«Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ Ἤ ΟΧΙ»

Share:

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Ὁ καθηγητής Παθολογίας-Ἐπιδημιολογίας τοῦ ἀμερικανικοῦ Παν­επιστημίου Stanford κ. Γιάννης Ἰωαννίδης ἔδωσε συνέντευξη προσφάτως στό “ΚΡΗΤΗ TV” καί στήν ἐκπομπή “Ἀντιθέσεις”, ἡ ὁποία εἶχε ὡς θέμα τήν ἠθική, τήν ἐπιστήμη, ἀλλά καί τό περιβάλλον πού δημιουργεῖ ἡ ἐργαλοποίηση τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπό πολιτικά συστήματα καί μεγάλα ἐπιχειρηματικά συμφέροντα. Ὁ κ. Ἰωαννίδης μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε στήν συνέντευξη: “Πρέπει νά διασφαλίσουμε ὅτι οἱ ἐπιστήμονες θά μιλήσουν μέ θάρρος, μέ παρρησία, χωρίς νά πρέπη νά πληρώσουν τόν λογαριασμό κάποιου πολιτικοῦ ἤ πολιτικῶν, κάποιου κόμματος ἤ κομμάτων, κάποιων ἐπιχειρηματιῶν, κάποιων συμφερόντων ἤ καί τόν δικό τους λογαριασμό, γιά νά προχωρήση ἡ ἔρευνά τους. Διότι ἐάν ἐγώ συμπεριφερθῶ σάν ἐπαναστάτης μέσα στό σύστημα τήν ἑπόμενη φορά πού θά ζητήσω χρηματοδότηση ἀπό ἕνα ἀξιοπρεπῆ ὀργανισμό, μπορεῖ νά πέσω σέ κριτές πού θά μέ μηδενίσουν, τότε τί θά κάνω, πῶς θά κάνω τήν ἔρευνά μου. Αὐτό συμβαίνει ἀκόμα καί σέ φτασμένους ἐπιστήμονες, πού δέν μποροῦν νά κάνουν τίποτε, δέν τολμοῦν νά μιλήσουν. Ἐάν βγῶ νά μιλήσω, θά μέ καταστρέψουν, θά μέ λιώσουν, θά μέ ποδοπατήσουν, θά μέ κάνουν κομμάτια. Θά μποροῦσαν νά μέ πολτοποιήσουν μέσα σέ μία ἡμέρα. Εἶναι πολύ δύσκολο νά μή συμβιβασθῆς καί ἔχουμε μπῆ σέ πολύ σκληρά μονοπάτια. Σέ σκληρά μονοπάτια γιά ἐπιστήμονες πού συνεχίζουν νά ἐργάζωνται μέσα στόν κεντρικό πυρήνα τῆς ἐπιστήμης ὄχι γιά ἐπιστήμονες πού ἔχουν περίεργες ἰδέες, πού δέν θά μποροῦσαν νά δημοσιεύσουν σέ σοβαρά περιοδικά.

Ἡ ἠθικη στήν ἐπιστήμη ὁρίζεται ἀπό αὐτούς πού θά σέ πολτοποιήσουν ἤ ὄχι, εἶναι σάν νά βρίσκεσαι σέ κατάσταση ἐκβιασμοῦ. Σήμερα ἕνας πολύ καλός ἐπιστήμονας ἀπέναντι σέ ἕνα μέτριο ὑπεύθυνο ἑνός πολιτικοῦ γραφείου πού θά συντονίση δύο τρεῖς ἐφημερίδες καί θά μπορέση νά ρίξη λάσπη ἤ νά κινητοποιήση ἕνα κοινωνικό δίκτυο εἶναι ἀνίσχυρος πλήρως. Ὁ τελευταῖος ὑπαλληλίσκος τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου ἤ τοῦ τάδε κόμματος θά τόν κονιορτοποιήση στήν κυριολεξία μέσα σέ χρόνο μηδέν. Αὐτό συμβαίνει, γιατί ἡ κοινωνία δέν ἀντιδρᾶ σέ αὐτό, παρακολουθεῖ τρώγοντας γαριδάκια καί πόπ κόρν. Πιθανόν ὁ ὑπαλληλίσκος ἔχει καταφέρει νά ἀδρανοποιηθῆ ἡ κοινωνία”.

Ὁ φαινομενικός θρίαμβος τῆς ἐπιστήμης εἶναι ὄχι μόνον κενός ἀλλά καί ἐπικίνδυνος

Στόν σύγχρονο κόσμο οἱ ἐπιστημονικές, τεχνολογικές καί οἰκονομικές ἐξελίξεις ἔδωσαν τήν ψευδαίσθηση ὅτι ἡ ἐπιστήμη θά εἶχε τήν δυνατότητα νά προσφέρη στίς ἀποχριστιανοποιημένες κοινωνίες μία κοσμική ἠθική, ἡ ὁποία θά ἦταν πλήρως ἀποδεσμευμένη ἀπό τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ καί συνδεδεμένη μέ τίς ἀνθρώπινες ἠθικές ἀξίες. Ὅμως ὁ φαινομενικός θρίαμβός της ἔχει ἀποδειχθῆ πιά ὄχι μόνον κενός ἀλλά καί ἐπικίνδυνος. Ἀφοῦ ἡ ἀποδέσμευσή της ἀπό τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ εἶχε σάν ἐπακόλουθο νά ὀλισθήση σέ ἀξίες πού προτάσσουν τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο, τήν ἀνταγωνιστικότητα, τήν σχετικότητα τῆς ἀλήθειας, τήν ἀλαζονεία, τόν ἀτομικισμό καί αὐτό διότι ἀπαξίωσε τίς πνευματικές ἀξίες καί τήν ἠθική καί βασίσθηκε τελικά σέ ἀλλοτριωμένες ἀνθρώπινες συνειδήσεις, πού προτάσσουν τήν ἐξουσία καί τά πάθη.

Καί ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐγκλωβισμένος σέ μία ὑλιστική πραγματικότητα, ἔχοντας καταστήσει τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία κυρίαρχη ἰδεολογία του, νόμισε ὅτι ἡ κοσμική ἠθική, βασισμένη στήν λογικότητα, θά μποροῦσε νά ἀναγνωρισθῆ καί νά ἐπιβληθῆ. Μία ἠθική ξένη ἀπό τόν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, βασισμένη στήν ἐγκόσμια αὐθεντία, τόν ἄνθρωπο, πού προτάσσει τίς ἀρχές τῆς αὐτονομίας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου, ἔννοιες ἄμεσα συναρτημένες μέ τόν σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία κοσμική ἠθική, πού ὁρίζει στήν ἐπιστημονική κοινότητα νά θεσπίση καί νά τηρήση κανόνες καί κώδικες συμπεριφορᾶς, πού θά διασφαλίσουν τήν καλή, ἀπό ἠθικῆς σκοπιᾶς, διεξαγωγή τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ζητᾶ ἀπό τόν ἐπιστήμονα νά δεσμεύεται ἀπό ἕνα σύνολο ἠθικῶν ἀξιῶν καί νά προτάσση ὡς ἠθικό γνώμονα τῶν πράξεών του τήν ἐπιστημονική εὐθύνη, τήν δικαιοσύνη, τό καθῆ­κον τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψης, τῆς φιλαλήθειας, τῆς ἔγκυρης καί ἔγκαιρης πληροφόρησης τῆς κοινωνίας, ἀξίες πού θέλει νά κατευθύνουν τό ἐρευνητικό του ἔργο καί ὅλα αὐτά μακριά ἀπό τόν Δημιουργό.

Ἡ ἐπιστήμη κινεῖται ἀπό τήν παρόρμησιν διά ἐξουσίαν καί δύναμιν

Ὅμως ἡ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ὁ κοσμικός ἄνθρωπος ἀπέτυχε νά ἐπιβάλλη μία τέτοια κοσμική ἠθική. Ἀφοῦ, ὅπως τόνισε καί στήν συν­έντευξή του ὁ κ. Ἰωαννίδη “Ἐάν βγῶ νά μιλήσω θά μέ καταστρέψουν, θά μέ λιώσουν, θά μέ ποδοπατήσουν, θά μέ κάνουν κομμάτια. Θά μποροῦσαν νά μέ πολτοποιήσουν μέσα σέ μία ἡμέρα. Εἶναι πολύ δύσκολο νά μή συμβιβαστῆς καί ἔχουμε μπεῖ σέ πολύ σκληρά μονοπάτια”. Ἡ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐπιστήμη κινεῖται σήμερα ἀπό τήν παρόρμηση γιά ἐξουσία καί δύναμη, ἀπό τήν χρηστότητα καί τήν σχετικοποίηση τῶν ἀξιῶν, ἀπό κατευθυνόμενα συμφέροντα, ἀπό οἰκονομικούς κολοσσούς, πού χρηματοδοτοῦν καί κατευθύνουν τήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί ἔχουν ὡς μοναδικό γνώμονα τό οἰκονομικό κέρδος καί τήν ἐξουσία πού ἀπορρέει ἀπό αὐτόν. Συμφέροντα πού ἔχουν σχετικοποιήση τήν ἀλήθεια, πού ἀδιαφοροῦν ἀκόμα καί γιά τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἐπακόλουθο τῆς αὐτονόμησης τοῦ ἀνθρωπίνου θελήματος ἀπό τό θεῖο καί τῆς μή ἀναγνώρισης ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση ἐξ ὁλοκλήρου εἶναι δούλη τοῦ δημιουργοῦ καί Δεσπότου Θεοῦ.

Καί ἐνῶ ἡ ἐποχή μας ὑμνεῖ καί προτάσσει τήν ἰσότητα, τήν ἐλευθερία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τήν δικαιοσύνη, στήν πράξη τυραννικές καί ἐγκάθετες κυβερνήσεις προσπαθοῦν νά ἐμβολιάσουν μέ πειραματικά ἐμβόλια ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, χρησιμοποιώντας την ὡς πειραματόζωο, ἀδιαφορώντας γιά τίς παρενέργειες ἀκόμα καί γιά τούς θανάτους, τήν στιγμή πού κατηγοροῦνται ὅτι σκοπό ἔχουν νά μειώσουν τόν παγκόσμιο πληθυσμό. Κυβερνήσεις πού ἀρνοῦνται ἤ ἀγνοοῦν τήν σημασία τῆς διαφωνίας, πού ὑποτιμοῦν καί περιθωριοποιοῦν αὐτούς πού διαφωνοῦν μέ τήν χρήση πειραματικῶν ἐμβολίων. Μή δίνοντας ἀπαντήσεις σέ καίρια ἐρωτήματα, ὅπως πόσοι ἄνθρωποι ἔχουν πεθάνει λόγῳ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, πόσα ἄτομα νοσηλεύονται ἤ ἔχουν ἀναπηρικά προβλήματα λόγῳ τοῦ ἐμβολίου. “Δημοκρατικές” κυβερνήσεις πού ἔχουν ἀναγάγει τήν προστασία τῆς ὑγείας σέ ζήτημα δημόσιας ἀσφάλειας, πού δικαιολογοῦν τήν ἐπιβολή δικτατορικῶν μέσων ἔκτακτης ἀνάγκης, πού θεσμοθετοῦν νομικό πλαίσιο γιά τόν περιορισμό τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη, ἔχοντας ὡς ἠθικό γνώμονα “τήν μεγαλύτερη εὐτυχία γιά ἕνα μικρό ἀριθμό ἀτόμων”.

Νομιμοποιοῦνται πρακτικαί τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας

Καί ἐνῶ τούς δύο τελευταίους αἰῶνες ἑκατομμύρια ἦταν οἱ νεκροί πού ἔχασαν τήν ζωή τους γιά τήν κατοχύρωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς, σήμερα νομιμοποιοῦνται πρακτικές τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας. Τελικά ἀποδεικνύονται ὅτι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού προβάλλονται στόν σύγχρονο κόσμο εἶναι ψευδεπίγραφα, ὅτι ἔχουν ἐπινοηθῆ ἀπό πονηρούς ἀνθρώπους, γιά νά πετύχουν τήν ἐπιβολή τους στό ἀνθρώπινο γένος. Στό ὄνομα μιᾶς δῆθεν ἀγάπης γιά τόν συνάνθρωπο ἐπιχειροῦν νά ἐμβολιάσουν τούς ἀνθρώπους, μέ σκοπό νά ἐπιτύχουν τά καταχθόνια σχέδιά τους. Πονηροί ἄνθρωποι πού ἐνῶ διακηρύσσουν τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀγάπη, οἱ ἴδιοι εἶναι τύραννοι καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου, ἐργαλοποιώντας τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία, γιά νά ὑλοποιήσουν τούς στόχους τους.

Αἱ ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης ἔχουν σημασίαν μόνον ὅταν ὁδηγοῦν εἰς τήν ἀληθινήν ἀποκάλυψιν, εἰς τόν Σωτῆρα Χριστόν

Ἔτσι, γίνεται ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νά ἐπαναπροσδιορισθῆ ὁ στόχος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ὁ βαθύς νοῦς τῆς Θεολογίας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ἀναφερόμενος στήν κοσμική σοφία στό ἔργο του «Εἰς τόν βίον τοῦ Μωυσέως», γράφει ὅτι “ἡ ἀνθρώπινη σοφία εἶναι ἄτεκνη, ἀφοῦ πάντοτε κοιλοπονάει καί ποτέ δέ ζωογονεῖ μέ τήν γέννα. Γιατί ἡ ἀνθρώπινη σοφία μέ τίς μακροχρόνιες κυοφορίες ποιόν καρπό ἔχει νά παρουσιάση πού νά εἶναι ἀντάξιος τῶν τόσων καί τέτοιων κόπων; Δέν παραμένουν ὅλοι τρυφεροί καί ἀτελεῖς καί, πρίν ἀκόμη ἔλθουν στό φῶς τῆς θεογνωσίας, καταστρέφονται ὡς ἔμβρυα, μολονότι θά μποροῦσαν ἴσως νά γίνουν τέλειοι ἄνθρωποι, ἄν βέβαια δέν ἔμεναν ἐντελῶς κλεισμένοι στούς κόλπους τῆς στείρας σοφίας;” καί τονίζει σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἔργου του ὅτι “ἡ κοσμική παιδεία ἔχει κάτι πού δέν εἶναι ἀπόβλητο, ἀρκεῖ νά συζευχθῆ μαζί μας γιά τήν τεκνοποίηση τῆς ἀρετῆς. Γιατί θά μποροῦσε καί ἡ ἠθική καί ἡ φυσική φιλοσοφία νά γίνουν κατά κάποιο τρόπο σύζυγος καί φίλη καί σύντροφος τῆς ζωῆς γιά τόν ἀνώτερο βίο, μέ τήν προϋπόθεση μόνον ὅτι τά παιδιά της δέν θά ἔχουν ἐπάνω τους κανένα ἀπό τά εἰδωλολατρικά μιάσματα”.

Σκοπός τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀποστολή τῆς ἐπιστήμης τότε μόνον μπορεῖ νά ἑρμηνευθῆ σωστά, ὅταν συμβάλλη πρός αὐτόν τόν στόχο. Διαφορετικά “κοιλοπονάει καί ποτέ δέ ζωογονεῖ μέ τήν γέννα”, μέ ἀποτέλεσμα ἡ κοινωνία νά “μπαίνη σέ πολύ σκληρά μονοπάτια”. Τό σημαντικό στήν ἐπιστήμη δέν εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε ἀνακάλυψη ἤ ἡ θεραπεία ἤ ἡ ὑγεία, αὐτά ἔχουν σημασία μόνον ὅταν ὁδηγοῦν στήν ἀληθινή ἀποκάλυψη, πού εἶναι ὁ Σωτήρας Χριστός, ὅταν ὁδηγοῦν στήν ἀληθινή θεραπεία ἀπό τόν θάνατο, πού εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τονίζουν ὅτι, ἐάν δέν κατευθύνωνται πρός αὐτόν τόν ὑπέρτατο στόχο, τότε ὁδηγοῦνται στόν ὁριστικό θάνατο.

Στήν ἐποχή μας ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας διακρίνεται γιά τήν ἀπώλεια τῆς παραδοσιακῆς πνευματικότητας καί τήν ἀποσύνθεση ἀπό τό θεῖο, τήν βαθειά ἀποϊεροποίηση τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν πιστῶν καί τήν ἀνάδυση ἑνός κοσμικοῦ ἤθους, ἐπειδή δέν ἔχει θέσει ὡς μοναδικό του στόχο τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικά δέν θά σφραγίζονταν οἱ ἱεροί ναοί καί δέν θά προέτρεπαν τούς πιστούς οἱ Σεβασμιώτατοι νά ἐμβολιασθοῦν. Καί ἐνῶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης θέτει ὡς προϋπόθεση τῆς ἀνθρώπινης γνώσης, γιά νά προσφέρη καρπούς, “τά παιδιά της δέν θά (πρέπει νὰ) ἔχουν ἐπάνω τους κανένα ἀπό τά εἰδωλολατρικά μιάσματα”, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, σέ ἀντίθεση μέ ὅσα τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, δηλώνει ὅτι “στό θέμα τῆς πανδημίας πού ἀνέκυψε νά κρατήσουμε τήν ἰσορροπία μεταξύ πίστεως καί ἐπιστήμης, μεταξύ θεολογίας καί ἐπιστήμης, μεταξύ «ἐπιστήμης τῶν θείων» καί «ἐπιστήμης τῶν ἀνθρωπίνων», δηλαδή νά βρεθοῦν τά ὅρια μεταξύ τους, ὥστε νά μή φθάσουμε στόν Μεσαίωνα, ὅπου ἔγιναν τρομερές συγκρούσεις γιά ἐπιστημονικά ζητήματα, ἤτοι καύση βιβλίων, θάνατοι διά τῆς πυρᾶς κ.ἄ.”.

Previous Article

«Η εργασία απελευθερώνει»

Next Article

Πολύ σημαντικόν: Ἡ ἔκτρωσις προκαλεῖ καρκίνον!