνῃ ἀνατίθεται. 10. Ὁ Πνευματισμὸς Ἐλεγχόμενος ἤτοι Ἀναίρεσις τῶν ψυχικῶν Μελετῶν Βασιλείου Παπαδοπούλου ἀρχιδιακόνου Σμύρνης, ὑπὸ Δανιὴλ Μοναχοῦ Ἁγιορείτου, ἐν Κατουνακίοις Ἄθω, τύποις Μ. Χριστομάνου, Θεσσαλ., 1922. 11. Μασόνος ὁ Βασ. Παπαδόπουλος, τεκτ. Δελτίον τεῦχος 48, 1994, σελ. 204 (καὶ ἀλλοῦ πολλὲς φορές).

Previous Article

Ζηζιούλας τοῖς οἰκείοις συντέθνηκε δόγμασι

Next Article

Ὑποδείξεις εἰς «ξένον ἀχυρῶνα»