Η ΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Share:

Γράφει ὁ μοναχός Νικόλαος Γρηγοριάτης

Ἅγ. Πάσχα 2020
«Τὸ Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας… εἶναι τὸ πιὸ ἀξιοθαύμαστο ἀπὸ τὰ θαύματα… τὸ πολυτιμότερο ὅλων τῶν χαρισμάτων… τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων καὶ τὸ Μυστήριο τῶν μυστηρίων».
Ἅγιος Νεκτάριος
Μέσα ἀπό τίς λοιδορίες, ἀποδοκιμασίες καί ἐπιτιμήσεις κάποιων δημοσιογράφων καί ἄλλων ἁρμοδίων φορέων τῆς Πολιτείας, πληροφορηθήκαμε γιά μία «εἰδεχθῆ» πράξη πού διεπράχθη ἀπό ἕνα ἱερέα στό Κουκάκι Ἀθηνῶν. Ποιά εἶναι αὐτή; Τὸ ὅτι προσέφερε τήν Θ. Κοινωνία σέ μερικούς πιστούς πού τοῦ τό ἐζήτησαν. Ὅπως δέ ὁ ἴδιος διευκρίνησε, κοινώνησε μετά τό τέλος τῆς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τελεσθείσης Θ. Λειτουργίας μερικά παιδάκια πού τοῦ τό ἐζήτησαν ἐπιμόνως μαζί μέ τούς γονεῖς τους πού τά συνόδευαν καί μάλιστα ἔξω ἀπό τήν θύρα τῆς ἐκκλησίας τηρῶντας καί τίς ἀπαραίτητες ἀποστάσεις μεταξύ τους. Ὅλα ἔγιναν νόμιμα καί ὁ εὐλαβής ἱερέας ὑπακούοντας στό πνευματικό του χρέος καί τήν ἱερατική του συνείδηση προέβη στήν μετάδοση τῶν Ἁγ. Μυστηρίων. Τό γεγονός ἔλαβε τραγικά μεγάλη ἔκταση. Ὁ κ. Χαρδαλιάς ζήτησε εἰσαγγελική παρέμβαση καί ἐκινήθη ὅλη ἡ διαδικασία γιά τήν διενέργεια ἔρευνας μέ σκοπό τήν ποινική του δίωξη, τήν στιγμή μάλιστα πού μεριμνοῦμε μετά σπουδῆς, γιά τήν ψυχαγωγία τῶν οἰκοσίτων ζώων.
Ἀλήθεια δέν εὑρίσκονται λόγια, γιά νά σχολιασθῆ τό ἀνωτέρω γεγονός. Διερωτώμαστε, πῶς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, τήν κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας, φθάσαμε στό σημεῖο νά ἀντιμετωπίζεται αὐτή ἡ θεάρεστη πράξη σάν ἕνα κοινό ἔγκλημα, ὅπως προσπαθοῦν νά μᾶς τήν παρουσιάσουν, στὰ δῆθεν πλαίσια τῆς ὑγειονομικῆς προλήψεως.
Μέσα στήν γενική ἐκτός λογικῆς κατάσταση πού ἐπικρατεῖ, ὅπου ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ καταπατεῖται, τό παρά φύσιν γίνεται ἀγώνας νά θεωρῆται κατά φύσιν, προβάλλονται οἱ παρελάσεις «ὑπερηφανείας», (ὅπου καθυβρίζεται ἡ ἀνθρωπίνη ὑπόστασις), ἐπιτρέπεται ἡ ἀλλαγή φύλου καί μάλιστα ἀπό τήν τρυφερή ἡλικία τῶν δεκαπέντε ἐτῶν, ἐπιτρέπονται γάμοι μεταξύ ἀτόμων τοῦ αὐτοῦ φύλου, ἡ ἔκτρωσις ἀπό εἰδεχθές ἔγκλημα θεωρεῖται ἀτομικό δικαίωμα καί τόσα ἄλλα πρωτάκουστα, ἦλθε καί τό τελειωτικό κτύπημα, τῆς ποινικῆς διώξεως διά τήν μετάδοσιν τῆς Θ. Κοινωνίας.
Λυπούμαστε γιά τούς καλοθελητές πού κατασκοπεύουν τούς ἱερούς ναούς καί προσπαθοῦν μέ τίς καταγγελίες τους νά ἐνσπείρουν ἀντιεκκλησιαστικό μένος καί τόν φόβο στόν λαό. Ἂν διαβάσουν μὲ εἰλικρινῆ διάθεσι λίγη ἱστορία, θὰ διαπιστώσουν ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐμπαίζεται, ὅσες νομιμοφανεῖς προφάσεις κι ἂν ἐπικαλοῦνται οἱ διῶκτές Του. Ἂν δὲν ὑπάρξη μετάνοια, οἱ πνευματικοὶ νόμοι τοῦ Θεοῦ θὰ λειτουργήσουν ἀπὸ μόνοι τους παιδαγωγικὰ καὶ αὐστηρά.
Ὁ ἐν λόγῳ ἱερεύς δέν εἶναι δυνατόν νά καταδικασθῆ, ἀλλά οὔτε κἄν ἡ ὑπόθεσις νά φθάση στό ἀκροατήριο, διότι ἀπό τά πραγματικά περιστατικά δέν μπορεῖ νά στοιχειοθετηθῆ ἡ τέλεσις κανενός ἐγκλήματος. Ἐνήργησε κατά πάντα νόμιμα.
Ἡ Θ. Κοινωνία οὔτε ἀπαγορεύθηκε ἀπὸ κάποιο νόμο, οὔτε καὶ ἀποτελεῖ ἑστία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μεταδώση, ἔστω καὶ δυνητικά, μόλυνση σὲ κάποιον πιστό, διότι εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μεταδίδει θεραπεία καὶ ζωή. Δὲν ὑπάρχει οὔτε μία ἐπιστημονικὴ μελέτη ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι μεταδίδεται μόλυνσις ἀπὸ τὴν Θ. Κοινωνία. Ἀπεναντίας ἀπὸ τὴν ἀπ’ αἰώνων πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας ποτὲ δὲν ἀῤῥώστησε ἱερέας ἀπὸ ὁποιαδήποτε μολυσματικὴ νόσο, καταλύοντας τὴν Θ. Κοινωνία. (ὅρα περίπτωση “Σπιναλόγκα”, ἐπιδημιὲς πανούκλας καὶ ἄλλα πολλά).
Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια περιμένουμε νὰ τὴν ἐπιβεβαιώση στὴν δίκη τοῦ ἱερέως ὁ λοιμωξιολόγος κ. Τσιόδρας ὡς μάρτυρας ὑπερασπίσεως: ἀφ’ ἑνὸς ὡς ἰατρὸς νὰ καταθέση ἂν ποτὲ σὲ Νοσοκομεῖο ποὺ ὑπηρετοῦσε, ἡ Θ. Κοινωνία μετέδωσε ποτὲ μολυσματικὴ νόσο κι ἂν ὑπάρχη ἐπιστημονικὸ πόρισμα περὶ τοῦ ὅτι μολύνει, ἀφ’ ἑτέρου ὡς ψάλτης, ἂν τόσα χρόνια διεπίστωσε ὅτι μολύνθηκαν μὲ μεταδοτικὴ ἀσθένεια ἀπὸ τὰ ἄχραντα Μυστήρια οἱ ἱερεῖς ποὺ διακονοῦσε ἢ οἱ πιστοὶ ποὺ μετελάμβαναν.
Ἰδιαίτερα στὴν Ἀφρικὴ (Κονγκό) ποὺ δραστηριοποιεῖται ἱεραποστολικὰ ἡ Ἱερὰ Μονή μας, ἂν μόλυνε ἡ Θ. Κοινωνία οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς ἑκατοντάδες ἱερεῖς μας θὰ ἦταν σήμερα ζωντανὸς λόγῳ τῶν φοβερῶν ἐπιδημιῶν Embola, AIDS, malaria, λέπρας κ.λπ.
Ἡ Ἀντιγόνη στήν ὁμώνυμη τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ, ἐξυμνεῖται, καί παραμένει αἰώνιο παράδει-γμα ὑπακοῆς στό νόμο τῆς συνειδήσεως καί ὄχι στόν νόμο τῆς Πολιτείας πού ἀπηγόρευε τήν ταφή τῶν νεκρῶν.
Θά θέλαμε νά κάνουμε γνωστό σέ ὅλους αὐτούς πού ἔσπευσαν νά καταδικάσουν προτοῦ νά δικάσουν, ὅτι ὁ π. Γεώργιος εἶναι ἕνας ταπεινός καί ἀξιέπαινος Λευΐτης τοῦ Χριστοῦ, πολύτεκνος πού διοργανώνει καί παραθέτει 250 συσσίτια καθημερινῶς σέ ἀπόρους, συμπαρίσταται παντοιοτρόπως σέ ἐξηρτημένα ἄτομα, ναρκομανεῖς κ.λπ., προσφέρει ἐργασιακή ἀπασχόληση ἀναγκαία γιά τήν ἀπεξάρτησή τους, ἔχει ὁλόκληρο κλιμάκιο νέων ἀνθρώπων πού τόν βοηθοῦν γιά ὅλα αὐτά, ἀλλά πού τοῦ συμπαρίστανται καί στήν μεγάλη συμβολή του στήν ἐξωτερική ἱεραποστολή μεταβαίνοντας στήν Ἀφρική γιά τόν λόγον αὐτόν. Ἔχει δέ μεταβῆ καί ὁ ἴδιος ἐπανειλημμένως στό CONGO, καί ἡ οἰκία του ἔχει μετατραπεῖ σέ οἰκία ἀπόρων, καί ἀνθρώπων πού χρήζουν συμπαραστάσεως πάσης φύσεως.
Αὐτά λοιπόν, τά φωτεινά καί ἀξιομίμητα παραδείγματα, ὅπως καί ὅλων τῶν ἄλλων ἱερέων πού καταδιώκονται διά τόν αὐτόν λόγον, τά ὁποῖα ἔχει ἀνάγκη σήμερα ἡ ἀσθενοῦσα κοινωνία μας ἀντί νά τά προβάλλουμε, τά θάπτουμε καί τὰ καταδιώκουμε.
Πῶς λοιπόν νά ἐνεργήση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς βγάλη ἀπό τό τέλμα τῆς πανδημίας αὐτῆς, ἀπό τήν οἰκονομική κρίση τῶν μνημονίων, ἀπό τίς ἀπειλές τῶν ὑπερφίαλων γειτόνων μας, ἀπό τήν καταφρόνηση τῶν μεγάλων κρατῶν πού μᾶς ἐξουσιάζουν, ἀπό τήν συνεχῶς αὐξανόμενη ἐγκληματικότητα καί ἀπό τόσους ἄλλους κινδύνους πού ἐλλοχεύουν;
Δέν γνωρίζουμε τί ἐξέλιξη θά ἔχη ἡ ὡς ἄνω ὑπόθεση, καί τό πόσον θά ταλαιπωρηθῆ ἀκόμα ὁ π. Γεώργιος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀπολογία θά εἶναι μία πραγματική σύγχρονη ὁμολογία.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει ὅ,τι καί νά συμβῆ, νά γνωρίζης π. Γεώργιε ὅτι ἡ ἐκτίμησις, ὁ σεβασμός, ἡ ἀγάπη στό πρόσωπό σου καί οἱ προσευχές μας θά σέ συνοδεύουν πάντοτε.

Previous Article

Ανοικτή επιστολή της ΠΕΕΘ στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον Υπ. Υγείας

Next Article

Πρὸς ἕνα καινὸν ἐκκλησιολογικὸν παράδειγμα;

Διαβάστε ακόμα