Εἰς τὰ θρανία οἱ ἱερεῖς!

Share:

Ἀλλαγαὶ πρόκειται νὰ συμβοῦν εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐκπαίδευσιν, ἡ ὁποία θὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὸν σκοπὸν τῆς ἐκπαιδεύσεως ἱερέων! Παραλλήλως θὰ ὑποχρεωθοῦν ὅλοι οἱ κληρικοὶ νὰ ἔχουν πτυχίον! Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν φαίνεται ὅτι θὰ ἱδρυθῆ καὶ νέα «θεολογικὴ» Σχολή! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῆς 24ης Ἰουλίου 2020:

«Τὰ ἐκκλησιαστικὰ σχολεῖα θὰ ἐνταχθοῦν στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, καὶ σὲ αὐτὰ θὰ φοιτοῦν μαθητὲς κατόπιν ἐξετάσεων, ὅπως π.χ. συμβαίνει γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὰ Πρότυπα Σχολεῖα. Οἱ ἐξετάσεις θὰ ὑπάρχουν καὶ γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Γυμνάσια καὶ γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Λύκεια.

Θὰ δημιουργηθοῦν νέα προγράμματα σπουδῶν, ἐνῶ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα σπου­δῶν θὰ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τῶν συμβατικῶν σχολείων, ἐνῶ θὰ ὑπάρχουν ἐπιπλέον μαθήματα ἐκκλησιαστικοῦ προσανατολισμοῦ. Ἡ πρόβλεψη αὐτὴ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ αὐξήσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μαθητῶν, ἀφοῦ τὰ ἐκκλησιαστικὰ σχολεῖα χάνουν τὸν «κλειστό» τους χαρακτήρα, ἐνῶ δὲν θὰ εἶναι σχολεῖα γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν μελλοντικῶν ἱερέων.

Γιὰ τὴ φοίτηση σὲ αὐτὰ δὲν θὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτη τῆς περιοχῆς τοῦ σχολείου.

Θὰ καταργηθεῖ τὸ εἰδικὸ σῶμα καθηγητῶν ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης καὶ στὰ ἐν λόγῳ σχολεῖα θὰ διδάσκουν ἐκπαιδευτικοὶ μὲ ἀπόσπαση.

Ὅσοι ἱερεῖς ἐπιθυμοῦν νὰ μισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο, τίθεται ὡς ὅρος ἢ νὰ εἶναι ἀπόφοιτοι ΑΕΙ ἢ ἀπόφοιτοι εἰδικῆς σχολῆς ποὺ θὰ ἱδρυθεῖ μετὰ τὸ λύκειο».

Previous Article

Η υποχρεωτική μασκοφορία μέσα στους ιερούς ναούς καθιστά αναγκαία την σύγκληση Συνόδου της Ιεραρχίας

Next Article

Covid-19: Ἀλήθειαι καὶ μῦθοι πρὸ τῶν χρηματοδοτήσεων

Διαβάστε ακόμα