«Εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἡ Ἁγία καὶ Ἄμωμος, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰσοικίζεται»

Share:

ΣΤΙΣ 21 Νοεμβρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ κάθε λαμπρότητα τὴν μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλέχτηκε ἀπὸ «κοιλίας μητρὸς» νὰ γίνει συνεργὸς τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Νὰ γίνει τὸ τίμιο καὶ καθαρὸ δοχεῖο, νὰ κρατήσει στὰ πάναγνα σπλάγχνα Της τὸν ὑπέρτατο Θεό. Γιὰ νὰ γίνει ὅμως μητέρα τοῦ ἀπόλυτα ἁγίου Θεοῦ, ἔπρεπε καὶ ἡ ἴδια νὰ εἶναι ἁγία καὶ ἄμωμος ἀπὸ κάθε ἁμαρτία. Βεβαίως καὶ Ἐκείνη, ὡς ἄνθρωπος, μέτοχος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἔφερε τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, ὄχι ὡς προσωπικὸ ἁμάρτημα, ἀλλὰ ὡς πνευματικὸ τραῦμα, τὸ ὁποῖο ὅμως ἐξαλείφτηκε κατὰ τὸν εὐαγγελισμό Της καὶ τὴν, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ στὴ γαστέρα Της. Ἔτσι ἔπρεπε νὰ παραμείνει μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία στὴν παιδική της ἡλικία. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ θεῖοι γονεῖς Της τὴν ἀφιέρωσαν στὸ Ναὸ τῆς Ἱερουσαλήμ, νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ ἄβατο διαμέρισμα τοῦ Ναοῦ, στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, νὰ ζήσει, ὥς τὴν ἐνηλικίωσή Της, ὥς ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Ἔζησε ἐκεῖ, στὸν ἀφιλόξενο ἐκεῖνο ὁλοσκότεινο χῶρο, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβληθεῖ γιὰ χάρη Της, σὲ παραδείσιο περιβάλλον, ὥς τὰ δώδεκά Της χρόνια. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἑορτάζουμε αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ ὀφείλουμε νὰ τιμᾶμε καὶ νὰ μακαρίζουμε τὴ Θεοτόκο γιὰ τὴν ὑπέρτατη συμβολή Της στὴ σωτηρία μας!

Previous Article

«Ἔτσι πωλεῖται ἡ πίστη»: Ἀντιδράσεις πιστῶν κατὰ τῶν χειραγωγουμένων Προκαθημένων

Next Article

Πόσο τα λόγια Σας διαφέρουν από τις πράξεις Σας!

Διαβάστε ακόμα