Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

Share:

Οἱ Ἐπίσκοποι ἐπιθυμοῦν νά ὁριοθετηθῆ ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν κοινωνίαν;

Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ὑποχρέωση νά ἀπαντήσουν μέ σαφήνεια, ἐάν ἐπιδιώκουν ἤ δέν ἐπιδιώκουν τήν ἀποδέσμευση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν κρατικό ἐναγκαλισμό. Ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ δέν ἐπιθυμοῦν νά ὁριοθετηθῆ ἡ θέση καί ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας μέσα στό Ἑλληνικό κράτος. Ἐάν θέλουν νά παύση νά νομοθετῆ ἡ Πολιτεία γιά τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν ὁραματίζωνται τήν ἀπόλυτη αὐτοτέλεια τῆς Ἐκκλησίας μέσα στήν ἑλληνική κοινωνία, ὥστε νά καθορίζη ἀπό μόνη της τά τοῦ οἴκου της, στήν διαμόρφωση καί λειτουργία τοῦ διοικητικοῦ ὀργανισμοῦ της, στήν ἄσκηση τοῦ ἔργου της καί στούς ποιμαντικούς της σχεδιασμούς.

Δυστυχῶς, ἀνάμεσα στήν πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἡγεσία ὑπάρχουν ὑπόγεια διαπλεκόμενα συμφέροντα, τά ὁποῖα ὅμως κατατρώγουν τό ἐκκλησιαστικό σῶμα. Κατά κοινή ὁμολογία κυβερνητικά στελέχη ἀκόμα καί πρωθυπουργοί, καί ἀπό τά δύο μεγάλα κόμματα πού ἐναλλάσσονται στήν διακυβέρνηση τῆς χώρας, ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἀντλοῦν τήν δημοτικότητά τους ἀπό τήν στήριξη πού τούς παρέχουν Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες ἀκόμη καί ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Παρά τό γεγονός αὐτό -δεκαετίες τώρα- ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀδυνατεῖ νά προστατεύση στοιχειώδη δικαιώματα τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ. Ἀκόμη καί τήν διαφύλαξη τοῦ ὁμολογιακοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, ἀκόμη καί τήν προστασία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπό τά ἀνήθικα καί καταστροφικά νομοθετήματα τῶν πολιτικῶν, ἀκόμα καί τήν ἴδια τήν περιουσία της. Τίθεται τό ἐρώτημα, πῶς στηρίζει ψηφοθηρικὰ ἕνα τμῆμα τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας πολιτικούς παράγοντες, ὅταν δέν ὑπάρχουν τά ἀνάλογα ἀνταλλάγματα ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας; Τί ἐξυπηρετεῖ ἡ ὑποστήριξη αὐτή; Ἔτσι, παρατηροῦμε πολλοί πολιτικοί, καί τῶν δύο πολιτικῶν κομμάτων, οἱ ὁποῖοι ἀντλοῦν τήν δύναμή τους ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, μετά τήν ἐκλογή τους νά παραμένουν παγερά ἀδιάφοροι στίς ἐπιθέσεις πού δέχεται ἡ Ἐκκλησία ἀπό τούς ἐκκλησιομάχους καί σκοπό ἔχουν τήν περιθωριοποίησή της. Καί τό τραγικότερο εἶναι ὅτι οἱ Ἀρχιεπίσκοποι καί ὁρισμένοι Μητροπολίτες ἄν καί διαθέτουν πολιτική δύναμη, ἀφοῦ περιστοιχίζονται ἀπό πρωθυπουργούς, ὑπουργούς ἀκόμη καί πρέσβεις ὑπερδυνάμεων, ἀδυνατοῦν νά ἀνατρέψουν τίς ὅποιες ἀντιεκκλησιαστικές πράξεις.

Ὁ Πρωθυπουργός δέν ἐπιθυμεῖ νά διαχειρισθῆ ἡ Ἐκκλησία τήν περιουσία της

Προσφάτως, δημοσιεύθηκε ἄρθρο στήν ἐφημερίδα Ἑστία, στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος δέν θέλησε νά μεταβῆ στήν Τῆνο, διότι «δέν ἐπιθυμοῦσε νά παρευρεθεῖ δίπλα στόν κ. Μητσοτάκη, στήν πρώτη ἐμφάνισή του σέ μεγάλη θρησκευτική ἑορτή» μάλιστα σημείωνε, ὅτι ὑπάρχει «ψυχρότητα μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν». Ἐπίσης ἔκανε λόγο ὅτι «ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φέρεται νά εἶναι ἐνοχλημένος μέ δύο θέματα: Ὁ ἐξοστρακισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐπιτροπή ‟Ἑλλάδα 2021”, τά ἡνία τῆς ὁποίας ἔχει ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου» καί «Τό δεύτερο θέμα πού ἐνοχλεῖ τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀξιοποίησις τῆς περιουσίας της, ἀφοῦ ἐπιθυμεῖ ἡ ἴδια νά τήν ἐκμεταλλευθεῖ, κυρίως δέ τά ἀποκαλούμενα ‟φιλέτα” σέ Βουλιαγμένη καί Πελοπόννησο. Ἀντιθέτως ἡ… Κυβέρνηση Μητσοτάκη δέν θέλει τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας νά ἐμπλέκεται μέ τήν διαχείριση οἰκονομικῶν καί ἐπενδυτικῶν συμφερόντων, καθώς ἡ πνευματικότης τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά διατηρηθεῖ ἀλώβητη». Τό δημοσίευμα ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος «εἶχε ἀγαστή σχέση μέ τόν Ἀλέξη Τσίπρα καί ἡ συνύπαρξίς τους ἐλάχιστες φορές κινδύνευσε…ἐνοχλεῖται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει ἀνοικτό διάλογο ἐπικοινωνίας καί μέ ἄλλους ἱεράρχες», τέλος ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός εἶναι ἐνοχλημένος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο, διότι «Εἶχε ἐπιλέξει νά τόν κρατήσει στό σκοτάδι, ἄν καί ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, γιά τίς περιβόητες συναντήσεις πού εἶχε μέ τόν κ. Τσίπρα στό Μαξίμου γιά τά ἐκκλησιαστικά πού εἶχαν προκαλέσει πολιτικές ἀναταραχές».

Ὁ μόνος ἁρμόδιος νά ἀξιοποιήση τήν ἐκκλησιαστικήν περιουσίαν εἶναι ἡ Ἐκκλησία

Μέ ἀφορμή τίς προθέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ σχετικά μέ τήν ἐκκλησιαστική περιουσία πρέπει νά τονισθῆ ὅτι ἡ περιουσία αὐτή εἶναι τοῦ Χριστοῦ καί τῶν πτωχῶν καί ὁ μόνος ἁρμόδιος νά τήν ἀξιοποιήση εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν προβλέπουν παραχώρηση ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας σέ κοσμική ἐξουσία καί μάλιστα οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Ἱερεῖς, σύμφωνα μέ τούς κανόνες, εἶναι οἱ μόνοι διαχειριστές καί οἰκονόμοι τῆς Ἐκκλησίας καί κανείς κρατικός φορέας. Ὅποτε ὅμως παραχωρήθηκε ἐκκλησιαστική περιουσία στό κράτος καί ὄχι στούς πτωχούς, ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, αὐτό ἔγινε παρά τούς Ἱερούς Κανόνες.

Ἔτσι τίθεται τό ἐρώτημα, ὅταν ὁ κ. Μητσοτάκης θέτει θέμα νά μή ἐμπλέκεται ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μέ τήν διαχείριση τῆς δικῆς της περιουσίας, θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἱεραρχία εἶναι λιγότερο φερέγγυα ἀπό τήν Πολιτεία, γιά νά μεταβιβάση σέ αὐτήν τήν διαχείρισή της ἤ δέν διαθέτει τά κατάλληλα πρόσωπα νά τό πράξουν; Ὅμως ἡ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ἀφερέγγυα εἶναι ἡ Πολιτεία καί ὄχι ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἡ κακοδιαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπό ὅλες τίς μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, μετά τήν μεταπολίτευση, παρά τό γεγονός ὅτι ἔλαβαν πολλά εὐρωπαϊκά κονδύλια, τό ἑλληνικό κράτος φαλίρισε, καταχρεώθηκε καί ἔχει βρεθῆ ὑπό κατοχή. Δυστυχῶς τό ἑλληνικό κράτος ἐπτώχευσε, διότι «οἱ κλέπτες πάντοτε πτωχεύουν», ἀφοῦ τό ἄσπλαγχνο ἑλληνικό κράτος τόσες φορές ἅρπαξε τήν ἐκκλησιαστική περιουσία.

Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Α΄προσεπάθησε νά καταστήση τήν Ἐκκλησίαν αὐτοδύναμον καί αὐτάρκη

Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Α΄ στήν προσπάθειά του νά καταστήση τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αὐτοδύναμη καί αὐτάρκη εἶχε προχωρήσει στήν κατάρτιση σχεδίου γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, τό ὁποῖο εἶχε συντάξει ὁ εὐσεβής πρώην ὑπουργός Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννης Παλαιοκρασάς. Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης, σύμφωνα μέ πολλούς ἐκκλησιαστικούς ἀναλυτές, λόγω αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν του ἔχασε τόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τό 1973. Δυστυχῶς ἀργότερα οἱ προσπάθειες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου δέν συνεχίσθηκαν ἀπό τόν διάδοχό του Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ καί μάλιστα ὁ τότε πρόεδρος τῆς οἰκονομικῆς ἐπιτροπῆς, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Καισαριανῆς Γεώργιος, ὅταν μέ συνεργάτες του, μεταξύ τῶν ὁποίων τόν τότε Θηβῶν καί νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο προσπάθησαν νά ἀξιοποιήσουν τήν ἐκκλησιαστική περιουσία, μέ τούς χειρισμούς τους ἀνέκυψαν οἰκονομικά σκάνδαλα, δικαστήρια καί ἀνάλογες καταστάσεις. Ὅταν ἀργότερα ἐξελέγη ὁ μακαριστός Χριστόδουλος στενός συνεργάτης του τοῦ εἶχε προτείνει νά ἐφαρμόση τό σχέδιο πού εἶχε συντάξει ὁ κ. Παλαιοκρασάς. Ὁ μακαριστός κυρός Χριστόδουλος τότε εἶχε προσποιηθῆ ὅτι δέχεται, ἀλλά εἶχε δικαιολογηθῆ ὅτι δέν εἶχε τό σχέδιο Παλαιοκρασᾶ. Δυστυχῶς ὁ μακαριστός Ἱεράρχης παρά τίς ἐνέργειες τῶν στενῶν συνεργατῶν του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κινηθῆ κατάλληλα καί εἶχαν ἀνακαλύψει τό σχέδιο καί παρά τίς προτροπές τους γιά τήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική ἐφαρμογή του, αὐτός εἶχε ἀδιαφορήσει.

Πολλά φιλέτα τῆς Ἐκκλησίας κατά τό παρελθόν ἀπέσπασε τό κράτος μέ τήν πρόφαση δημιουργίας ἔργων εὐποιΐας καί τά καταχράσθηκε. Ὅπως στήν Πάρνηθα ἀντί νά δημιουργηθῆ τό ἵδρυμα ἀνιάτων, χτίσθηκε τό καζίνο αἰσχρότητος. Ἤ στόν Κοκκιναρά, στήν Κηφισιά, ἀντί τά κτήματα τῆς Ἐκκλησίας νά πάνε στούς πτωχούς, ὅπως εἶχαν ὑποχρέωση, ἔγιναν βίλες βουλευτῶν, ὑπουργῶν καί πρωθυπουργῶν. Τέλος, ἡ ὑπόθεση τῶν οἰκοπέδων τοῦ Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τά ὁποῖα εἶχαν δοθῆ γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νοσοκομείου κληρικῶν καί κανείς δέν γνωρίζει σήμερα τήν τύχη τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν, δίνει ἀπάντηση γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν γνωρίζει τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν περιουσιακῶν της στοιχείων καί γιατί δέν ἀξιοποιεῖ τήν ἐκκλησιαστική της περιουσία.

Ἐάν χρειασθῆ θά κάνουν καί ἐπικαιροποίησιν τῶν παλαιῶν σκανδάλων

Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Ἑστίας ἀναφέρει ὅτι τόν Ὀκτώβριο ξεκινοῦν οἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πού βασικά ἀφορᾶ τά ἀκίνητα ὑψηλῆς ἀξίας, τά 83 στρέμματα στήν Βουλιαγμένη, ὅπου βρίσκεται τό ὀρφανοτροφεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τά 1.200 στέμματα τῆς περιοχῆς Φασκομηλιᾶς, τά ὁποῖα ἐκτείνονται στήν παραθαλάσσια περιοχή ἀπό τήν λίμνη τῆς Βουλιαγμένης, ἕως τήν Βάρκιζα. Δέν γνωρίζουμε τελικά μέ ποιό σχέδιο θά ἀξιοποιηθῆ ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία, ἐάν εἶναι ἐκεῖνο τοῦ κ. Μητσοτάκη ἤ τοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ ’Αρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου. Ὅμως θά θέλαμε νά εἴμαστε σαφεῖς καί κατηγορηματικοί ὅτι «θά σπάσουμε τίς πέννες μας», ἄν ποτέ γράψουμε ὑπέρ τῆς δόλιας διασπαθίσεως τῶν χρημάτων πού πρέπει νά δοθοῦν στούς πτωχούς καί καταπονημένους Ἕλληνες. Διότι, ἐάν χρειασθῆ, οἱ ἐφημερίδες θά κάνουν καί ἐπικαιροποίηση τῶν παλαιῶν φοβερῶν σκανδάλων πού ἔγιναν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας.

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Previous Article

Ὁ Γ. Γ. Θρησκευμάτων ὑπερασπιστής τῆς πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Next Article

Μία κρυφὴ πλάνη τῶν Φραγγοπαπικῶν