Εὑρέθη τόπος διὰ τὸ Τζαμί, ὄχι ὅμως διὰ τὸ Τάμα!

Share:

Εἰς τὰ πλαίσια τῶν τεράστιων προσπαθειῶν μας γιὰ τὴν ἐπὶ τέλους ἀπαγκίστρωσιν καὶ ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἀνυψώνονται καὶ πολλαπλασιάζονται, ἀπευθυνθήκαμε καὶ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2019 εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ τὸν προσεκαλέσαμε εἰς τὴν ἱερὰν πανήγυριν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Ὁ Μακαριώτατος μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. ΕΞ/Γ/3209/2019/15.4.2019 ἔγγραφόν του μᾶς ἀνεκοίνωσε ὅτι θὰ προσπαθήσῃ νὰ προσέλθῃ καὶ ἀφ’ἑτέρου μᾶς ἐζήτησε μίαν συνάντησιν καὶ νὰ εἶναι παρὼν καὶ ὁ τότε Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων κ.κ. Ἀμβρόσιος.

Μετὰ πολλὲς ἐπικοινωνίες ὡρίσθη ἡ 9.7.2019, παρόντων τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Δ.Ι.Σ. Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ.κ. Φιλοθέου, τοῦ πολιοῦ νομικοῦ – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξῆ, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τῆς Γεν. Γραμματέως καὶ τοῦ Προέδρου μας.

Κατὰ τὴν συνάντησιν αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος ἐπανῆλθεν εἰς παλαιότερη πρότασιν τῆς ΔΙΣ (Ίούνιος 2012) νὰ γίνῃ τὸ ἔργο εἰς: «…ἐκκλησιαστικὰ ἀκίνητα πίσω ἀπὸ τήν ,,Σωτηρία,,…». Ὅμως ὁ ἴδιος ἀνέφερε ὅτι αὐτὰ ἔχουν πρόβλημα, διότι εἶναι ἀναδασωτέα καὶ διεκδικούμενα ἀπὸ τὸ Κράτος…

Ἐμεῖς ἐπιμείναμε καὶ πάλι διὰ τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ὅπου ὡς γνωστόν, τὴν 30.3.1930 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος ὑπὸ τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ ἕξ φορὲς διατελέσαντος Πρωθυπουργοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη καὶ τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Τοῦ ἐδώσαμε μάλιστα καὶ ἀντίγραφον τοῦ πονήματος τῆς καθηγήτριας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Θεοδώρας Φ. Μαρκάτου «ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ 1821 (1843 – 1930)» μὲ ὅλα τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα

Παρ’ ὅτι ἡ θέσις «πίσω ἀπὸ τὸ Σωτηρία» εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ οὐτοπία καί «ὄνειρο ἐαρινῆς νυκτός», ἐν τούτοις ἐδέχθημεν νὰ μεταβῶμεν νὰ μᾶς δείξῃ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοὺς προσφερομένους χώρους «πίσω ἀπὸ τὸ Σωτηρία».

Σὲ τέτοιες περιπτώσεις ἀναμένει κανεὶς ἐπίσημα τοπογραφικὰ μὲ δορυφορικὲς συντεταγμένες (ΕΣΧΑ) κάποιων σοβαρῶν μηχανικῶν, προσαρτομένων συμβολαίων καὶ λοιπῶν ἀπαιτουμένων σχετικῶν ἐγγράφων, δασαρχείων, κτηματολογίων, ὑποθηκοφυλακείων καὶ βεβαίως συμβόλαια.

Ἀντὶ τούτων, προσῆλθε ἕνας εὐγενέσαττος νεαρὸς τοπογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ ἀναμένει τὴν μονιμοποίησίν του μὲ ἕνα ἁπλούστατο ἀποτύπωμα ἀπὸ τὸ google, χωρὶς σφραγίδα καὶ ὑπογραφή, δηλαδὴ κάτι ποὺ μποροῦν νά «κατεβάσουν» ἀκόμη καὶ μειράκια τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ποὺ ἔχουν μία μικρὴ πεῖρα στὸ διαδίκτυο.  Ἡ ἐπίσκεψις ἔγινε τέλη Ἰουλίου 2019.

Τὸ συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον ἐξήχθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψιν ἦτο χειρότερον ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχε ἐξαχθῆ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2012:

Τὰ μικρὰ δενδρύλλια ἐκ πεύκης ἀνεπτύχθησαν τόσον πολύ (20 φορές περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι ἦσαν, διότι ἀπομυζοῦν τὰ ὕδατα τῶν πλησίον ἐκεῖ εὑρισκομένων πηγῶν τοῦ Ἰλισσοῦ) καὶ ἐνδιαμέσως εἶναι πολυτελῆ, πολυόροφα ἐρευνητικὰ κέντρα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ ψυχιατρικὰ κέντρα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἀμφότερα, οὔτε τὸ δάσος οὔτε τὰ ἐρευνητικὰ κέντρα εἶναι ἐπιτρεπτὸν νὰ καταστραφοῦν, διὰ νὰ κτισθῇ τὸ Τάμα.

Μὲ τὸ ὑπ΄ἀρ. 766 /29.7.2019 ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νῦν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ὠρεῶν κ. κ. Φιλόθεον ἐξεφράσαμεν τοὺς ἀνωτέρω ἐντόνους προβληματισμούς μας, τονίζοντες ὅτι «δὲν εἴμεθα σκοταδιστὲς νὰ ἐπιτρέψῃ ἡ συνείδησίς μας νὰ ὑφαρπάσουμε τοὺς χώρους τῶν ἐρευνητικῶν κέντρων τῆς Ἀκαδημίας, οὔτε τῆς Πανεπιστημιακῆς Ψυχιατρικῆς κλινικῆς. Αὐτὰ τὰ κέντρα προσφέρουν πολὺ σπουδαιότερον πνευματικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον ἀπὸ ὅ,τι μερικὰ κέντρα ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν…».

Ἔκτοτε ἡ πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας παραμένει ἀμετάβλητος, παρὰ τὴν θετικὴν γνωμάτευσιν τοῦ νομικοῦ συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐλλογιμωτάτου κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου (ὑπ’ ἀρ. 1240/1204/25.6.2012).

Ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίσαμε νὰ πιέζωμε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Πολιτείαν – Κυβέρνησιν, Περιφέρειαν, Δῆμον Ἀθηναίων κ.λπ., μέχρι καὶ εἰς τὴν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ἀπευθυνθήκαμε μὲ τὰ ἔγγραφά μας 396/11.5.2020 καὶ 486/1.6.2020, ἀποστέλλοντες εἰς αὐτὴν καὶ τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015 συνταρακτικὸν ἔγγραφον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου πρὸς τὸν προκάτοχον αὐτῆς πρώην Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπην Παυλόπουλον, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, δὲν ἔδειξε, ὡς γνωστόν, ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ.

Ἐκτὸς τοῦ ἀνωτέρω ἀναφερομένου συνταρακτικοῦ ἐγγράφου ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015 τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου πρὸς τὸν πρώην Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον, ἐπισυνάπτομεν καὶ τὴν ὑπ’ ἀρ. πρωτοκ. 621/26.5.2011 Εἰσήγησιν τοῦ τότε Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΔΙΣ), ὅπου ὁ ἐμβριθὴς θεολόγος –νομικὸς κ.κ. Σεραφεὶμ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ Ἵδρυμά μας δύναται νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Τάμα.

Παρ’ ὅλα ταῦτα, γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, μωαμεθανικὰ κοιμητήρια ὑπάρχουν δημόσιες κρατικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις. Γιὰ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν ὑπάρχει οὔτε σπιθαμὴ γῆς;

Ὁ ἀγωνιστὴς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας τὴν Κυριακὴν 14.6.2020 μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς τὴν σπουδαιοτάτην ἐτησίαν ἐκδήλωσιν εἰς τὴν Στεμνίτσαν Ἀρκαδίας, ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν καὶ προσωπικοτήτων τῆς Ἀρκαδίας, καὶ συγκεκριμένως κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ κηρύγματός του εἰς τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τῆς Συστάσεως τῆς Α’ Πελοποννησιακῆς Γερουσίας, ἐτάχθη ἀνοικτὰ καὶ ἀναφανδόν, ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μέχρι ποὺ δυστυχῶς ἀνέφερε λίαν ἐπαινετικῶς: «Ὁ φίλος μου Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος προτίθεται νὰ διαθέσῃ ὅλα τά χρήματά του γιὰ αὐτὸ τὸ Τάμα».

Γενικῶς, νομίζομεν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμεν ὑπ’ ὄψιν μας καὶ νὰ προσαρμοζώμεθα ὄχι μὲ αὐτὸ τὸ τρισάθλιον δόγμα  «ἀνήκομεν εἰς τὴν δύσιν», ἀλλὰ μὲ ὅσα ἐπροφήτευε καὶ μὲ στεντορίαν τὴν φωνὴν ἐστηλίτευε ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης, ἀείμνηστος κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Ἐπὶ παραδείγματι ὅσα ἔγραφε εἰς τὸ ἄρθρον του: «ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ» εἰς τὸ περιοδικόν του «Χριστιανικὴ Σπίθα» τεῦχος 386 (1977) δημοσιευθὲν εἰς τὸ περισπούδαστον πόνημά του «ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ» (1994, σελ. 337).

Μὲ τὶς καλύτερες εὐχές μας πρὸς ὅλους, σᾶς καλοῦμεν νὰ μὴ ἐπαναπαυθῶμεν, ἀλλὰ νὰ ἐγερθῶμεν καὶ μὲ ὁμοβροντία νὰ ὑποστηρίξωμεν τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ       ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ     ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».            ΔΙΟΡΘΟΔ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

ΤΗΛ. 210-3254321

Σημ. «Ο.Τ.»: Δημοσιεύομεν ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ λίαν ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ἐκτενὲς κείμενον.

Previous Article

Ἐπιλεκτικαὶ Ἁγιοκατατάξεις

Next Article

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Διαβάστε ακόμα