Εἶμαι χριστιανὸς ἤ μασκαράς;

Share:

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Σκαρτσιούνης, Συνταξιοῦχος Καθηγητὴς Θεολογίας

Ὅταν ἐπιτρέπει ὁ Καίσαρας νὰ ἀνοίξουν γιὰ λίγο οἱ ἱεροὶ Ναοί, πρᾶγμα πρωτάκουστο, σεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς μᾶς ὑποχρεώνετε νὰ προσέλθουμε στὴν θεία Λειτουργία φορώντας μάσκα!!!

Καὶ διερωτῶμαι; Ἐάν μοῦ λέτε ὅτι στὴν θεία Λειτουργία κινδυνεύω νὰ μολυνθῶ ἀπὸ τὶς ἅγιες εἰκόνες, ἀπὸ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἀπὸ τὸν Τίμιο Σταυρό, ἀπὸ τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τῶν Ἁγίων, ἀπὸ τὸν Ἁγιασμό, ἀπὸ τὴν Ἁγία Λαβίδα, ἀπὸ τὸν ἴδιο δηλαδὴ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Χάρη Του, ἀπὸ τὴν ὁποία γέμει ὁλόκληρος ὁ Ἱ. Ναὸς κατὰ τὴν ὥρα τῆς φρικτῆς καὶ ἀναιμάκτου θυσίας τοῦ Κυρίου μας, ὅπου παρίστανται χιλιάδες Ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες Ἀγγέλων, τότε γιατί νὰ Ἐκκλησιασθῶ;;;

Μήπως γιὰ νὰ γίνω θεομπαίκτης; Μήπως, γιὰ νὰ ἀπαγγέλλω τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὸ Πιστεύω δηλαδὴ μὲ τὰ χείλη, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά μου νὰ μὴ ἐμπιστεύομαι τὸν Θεὸ Πατέρα; Μήπως, γιὰ νὰ διστάζω νὰ μεταλάβω καὶ νὰ βλασφημῶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον; Μήπως γιὰ νὰ θεωρῶ τὸν Χριστὸ Φονιὰ καὶ ὄχι Σωτῆρα; (Χριστέ μου συγχώραμε)!

Εἶναι σοβαρὰ πράγματα αὐτὰ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς; Αὐτὴ τὴν πίστη μᾶς παρέδωκε ὁ Κύριός μας, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες; Τί εἶναι τελικὰ ἡ θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ ἔρχονται οἱ χριστιανοὶ μασκαρεμένοι; Εἶναι θέατρο, συναυλία, ἁπλὴ κοινωνικὴ συγκέντρωση ἢ καρναβαλικὴ ἐκδήλωση; Γιατί γελοιοποιεῖτε καὶ ἐξευτελίζετε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ ποίμνιό σας καὶ τὴν πίστη μας; Μὲ ποιὸ δικαίωμα θανατώνετε τὴν ψυχή μας, γιὰ νά… σωθεῖ δῆθεν τὸ σῶμα μας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό; Ξανάγιναν ποτὲ τέτοια πράγματα σὲ ἐπιδημίες καὶ πανδημίες τοῦ παρελθόντος;

Θὰ ἀντιτάξετε: «ὅτι αὐτὸ διατάσσει ὁ Καίσαρας, τί νὰ κάνουμε;». Καὶ ἐὰν ὁ Καίσαρας ἀπαγορεύσει εἰς τὸ διηνεκὲς τὴν θεία Κοινωνία, λόγω μεταλλαγμένου κορωνοϊοῦ ἢ ἄλλου ἰοῦ ἢ καὶ κάποιας ἄλλης αἰτίας, θὰ σφραγίσετε διὰ παντὸς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ θὰ κρατήσετε τοὺς πιστοὺς μακρυὰ ἀπὸ τὸ ποτήριο τῆς Ζωῆς, ὅ,τι δηλαδὴ ἐπιδιώκει ὁ διάβολος; ἢ θὰ προσ­έρχεται ὁ κάθε πιστὸς στὴν θεία Λειτουργία φορώντας ὄχι μόνο τὴν μάσκα, ἀλλὰ ἔχοντας μαζί του καὶ τὸ ἀτομικὸ κουταλάκι, γιὰ νὰ μεταλαμβάνει;!!! Πλήρη δηλαδὴ ἀποϊεροποίηση τῶν Ἱερῶν καὶ τῶν Ὁσίων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.

Ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, οἱ σημερινοὶ Ἐπίσκοποί μας, φάνηκαν μέχρι στιγμῆς κατώτεροι τῶν περιστάσεων. Ἀπέδειξαν ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν οἱ ἀλήθειες τῆς Πίστεώς μας, ἀλλὰ τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ φιλία τοῦ Καίσαρα, δηλαδὴ ἡ ἰσόβια θέση τους. Τοὺς ἐνδιαφέρει ὁ χρυσὸς καὶ ὄχι ὁ Χριστός.

Μὴ ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ζυγιζόμαστε ὅλοι μας ἀπὸ τὸν Κύριο, ὁ ὁποῖος δὲν ξεγελιέται μὲ τὰ ὅσα φαιδρὰ ἀναφέρετε ἅγιοι Ἀρχιερεῖς συχνὰ πυκνά, γιὰ νὰ δικαιολογήσετε τὸν ὀλισθηρὸ κατήφορό σας.

Ἀλήθεια δὲν φοβᾶσθε μήπως ὁ Κύριος κάποια μέρα ἀφήσει κατὰ μέρος τὴν ὑπομονή Του καὶ διασκορπίσει μὲ τὸ φοβερὸ «φραγγέλιό» Του τοὺς «ἀργυραμοιβούς», ποὺ κατάντησαν τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, «οἶκον ἐμπορίου»;

Ἂς μετανοήσουμε τώρα ὅλοι μας, προτοῦ ἀκουσθοῦν οἱ φοβερὲς ἐκεῖνες λέξεις: «μανή, θεκέλ, φάρες», Γιατί τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά…

Previous Article

Ὅταν «εἶσαι» δὲν χρειάζεται νὰ «φαίνεσαι»!

Next Article

Θυσιάζομεν τήν πίστιν διά τόν Ὑπουργόν;