Εἶναι «ρωσόφιλος» ὁ Σεβ. Ἀργολίδος;

Share:

Ὁ κ. Π. Ἀνδριόπουλος προέβη καὶ εἰς δευτέραν ἀνάρτησιν σχετικῶς μὲ τὴν καρδίαν τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ. Παραθέτομεν τὸ σχετικὸν ἀπόσπασμα τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2019:

«Δυστυχῶς γιὰ τοὺς ρωσόφιλους τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου” δὲν ἔχω ἀνάγκη νὰ ἐγκαλέσω κανένα ρῶσο σὲ κανένα ἑδώλιο «Φαναριωτῶν».

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει κανείς.

Ἐφ’ ὅσον βρέθηκε «ἄφθαρτη» ἡ καρδιὰ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ κατὰ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του στὴν Κριμαία, πῶς περιάγει ἀποτμήματά της στὴν Ἑλλάδα ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος Νεκτάριος;

Ἢ οἱ Ρῶσοι τεμάχισαν τὴν «ἄφθαρτη» καρδιὰ τοῦ Ἁγίου καὶ ἔδωσαν καὶ στὸν Σεβ. Ἀργολίδος «γιὰ εὐλογία» ἢ ὁ Μητροπολίτης Νεκτάριος μᾶς κοροϊδεύει καὶ μᾶς πλασάρει μία ἀνύπαρκτη καρδιὰ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἐν Ἑλλάδι τόπους, οἱ ὁποῖοι κατέχουν ἀποτμήματα τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ.

Θὰ μᾶς ποῦν οἱ Ρῶσοι ἂν τελικὰ τεμάχισαν τὴν «ἄφθαρτη» καρδιὰ τοῦ Ἁγίου καὶ ποῦ ἔδωσαν τὰ ὅποια ἀποτμήματα καὶ …πόση «ἄφθαρτη» καρδιὰ ἔμεινε στὴν Κριμαία;»

Εἶναι γνωστὴ ἡ τακτικὴ προκειμένου νὰ σπιλωθοῦν ἄνθρωποι νὰ ἀποδίδωνται συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί. Παρομοίως καὶ ἐνταῦθα ὁ κ. Ἀνδριόπουλος ἐπιθυμεῖ νὰ παραπλανήση τοὺς ἀναγνώστας μας ὅτι ὁ «Ο.Τ.» εὑρίσκεται εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Ρώσων. Εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Ρώσων ἦτο ὁ Πατριάρχης Κων/λεως, ὅταν ἔθετε τὴν ὑπογραφὴν του, ἀναγνωρίζων «ἀποκλειστικὴ κυριαρχία» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἰς τὴν Οὐκρανίαν τὸ 1992 καὶ τὸ 1997. Ὁ «Ο.Τ.» ὄχι μόνον δὲν εἶναι ρωσόφιλος, ἀλλὰ ὑποδεικνύων τί γράφουν οἱ Ἱ. Κανόνες καὶ τὸ ποία εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἰς τὸ «Οὐκρανικὸν» ὑπερασπίζεται τὴν τιμὴν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, διότι ὑπερασπίζεται -μεταξὺ ἄλλων πολλῶν- ἐκείνας τὰς ὑπογραφάς. Διὰ τὰ ὑπόλοιπα ἂς ἀπαντήση ὁ Σεβ. Ἀργολίδος.

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Πρωτοφανής παρέμβαση της Μητρόπολης Πατρών στην ομιλία του π. Γκοτσόπουλου

Διαβάστε ακόμα