«Εὐλογητὸς ὁ Θεός»

Share:

Μπουμπουλίνα:

«Ἔχασα τὸν σύζυγό μου. Εὐλογητὸς ὁ Θεός! Ὁ πρεσβύτερος υἱός μου ἔπεσε μὲ τὰ ὅπλα ἀνὰ χεῖρας. Εὐλογητὸς ὁ Θεός: Ὁ δεύτερος καὶ μόνος υἱός μου, δεκατετραετὴς τὴν ἡλικίαν, μάχεται μετὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ πιθανῶς νὰ εὕρη ἔνδοξον θάνατον. Εὐλογητὸς ὁ Θεός! Ὑπὸ τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ θὰ ρεύση ἐπίσης τὸ αἷμα μου. Εὐλογητὸς ὁ Θεός! Ἀλλὰ θὰ νικήσωμεν ἤ θὰ παύσωμεν μὲν ζῶντες, ἀλλὰ θὰ ἔχωμεν τὴν παρήγορον ἰδέαν, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ δὲν ἀφήσαμεν ὄπισθεν ἡμῶν δούλους τοὺς Ἕλληνας».

* * *

Ὁ Γιάννουζας (γιὸς τῆς Μπουμπουλίνας) ὁρμάει πεζὸς πάνω στὸν ἔφιππο Βελῆ -Μπέη. Τὸν ρίχνει κάτω καὶ τὸν τραυματίζει θανάσιμα. Ὅμως, ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἐχθρικὸ βόλι κτυπᾶ τὸν Γιάννουζα καὶ τὸν ἀφήνει νεκρό. Ἡ Μπουμπουλίνα, μετὰ τὴ θυσία τοῦ γιοῦ της, στέλνει στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὸ λακωνικὸ μήνυμα: «Ὁ γιός μου εἶναι νεκρός, ἀλλὰ τὸ Ἄργος εἶναι στὰ χέρια μας».

Ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἐλευθερίας μας

«Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση».

Κολοκοτρώνης

Ἰωάννης Καποδίστριας

Ἰωάννης Καποδίστριας ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὴν βασανισμένη Ἑλλάδα μας. Ἕ­νας μεγάλος Κυ­βερνήτης, ποὺ ὁ Ἑλβετὸς φιλέλληνας Ἰ. Γ. Εὔναρδος εἶπε:

«Ὅστις δολοφόνησε τὸν Καποδίστρια, δολοφόνησε τὴν πατρίδα του. Ὁ θάνατός του εἶναι συμφορὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ δυστύχημα εὐρωπαϊκόν».

Μεγάλο τὸ ἔργο του ὅσο πρόφθασε ποὺ σὲ λίγες γραμμὲς μεταξὺ τῶν ἄλλων περιλαμβάνει:

Ὀργάνωση καὶ χωρισμὸς τοῦ κράτους σὲ διοικητικὲς περιφέρειες. Δημιουργία δικαστηρίων. Καταστολὴ τῆς πειρατείας. Ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ στόλου. Ἵδρυση τῆς Στρατιωτικῆς Σχο­λῆς Εὐελπίδων. Ἵδρυση Ἐθνικοῦ Νομισματοκοπείου. Κοπὴ νέου νομίσματος, τοῦ Φοίνικα. Ὀργάνωση σχολείων ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος.

Συνέβαλε σημαντικὰ στὴ πρόοδο τοῦ ἐμπορίου, παραχωρώντας δάνεια στοὺς νησιῶτες γιὰ τὴν ἀ­γορὰ πλοίων καὶ τὴν κατασκευὴ ναυπηγείων στὸν Πόρο καὶ τὸ Ναύπλιο.

Ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ γεωργία, βασικὴ πηγὴ πλούτου τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐνθάρρυνε τὴν καλλιέργεια τῆς πατάτας.

Δημιούργησε ἑλληνικὸ καὶ γαλλικὸ τυπογραφεῖο στὴν Αἴγινα.

Previous Article

Εργαλείο της Παγκοσμιοποίησης η Υγεία

Next Article

Η Βουλγαρική Εκκλησία δεν δέχεται την αλλαγή φύλου

Διαβάστε ακόμα