ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ!

Share:

Ὁ διάδοχος ἐκείνων ποὺ ἐξεθρόνισαν τὸν Ἅγιον Νεκτάριον
ἐπιβραβεύει τὸν ἀφωρισμένον κ. Μητσοτάκην (22.06.2021),
ἐνῶ φημολογεῖται ἐκθρόνισις τοῦ συμπατριώτου τους Σεβ. Κρήτης;

Ὁ Θεὸς ὁρίζει καὶ ὄχι τὸ «Βατικανὸν τῆς Ἀνατολῆς» τὶ τέξεται ἡ ἐπιοῦσα…

ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ!

Οἱ Ἱ. Κανόνες προβλέπουν ἰσοβιότητα διὰ τοὺς τηροῦντας αὐτούς.
Αὐτοὶ ποὺ ἐκθρονίζουν ἄλλους καθαιροῦνται!
Ἄξιοι διὰ Προκαθήμενοι μόνον οἱ μὴ προσβλέποντες εἰς καθέδρας!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Εἶναι σύνηθες εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ συζητῶμεν κάθε τρίμηνον διὰ πολιτικὰς ἐκλογάς! Ἀπὸ τὴν μεταπολίτευσιν ἕως σήμερα αἱ πλεῖσται τῶν Κυβερνήσεων δὲν ἐξήντλησαν τὰς τετραετίας. Τὰ συμφέροντα πολλά, αἱ πιέσεις ἀκόμα περισσότεραι καὶ βεβαίως τὰ μυστικοσυμβούλια ποὺ σχεδιάζουν τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος δὲν χρειάζονται τὴν ἔγκρισιν τῶν Ἑλλήνων, διὰ νὰ προωθήσουν ἢ νὰ κατακρημνίσουν Πρωθυπουργοὺς καὶ Προέδρους. Πολλάκις ὅμως αἱ συζητήσεις διὰ ἐπερχομένας ἐκλογὰς δὲν εἶναι προϊὸν φαντασίας, ἀλλὰ προέρχονται ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν νὰ ἑρμηνεύουν τὰς κινήσεις τῶν πολιτικῶν. Ἰδιαιτέρως μετὰ ἀπὸ τοὺς καταστροφικοὺς χειρισμοὺς τῆς Κυβερνήσεως ἐν σχέσει μὲ τὴν ἐπιδημίαν, δὲν χρειάζεται κανεὶς νὰ εἶναι «μάντις», διὰ νὰ κατανοήση ὅτι ὁδεύομεν πρὸς τὰ ἐκεῖ, παρὰ τὰς ἐξαγγελίας τοῦ κ. Μητσοτάκη περὶ ἐξαντλήσεως τῆς τετραετίας καὶ παρὰ τὰς κατευθυνομένας δημοσκοπήσεις ποὺ «λιβανίζουν» εἰς τὰ κρατικοδίαιτα συστημικὰ ΜΜΕ ὁλημερὶς καὶ ὁλονυκτὶς τὴν Κυβέρνησιν – Ἀρμαγεδών!

Ἴσως ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάστασιν εἶναι ἐπηρεασμένα καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ ἀναδύεται εἰς τὸν δημόσιον διάλογον κάθε «τρεῖς καὶ λίγο» τὸ ζήτημα ἀλλαγῆς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. Ὁπωσδήποτε ὀφείλομεν νὰ μὴ λησμονῶμεν ὅτι τὴν κατάστασιν αὐτὴν εἶχε τροφοδοτήσει ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ὅταν εἰς τὰς πρώτας συνεντεύξεις του μετὰ τὴν ἀνάρρησίν του εἶχε δηλώσει ὅτι δὲν θὰ μείνη ἕως τέλους εἰς τὸν θρόνον. Παρ’ ὅλα αὐτὰ οὔτε αὐτὸ οὔτε ἡ πολιτικὴ κατάστασις, ποὺ διαφέρει ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὅσο ἡ γῆ ἀπὸ τὸν οὐρανόν, εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξηγήσουν αὐτὴν τὴν συνεχῆ ἀναφορὰν καὶ ἀνακίνησιν τοῦ ζητήματος πολὺ συχνότερα ἀπ’ ὅτι εἰς τὸ παρελθόν. Πρὸ τετραμήνου ἦτο περίπου ἡ τελευταία φορά, κατὰ τὴν ὁποίαν πάλιν ἔγινε λόγος. Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διῆλθε καὶ διέρχεται μίαν περίοδον βαθυτάτης κρίσεως, τὴν ὁποίαν ἐν μέρει προεκάλεσαν αἱ πολιτικαὶ ἐπιλογαὶ καὶ ἐν μέρει ὁ ἐπισυρόμενος ἐπὶ μακρὸν διχασμὸς αὐτῆς μετὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν. Δὲν θὰ ἠστόχει κανεὶς νὰ εἴπη ὅτι ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ πλαισίου δύναται κανεὶς νὰ ὑποθέση ὄχι ὅμως ἄνευ σοβαρῶν ἐνδείξεων ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐδέχθη ἴσως καὶ ἐκβιασμόν.

Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ κανεὶς πρέπει νὰ ἐξετάση ἀναλυτικῶς καὶ δι’ αὐτὸ τὸ ἀφήνομεν δι’ ἑτέραν φοράν. Ἐκεῖνο ποὺ προβληματίζει περισσότερον εἶναι ὅτι: ὁ μὲν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν «δικαιολογημένα» καθίσταται στόχος κριτικῆς ἀπὸ ΜΜΕ καὶ ἄλλους κύκλους… καθὼς αἱ πολιτικαὶ ἀλλαγαὶ ἐπιχειροῦν πάντοτε νὰ παρασύρουν καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ μάλιστα ἄν εἴμεθα πρὸ ἐκλογῶν τότε κατανοεῖ κανεὶς πῶς προκαλεῖται ὅλη αὐτὴ ἡ διαδοχολογία. Πόσον ὅμως «δικαιολογημένον» εἶναι νὰ ἀσκοῦνται τοιαῦται πιέσεις εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης;! Εἶναι ἐξωπραγματικόν; Ὄχι, ἀπεναντίας εἶναι μία πραγματικότης ἀδιαμφισβήτητος. Συγκεκριμένα ἂς παραθέσωμεν ἕνα «ἀσήμαντο»(;) μονόστηλον εἰς τὴν ἐφημερίδα «Παραπολιτικὰ» τῆς 18ης Ἰουνίου 2021:

«Ἀξίζει! Ἀπὸ ἀξιόπιστη ἐκκλησιαστικὴ πηγὴ μαθαίνω ὅτι ὁ Πατριάρχης ἔχει πατήσει τὸ κουμπὶ προκειμένου νὰ ξεκινήσουν (ἐντὸς τοῦ θέρους) οἱ διαδικασίες ἐκλογῆς νέου Ἀρχιεπισκόπου στὴν Κρήτη».

Εἶναι ἕνα δημοσίευμα ποὺ ἔχει ὡς ἀφορμὴν τὴν ἡλικίαν ἢ τὴν ὑγείαν τοῦ Σεβ. Εἰρηναίου; Προφανῶς ἡ ἡλικία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης εἶναι ἄσχετος μὲ τὸ δημοσίευμα, εἰδάλλως θὰ τὴν ἀνέφερεν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης παρὰ τὴν προβεβηκυΐαν ἡλικίαν του ἔχει ἀποδειχθῆ «βράχος»! Εἶναι ἡ κρητικὴ κρᾶσις αὐτοῦ; Κτυπημένος πολλάκις ἀπὸ τὰς ἀσθενείας δὲν τὸν ἐγκατέλειψεν ὁ Θεὸς καὶ ἀνταποκρίνεται ἀκόμη καὶ τώρα εἰς τὰ καθήκοντά του ἔστω καὶ μὲ κάποιαν ἀναγκαίαν βοήθειαν. Δὲν ἔχει καμίαν σημασίαν αὐτό. Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ σύγχρονοι Ἅγιοι Γέροντες ὑπέφεραν καὶ ὑπέστησαν δεινὰ ἐπὶ δεινῶν, ποὺ ὁ Ἅγιος Θεὸς παρεχώρησε, κανεὶς ὅμως δὲν ἐσκέφθη νὰ τοὺς παύση.

Αὐτὸ ὀφείλεται εἰς τρεῖς λόγους. Πρῶτον, ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως μάλιστα εἶναι καὶ διατυπωμένη ρητῶς εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας, ὁρίζει ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἰσόβιος (ἐκτὸς βεβαίως ἂν ὑποπέση εἰς σχίσμα ἢ αἵρεσιν καὶ τότε ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀποβάλλει).

Δεύτερον, ὁ Ἐπίσκοπος ἂν ἐκρίνετο μὲ κοσμικὰ μέτρα, δηλ. ὡς διαχειριστὴς μιᾶς ὑπηρεσίας, τότε θὰ ἔπρεπε νὰ λαμβάνη σύνταξιν ὄχι εἰς τὰ 70 (ποὺ σχεδὸν ἐκεῖ ἔφθασαν τὰ συνταξιοδοτικὰ) ἀλλὰ ἤδη ἀπὸ τὰ 50, συμπληρώνων «βαρέα καὶ ἀνθυγιεινὰ» ἔνσημα, μὲ τὴν τόσην «τοξικότητα» ποὺ συνήθως τὸν περιβάλλει. Ὅμως ἀκραιφνῶς ἐκκλησιαστικῶς εἶναι «Πατὴρ καὶ Ποιμήν», δηλ. εἶναι εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν κυρίως (ἂν ὄχι ἀποκλειστικῶς), διὰ νὰ διδάσκη, νὰ λειτουργῆ, νὰ χειροτονῆ καὶ περισσότερον, διὰ νὰ εἶναι ὑπόδειγμα. Ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι γηραιὸς κανεὶς δύναται νὰ τὰ τελέση αὐτά. Πολὺ σπουδαιότερον ὅμως εἶναι νὰ εἶναι «ὑπόδειγμα», τύπος πραγματικὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν προτροπὴν καὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «τύπος γενοῦ…». Ὅταν μάλιστα εἶναι ἀσθενής, ὅταν εὑρίσκεται εἰς κατάστασιν κλονισμένης ὑγείας, τότε μᾶλλον πολὺ περισσότερον δύναται νὰ ἀποτελῆ διὰ τὸ ποίμνιον παράδειγμα ἰωβείου ὑπομονῆς καὶ δοξολογίας εἰς τὸν Θεόν. Μήπως χρειάζεται τίποτε ἄλλο διὰ τὴν νουθεσίαν τῶν πιστῶν; Μήπως ὁ κόσμος ἔχει ἄλλο τί ἀνάγκην πέραν ἀπὸ τὸ νὰ ἀντικρύση τὸν Ἐπίσκοπόν του νὰ ἀναφωνῆ -ὤν εἰς τὴν κλίνην τοῦ πόνου- «εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον»; Αὐτὰ βεβαίως ὅλα ἔχουν ὡς προϋπόθεσιν τὴν Ἁγιότητα τοῦ Ἐπισκόπου…

Τρίτον, ὅταν τὸ ποίμνιον ἀγαπᾶ τὸν «Πατέρα» του, δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ τὸν ἀποχωρισθῆ, κυρίως ἀπὸ εὐγνωμοσύνην. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ποὺ τὸν ἀπεχθάνεται, ἀκόμη καὶ τότε, διστάζει νὰ προσευχηθῆ διὰ τὴν ἀπαλλαγήν του ἀπὸ τὴν δεσποτείαν αὐτοῦ, διότι σκέπτεται: «ἂν ὁ ἑπόμενος εἶναι χειρότερος;»…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης δὲν εἶναι σίγουρα ἀλάθητος, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ κανεὶς θὰ ἀπήτει τὴν παραίτησίν του, ἐκτὸς καὶ ἂν κάποιος ἢ κάποιοι ἔχουν συμφέρον νὰ ἀποχωρήση ἢ ὑπηρετοῦν κάποιον ἄλλον σκοπόν… Ὅλοι τους ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχει κοπιάσει εἰς τὴν ζωήν του, ὡς ἄτομον ἀνέκαθεν ἦτο ὀλιγαρκὴς καὶ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς θέσεις διὰ κάποια σπουδαῖα ζητήματα -π.χ. τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν- ἐτήρησεν ὀρθὴν στάσιν. Μακάρι νὰ μὴ ἦτο τοσοῦτον πιστὸς εἰς τὸν Πατριάρχην Κων/λεως, ὥστε νὰ ἀκολουθῆ αὐτὸν πιστὰ καὶ εἰς τὸν οἰκουμενισμόν, ἀλλὰ κυρίως νὰ σιωπᾶ, ὅταν ἔπρεπε νὰ προτάξη τὴν Ἐκκλησίαν ἀντὶ τῆς φιλίας. Ἐκεῖ ὀφείλει νὰ ἀναζητήση κανεὶς τὴν ρίζαν τῶν «πλημμελημάτων καὶ ἐγκλημάτων» του, ποὺ ὁ Θεὸς θὰ κρίνη ὄχι ἐμεῖς, ἀλλὰ τὰς συνεπείας τῶν ὁποίων θὰ ὑποστῆ ἡ Ἐκκλησία.

Ἑπομένως, ἡ σχεδιαζομένη ἢ προωθουμένη ἢ φημολογουμένη ἀπομάκρυνσίς του δὲν θὰ εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἀχαριστία, ἂν κριθῆ μόνον μὲ τὰ κοσμικὰ μέτρα. Διὰ ἐκείνους ἄλλωστε ποὺ μὲ κοσμικὰ μέτρα θὰ ἀποφασίσουν, θὰ εἶναι ἁπλῶς ἡ κυνική(!) ἐφαρμογὴ τῆς ξένης φράσεως «τὸ γέρικο σκυλὶ τὸ σκοτώνεις», διότι τοιουτοτρόπως σκέπτονται οἱ δυτικοτραφεῖς εἰς τὰς ΗΠΑ καὶ ἀλλαχοῦ… Διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ θὰ εἶναι μία ἀκόμη παράβασις τῶν Ἱ. Κανόνων… θὰ λειτουργήση δι’ ὅλους τελικῶς ὁ πνευματικὸς νόμος: Ὅσοι ἐσιώπησαν εἰς τὸ Φανάρι τὸ προηγούμενον διάστημα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τώρα θέτουν «φυλακὴν» εἰς τὸ στόμα καὶ τὸν νοῦν των, τελικῶς εὑρίσκονται εἴτε μὲ δυσμενῆ μετάθεσιν εἴτε ἐκθρονισμένοι… Ἂς ἀναμένουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἐπίσκοποι τὴν σειράν των…

Πόθεν ὅμως προέκυψεν ἡ ὅλη αὐτὴ ἡ διαδοχολογία περὶ τοῦ Κρήτης; Ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ἀναζητήση τοὺς ἰδιοκτήτας καὶ τὰ ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα ἑκάστου ΜΜΕ, ποὺ δημοσιεύει ἄρθρα δελφίνων. Δὲν θὰ ἐμπλακῶμεν εἰς αὐτὴν τὴν συζήτησιν ἐπὶ τοῦ παρόντος, διότι εἶναι ἐμφανὲς (διὰ τοὺς ἔχοντας ὦτα καὶ ὀφθαλμοὺς) ὅτι συγκεκριμένα ΜΜΕ προωθοῦν ἐπιλεγμένα πρόσωπα… ὄχι τυχαῖα… Μᾶς ἀπασχολεῖ περισσότερον ὅτι τὸ ἀνωτέρω σχόλιον ἐνεφανίσθη ὀλίγον διάστημα ἀπὸ ὅταν ἀφ’ ἑνὸς ἔπαυσεν ἡ συζήτησις περὶ ἀποχωρήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἤρχισαν τὰ «σενάρια» περὶ παραιτήσεως τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου!…

Ἡ ἀρχὴ ἔγινεν, ὅταν ἐν μιᾷ νυκτί, διότι τὰ ἔργα τοῦ σκότους τότε διαπράττονται, ἐξεθρονίσθη ἀντικανονικῶς ὁ Σεβ. Χαλκηδόνος καὶ μετετέθη μοιχεπιβατῶν ὁ Σεβ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ εἰς τὸν αὐτὸν θρόνον, προκειμένου νὰ εὑρίσκεται συνεχῶς εἰς τὸ Φανάρι. Ἦτο ἀναβάθμισις; Ἦτο ὑποβιβασμός; Ὁ χρόνος θὰ δείξη… πάντως αἱ διεργασίαι εἰς τὸ «Βατικανὸν τῆς Ἀνατολῆς» εἶναι πυρετώδεις καὶ φρενήρεις… Πρὸς τὸ παρὸν ὅμως –πιθανῶς διὰ νὰ διατηρηθῆ τὸ στοιχεῖον τοῦ αἰφνιδιασμοῦ ἀργότερα- τὸ κέντρον «συντονισμοῦ» τῆς ἀνορθοδοξίας τῶν γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων προσπαθεῖ νὰ ἀνακόψη κάθε συζήτησιν περὶ διαδοχολογίας. Χαρακτηριστικὸν τὸ ἑξῆς δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Βραδυνῆ» τῆς 18ης Ἰουνίου 2021:

«Οἱ ζυμώσεις στὴν «αὐλὴ» τοῦ Πατριάρχη. Ξεκίνησαν τὰ σποραδικά, ὑποβολιμαῖα δημοσιεύματα μὲ τὰ σενάρια διαδοχῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος ἔχει ἐκφράσει διάθεση παραιτήσεως οὔτε, ἀσφαλῶς, ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα ὑγείας… Ὁπότε; Ὁπότε ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου μὲ σκοπὸ νὰ «σπάσουν τὰ νεῦρα τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας». Δὲν σκέφτονται, ὅμως, πῶς σὲ μία τέτοια περίπτωση, δηλαδὴ σὲ περίπτωση παραιτήσεως, ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θὰ δρομολογήσει καὶ τὴ διαδοχή του. Καὶ ἄν, λέμε ἕνα μεγάλο «ἂν», γιατί ὁ 81χρονος Βαρθολομαῖος διαισθάνεται τὸν ἰσόβιο «ὅρκο» ζωῆς ποὺ ἔχει δώσει ὡς 270ος Πατριάρχης, ἂν λοιπὸν τὸ πάρει ἀπόφαση καὶ τὴ δρομολογήσει, δὲν θὰ τὴν ἀφήσει στὴν τύχη… Λογικὸ δὲν εἶναι; Καὶ τότε εἶναι πολὺ μεγάλο τὸ ἐνδεχόμενο γοερῶν ἱκεσιῶν καὶ κλαυθμοῦ. Εἰδικὰ ἀπὸ τὰ λεγόμενα «πουλέν». Ἔνθεν κακεῖθεν. Ἀκόμα ἀντηχεῖ στὰ αὐτιά μας -ὅπως μᾶς τὸ μετέφεραν- τὸ σιγοψιθύρισμα τοῦ Πατριάρχη στὸ αὐτὶ νεοεκλεγέντος ἀρχιερέως πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν πατρικό του ἀσπασμό: “Πρόσεξε μὴ ἐκλέξω καὶ δεύτερο…”. Δ.Κ.».

Αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ σκεφθῆ ἕνας συνετὸς ἀρθρογράφος εἶναι ὅτι «ἄλλα ἄνθρωπος βούλεται ἄλλα Θεὸς κελεύει»… Τὰ ὑποβολιμαῖα ἄρθρα δὲν θὰ ὠφελήσουν εἰς οὐδέν! Ἐκεῖνο  ποὺ  πρά­γματι ἔχει ἐνδιαφέρον εἶναι αἱ ἔμμεσαι ἀπειλαὶ πρὸς κάποιους, ποὺ ὁ ἀρθρογράφος ἔχει ὑπόψιν του… θὰ ἔχη πραγματικὰ ἐνδιαφέρον ποία θὰ εἶναι ἡ ἑπομένη κίνησις καὶ ἀπὸ ποῖον σημεῖ­ον τοῦ πλανήτου… Ἀναμένομεν! Ποία ἐκθρόνισις θὰ ἀκολουθήση;

Τὸ ποῖος θὰ φύγη πρῶτος ἀπὸ τὸν θρόνον του τὸ γνωρίζει ὁ Θεὸς καὶ δὲν ὁρίζεται οὔτε ἀπὸ τὴν ὑγείαν οὔτε ἀπὸ τὴν ἡλικίαν… Ὅσα γράφονται βεβαίως δὲν σχετίζονται μὲ τὸν Σεβ. Κρήτης, τὰ παρεθέσαμεν ὅμως, διὰ νὰ τὰ γνωρίζη ὁ κάθε ἑπόμενος εἰς τὸ μέλλον… «Πρόσεξε μὴν ἐκλέξω καὶ δεύτερο…». Ἡ λύσις ὅμως εἶναι καὶ παραμένει πάντοτε εἰς τὰς χεῖρας τοῦ νῦν Κρήτης καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ ἀναφώνησις τοῦ «τετέλεσται», ἀλλὰ ἡ δυναμικὴ παρέμβασις, διότι «τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα». Ποῖος ἄλλος δύναται νὰ θέση «φρένον» εἰς τὴν συνεχῆ κατακρήμνισιν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως; Ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸ ἐτόλμα, θὰ ἔφερε καὶ ἀξίως τὸν τίτλον Ἀρχιεπίσκοπος!

Previous Article

Ὑποδούλωσις, ἡ ἐσχάτη πλάνη

Next Article

Απερίφραστη καταδίκη εγκληματικής επίθεσης σε μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου