Η αδυναμία των Ιεραρχών μας

Share:

Τήν κρίσιμη αὐτή ὥρα γιά τήν πατρίδα μας δυστυχῶς οἱ Ἱεράρχες μας ἀποκαλύπτονται ὅτι εἶναι ἀδύναμοι νὰ ἀντιμετωπίσουν μία τέτοια δύσκολη κρίση.
Ἱεράρχες ἀπομονώνουν τό παρακάτω περιστατικό πού συνέβη στό Μεσολόγγι τό 1822 κατά τήν πολιορκία του ἀπό τόν Κιουταχή,
«Τήν ἴδια ὥρα ὁ ἀρχιεπίσκοπος μάζεψε τούς παπάδες καί διέταξε νά κλείσουν ὅλες οἱ ἐκκλησίες, καί νά εἰδοποιηθοῦν τά ποίμνια πώς λειτουργία χριστουγεννιάτικη δέν θά γίνει, παρά θ’ἀγρυπνήσουν οἱ χριστιανοί ὅλοι στούς τοίχους ἀπάνω…. Ἔτσι γιόρτασαν οἱ Μεσολογγίτες τά Χριστούγεννα τοῦ 1822» (παραλείποντας νά ποῦν ὅτι ἡ Χριστουγενννιάτικη Θ.Λειτουργία ἔγινε τήν ἑπόμενη ἡμέρα)
(Πηνελ. Δέλτα, Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα).
Μᾶς εἶπαν τό ἀπερίγραπτο καί παράλογο, ὅτι δηλαδή τήν Κοινή Ὑπουργικήν Ἀπόφασι τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020» πρέπει νά ἀποδεχθοῦμε ὡς Κανόνα καί «οὐράνιο ἐπιτίμιο».
«Ἄς ἀποδεχθῶμεν τήν κατάστασιν αὐτήν ὡς Κανόνα, τόν ὁποῖον μᾶς ἐπιβάλλει Αὐτός ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, «κρίμασιν, οἷς Ἐκεῖνος οἶδεν», ἕνεκα «τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων», διά τά ὁποῖα ἡμεῖς εἴμεθα ὑπεύθυνοι» καί «Ἄς ἀντιμετωπίσωμεν τόν βαρύν αὐτόν Κανόνα πνευματικῶς, ὡς ἁρμόζει εἰς εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.»
Ἱεράρχης μεγάλης Μητροπόλεως μᾶς ἐνημερώνει «Ἦλθεν ἡ ὥρα, φεῦ, νά σιγήσουν οἱ ψαλμωδίες καί νά μή ἀκούωνται πρός καιρόν οἱ ὑμνωδίες ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἦλθε καιρός νά ποθήσωμε τόν ἐκκλησιασμό καί νά κατανοήσωμε τήν μεγίστη ἀξία καί δωρεά τοῦ Κυρίου, ὥστε νά γινώμεθα ὅμαιμοι καί σύσσωμοι Αὐτοῦ μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἂς δεχθοῦμε αὐτό τό «ἐπιτίμιο» διά τήν σωτηρία μας, ὡς μέσο θεραπευτικό καί ἂς ἱκετεύσωμε τόν Κύριο, ὣστε ταχέως νά λύσῃ αὐτόν τόν «κανόνα» τόν ὁποῖον ἐπέσυρε ἡ ἀποστασία μας ἀπ’ Αὐτόν.»
Μά σεβαστοί μας Ἀρχιερεῖς, ἦρθε ἡ ὥρα ἡ Πολιτεία νά ἐπιβάλλει καί νά ὑπακοῦμε τούς κανόνες καί τά ἐπιτίμια πού βάζει τό κάθε ὑπουργεῖο καί ὁ Πρωθυπουργός. Ἐφόσον ὁ Πρωθυπουργός μας ὁρίζει τά ἐπιτίμια σέ σᾶς καί στόν πιστό Λαό ποιὰ εἶναι ἡ εὐθύνη σας γιά τήν διαποίμανση τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Οἱ Ἱεράρχες μας ἐπιπλέον προχώρησαν ἀκόμα περισσότερο. Ἐνῶ ἡ «ἐντολή» τῆς Κυβέρνησης ὁρίζει τήν ἀπαγόρευση τῶν συναθροίσεων, ἀλλά τήν δυνατότητα πραγματοποιήσεως τῆς Θείας Λατρείας μέ σκοπό τήν ραδιοφωνική ἤ τηλεοπτική μετάδοση, πολλοί ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν ἔβγαλαν ἐγκυκλίους ὅπου, ἀναφέρουν ὅτι «Στούς Ἱερούς Ναούς δέν ἐπιτρέπεται νά πραγματοποιηθοῦν Θεῖες Λειτουργίες καί λοιπές Ἀκολουθίες τῆς περιόδου».
Ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν Ἱερέα καί ἕνα ψάλτη μέ κλειστές τίς πόρτες δέν προσκρούει σέ κανένα μέτρο καί σέ καμία ἀπαγόρευση. Δέν θά μποροῦσαν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες νά λειτουργοῦν μέ ἕνα ψάλτη; Ποιό εἶναι τό νόημα τῆς κατάργησης τῆς Θ. Λειτουργίας, τήν ὁποία πρῶτοι οἱ Ἱεράρχες ἔσπευσαν νά κάνουν; Δέν θά ἦταν ἡ μεγαλύτερη βοήθεια γιά τόν δοκιμαζόμενο λαό ἡ τέλεση τῆς Θ.Λειτουργίας σέ ὅλους τούς ναούς τῆς χώρας μας ἔστω καί μέ αὐτούς τούς περιορισμούς; Δέν θά ἦταν μεγαλύτερη βοήθεια αὐτή τή στιγμή γιά τούς πιστούς, τήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο, νά γίνονται Θεῖες Λειτουργίες σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια; Νά γίνονται Δεήσεις καί Παρακλήσεις σέ ὅλους τούς ναούς τῆς Πατρίδας μας ἔστω καί μόνο ἀπό τούς Ἱερεῖς; Αὐτές τίς ἐναλλακτικές εἶναι τόσο δύσκολο νά τίς σκεφτοῦν οἱ Ἱεράρχες μας;

Previous Article

Θὰ ἀποφασίζη ἡ ΔΙΣ, διὰ τὸν Ναυπάκτου

Next Article

ZHTΗΣΑTE IΣHΝ METAXΕIΡΙΣΙΝ ΜΕ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ!