Εὖγε εἰς τὸν Δήμαρχον Γλυφάδας

Share:

Ὁ Δήμαρχος Γλυφάδας ἔχει καὶ ἄλλοτε ἀποδείξει ὅτι ἀντιστέκεται εἰς τὴν διάβρωσιν τῆς πατρίδος μας, ὅταν κατέθεσεν ἐνστάσεις κατὰ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Σεβ. Γλυφάδας. Προσφάτως ἐσταμάτησεν ἀπὸ τὰ σχολεῖα πρόγραμμα ποὺ στηρίζουν μεταξὺ ἄλλων ὀργανώσεις ποὺ προωθοῦν τὰ αἰτήματα ὁμοφυλοφιλικῶν ὁμάδων. Ἀντὶ νὰ βοηθοῦμε τὰς ἀθῴας ψυχάς τῶν παιδιῶν νὰ εὕρουν προσανατολισμόν, προκαλοῦμε εἰς αὐτάς μεγαλυτέραν σύγχυσιν. Ἐναντίον του βεβαίως δημοσιεύματα γνω­στῶν κατευθύνσεων. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Αὐγὴ» τῆς 14ης Δεκεμβρίου 2019: «Ὁ δήμαρχος Γλυφάδας Γιῶργος Παπανικολάου διέκοψε πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης γιὰ τὴν πρόληψη τῶν διακρίσεων μὲ βάση τὸ φῦλο στὸν Δῆμο Γλυφάδας ὑποκύπτοντας στὶς ἀντιδράσεις ἐκκλησιαστικῶν κύκλων, ὅπως καταγγέλλει μὲ ψήφισμά της ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Π.Ε. Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τοῦ Ὀργανισμοῦ κατὰ τῶν Ναρκωτικῶν (ΟΚΑΝΑ) ἦταν σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πολύχρωμο Σχολεῖο ἀλλὰ καὶ τὴ Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύλων καὶ ἀπευθυνόταν σὲ ἐκπαιδευτικοὺς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Στόχος ἦταν ἡ ἐπιμόρφωσή τους στὴν εὐαισθητοποίηση καὶ πρόληψη τῶν διακρίσεων καὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ μὲ βάση τὴν ταυτότητα φύλου καὶ τὸν ἐρωτικὸ / σεξουαλικὸ προσανατολισμό. Ἡ παρέμβαση αὐτὴ ὁδήγησε τὴν ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνη τοῦ Κέντρου Πρόληψης τοῦ Δήμου Γλυφάδας Μελίνα Χαρατσίδου καὶ τὸν προϊστάμενο τοῦ Τμήματος Ἐκπαίδευσης τοῦ ΟΚΑΝΑ Ἠλία Γκότση σὲ παραιτήσεις ἀπὸ τὶς θέσεις τους».

Previous Article

Ἡ ἀξιοπιστία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Next Article

ΨΗΦΙΣΜΑ Π.Ο.Ε