Εἰς τόπον μετανοίας ἡ ἀμετανοησία διὰ τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος δὲν χωρεῖ

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Προσφάτως ἡ μὴ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας”, ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία γιὰ δημιουργία Οὐκρανικῆς Σκήτης στὸ Ἅγιο Ὄρος. Δημιουργεῖται εὔλογα τὸ ἐρώτημα, γιατί ἐπιζητοῦν Οὐκρανικὴ Σκήτη στὸ Ἅγιο Ὄρος. Δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ προσπάθεια ἑδραίωσης καὶ ἔμμεσης ἀναγνώρισής τους; Δὲν τὸ ἐπιζητοῦν, γιὰ νὰ ἑδραιώσουν τὴν ὕπαρξή τους; Δὲν τοὺς ἀρκεῖ ὁ κλονισμὸς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας, θὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ ὁ διχασμὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ αὐτὸ τὸ θέμα;

Ὑπάρχουν ἀρκετὲς Ἁγιορείτικες Μονὲς ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴ μονομερῆ καὶ χωρὶς Πανορθόδοξη συναίνεση ἐκχώρηση Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη. Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὸ Ἅγιο Ὄρος ἀρκετὲς Ἱερὲς Μονὲς δὲν συναινοῦν στὸν κλονισμὸ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας ποὺ ἐπέφερε ἡ κληθεῖσα “Ἑνωτικὴ Σύνοδος’’ στὴν Οὐκρανία. Ἀρκετὲς Ἁγιορείτικες Μονὲς δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴ μεγάλη ἀνατροπὴ στὴν Οὐκρανία. Ἂν ἀνακινηθεῖ θέμα δημιουργίας Οὐκρανικῆς Σκήτης στὸ Ἅγιο Ὄρος, θὰ δημιουργήσει μορφὴ διχασμοῦ καὶ στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος.

Ἐνθυμοῦμαι κάποιον Ἁγιορείτη μοναχὸ ποὺ περιτριγυρισμένος ἀπὸ λαϊκούς, εἶπε ὅτι “τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι τόπος μετανοίας’’. Οἱ θεωροῦντες τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος “καλὸν ἀγῶνα’’, τί ἐκζητοῦν Σκήτη στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος; Χωρὶς τὴ μετάνοια καὶ τὴ συγγνώμη γιὰ τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος, τί ἐπιζητοῦν σὲ τόπο μετανοίας;

Ἡ προϋπόθεση τῆς ἐκζήτησης συγγνώμης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ἡ ὁποία καταγράφεται στὸ Πρωτόκολλο τῶν Ὅρων τῆς ἄρσης τοῦ Σχίσματος τὸ ἔτος 1945 ἔχει ὡς ἑξῆς : “Α) “Ἵνα ἡ Ἁγιωτάτη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας διὰ γραμμάτων αὐτῆς πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην δηλώση ὅτι, θλιβομένη διὰ τὸν χωρισμόν…’’*. Στὴν περίπτωση ὅμως τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας’’, τὸ “θλιβομένη’’ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ “ἐπαιρομένη’’, ἀφοῦ θεωροῦν ὡς ἀγῶνες καλοὺς τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος.

Οἱ Ἁγιορεῖτες, οἱ ὁποῖοι ἐνθυμοῦνται τὶς ἐπισκέψεις στὸ Ἅγιο Ὄρος τοῦ Μητροπολίτη Ὀνουφρίου, τοῦ Προκαθημένου τῆς Αὐτόνομης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὁ ὁποῖος ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἑνὸς ἁπλοῦ μοναχοῦ, θὰ συνηγορήσουν στὴ μεγάλη ἀνατροπὴ στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία Πανορθοδόξως προκάλεσε λύπη μεγίστη;

Θὰ ὑποδεχθοῦν αὐτοὺς ποὺ συνεχίζουν νὰ πολεμοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας; Εἶναι γνωστὴ ἡ ὀλιγοχρόνια ἀνοχὴ των ἀπέναντι στὸν “Ὀνούφριο καὶ στὴν Ἐκκλησία του’’, ὅπως ἦταν ἡ θρασύτατη ἔκφρασή των. Οὔτε τὴν ὀνομασία Οὐκρανικὴ δὲν ἀνέχονται. Τόσο ζῆλο ἐπέδειξαν, συνεργούσης τῆς ἀμετανοησίας γιὰ τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος. Δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸν διχασμὸ ποὺ θὰ προκαλέσουν στὸ Ἅγιο Ὄρος;

Θὰ ὑποδεχθοῦν στὸ Ἅγιο Ὄρος, αὐτοὺς ποὺ μὲ ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες συμπληρώνουν τὴν οὐνιτικὴ ἐχθρότητα; Εἶναι γνωστὴ καὶ στὸ Ἅγιο Ὄρος ἡ ἀντιεκκλησιαστικὴ προσπάθεια κατάληψης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Λαύρας τοῦ Ποτσάεφ. Ἀπότοκες τῆς ἀμετανοησίας εἶναι ἐπίσης καὶ οἱ ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες εἰς βάρος Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ὀρθοδόξων πιστῶν στὸ Zhytomyr, στὸ χωριὸ Luka-Meleshkovskaya, στὸ χωριὸ Pohreby, στὸ χωριὸ Ptitsa καὶ πολλῶν ἄλλων Οὐκρανικῶν Ἱερῶν Ναῶν. Οἱ θεωροῦντες τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος ‘’καλὸν ἀγῶνα’’, τί ἐπιζητοῦν Σκήτη σὲ τόπο μετανοίας.

Σημειώσεις:

* Ἱστορία τῶν Σλαβικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Α. Ἱστορία τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας. Ἰωάννη Ταρνανίδη (Ἐκδόσεις Ἀδελφῶν Κυριακίδη ἀ.ἑ.)

Previous Article

Ο έλεγχος των μαζών μέσω της πανδημίας

Next Article

Κλείστε το Τουρκικό προξενείο στην Θράκη!

Διαβάστε ακόμα