Η Θράκη, τα εθνικά ζητήματα και αι εκκλησιαστικαί διοικήσεις

Share:

Η Θράκη είναι μία ιδιαιτέρως ευαίσθητος περιοχή της Ελληνικής Επικρατείας και οφείλει καθένας ο οποίος ασχολείται με αυτήν να αποφεύγη οποιαδήποτε πράξιν η λόγον ο οποίος δύναται να εγείρη ζητήματα περί αυτής. Προ διμήνου  ο κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς εδημοσίευσε κείμενον με τίτλον «Φαναριοσκέπαστη Θρακική Γη, Ανατολική Θράκη – Ανατολική Ρωμυλία,  Αλησμόνητες Εκκλησιαστικές Επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου», εις το οποίον αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«Δεν θα ήταν υπερβολή, εάν λέγαμε ότι από τις πλέον εκλεκτές και αγαπημένες εκκλησιαστικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που μέχρι σήμερα παραμένουν αλησμόνητες, υπήρξαν εκείνες της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας η Βορείου Θράκης. Γι’ αυτό συχνότατα γράφουμε και διακηρύττουμε ότι η «Θρακική Γη είναι Γη Πατριαρχική».

Οι εκκλησιαστικές αυτές επαρχίες ανέκαθεν διατηρούσαν ισχυρούς και ακατάλυτους, εκκλησιαστικούς και πνευματικούς δεσμούς με τη Μητέρα Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Το φρόνημα των Ανατολικοθρακών και των Ανατολικορωμυλιωτών ήταν βαθύτατα πατριαρχικό, βαθύτατα διαποτισμένο από την ζωογόνο εκκλησιαστική πνοή του μαρτυρικού και εσταυρωμένου Φαναρίου, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Και μέχρι σήμερα αυτή η συνείδηση ότι ανήκουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει ζωντανή στο νου και στην ψυχή των Θρακών που διαβιούν στην ελληνική Θράκη ως απόγονοι και συνεχιστές της εκκλησιαστικής, ιστορικής και πολιτισμικής παραδόσεως και πορείας εκείνων των μαρτυρικών προσφύγων προγόνων μας Θρακών που λόγω της εθνοφυλετικής – εθνικιστικής μεγαλοϊδεατικής πολιτικής και βιαίας τακτικής των Βουλγάρων εγκατέλειψαν την Ανατολική Ρωμυλία και αργότερα λόγω της νεοτουρκικής θηριωδίας μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή (1922), και τις προγονικές τους εστίες στην Ανατολική Θράκη…

Έτσι, από την μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ήταν και παραμένει το «Ιερό Κέντρο» του  γένους μας, τα θέματα  της παιδείας και της μορφώσεως ευρίσκοντο  στην πρώτη γραμμή. Από το 1850  και εντεύθεν το Πατριαρχείο καθημερινώς και με επιμονή ζητούσε τις σχετικές άδειες από  την Υψηλή Πύλη, τον Σουλτάνο και τα αρμόδια Οθωμανικά Υπουργεία, και σταδιακά άρχισαν να ιδρύονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και στα πλέον απομακρυσμένα χωριά της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας όλων των βαθμίδων σχολειά, παρθεναγωγεία, αρρεναγωγεία, τα λεγόμενα γραμματοδιδασκαλεία, σχολαρχεία, ημιγυμνάσια, γυμνάσια, ανώτερα και ανώτατα φροντιστήρια που δεν υπήρχαν στην κυρίως Ελλάδα. Ήδη από το 1848 στην Φιλιππούπολη λειτουργούσαν και δύο ιδιωτικά σχολεία, του Παπακωνσταντίνου και του Θεοφιλάκη. Παράλληλα, Βιβλιοθήκες με πολλά και σπάνια βιβλία, εργαστήρια φυσικής πειραματικής και Χημείας, τεχνικά εργαστήρια κ.α. υπήρχαν σε πολλές πόλεις της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας…».

Κατ’ αρχάς πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός εις την ορολογίαν, διότι όταν λέμε «Βόρειος Θράκη» πιθανώς να ανοίξωμεν νέα εθνικά ζητήματα παρόμοια με τας παραλόγους διεκδικήσεις των Σκοπιανών δια την Μακεδονίαν, που ως γνωστόν έχουν προταθή σύνθετοι ονομασίαι με γεωγραφικούς προσδιορισμούς.

Όσον αφορά εις την φράσιν «Ιερό Κέντρο του  γένους μας» πρέπει να επισημανθή αφ᾽ ενός ότι είναι αλλοίωσις της Ορθοδόξου Παραδόσεως να γίνεται λόγος δια «Ιερά Κέντρα» (δεν υπάρχει «Θεοεδρεία» εις την Ορθοδοξίαν) αφ᾽ ετέρου ότι όλη η διατύπωσις αποδεικνύει ότι το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως είναι εθνοφυλετικόν, διότι το «γένος» προσδιορίζεται εδώ εις αναφορά προς τους Έλληνας, επομένως δεν είναι «Οικουμενικόν». Αν το Πατριαρχείον ποιμαίνει –εσφαλμένως και αντικανονικώς βεβαίως- τους Έλληνας ανά την υφήλιον τότε…

Το πλέον ανησυχητικόν εις την όλην υπόθεσιν είναι ότι προ ολίγων ημερών το κείμενον ανεδημοσιεύθη εις την ιστοσελίδα «ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» με φωτογραφίαν χάρτου από την συνθήκην του Αγίου Στεφάνου του 1878. Ήδη ο κ. Σιδηράς ανοίγει θέματα με την αναφοράν εις την προ της απελευθερώσεως της περιοχής κατάστασιν, ως να πρέπη να επιστρέψωμεν εκεί… ποία νέα τραγωδία του Ελληνισμού θα την συνοδεύση; Επίσης η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου υπενθυμίζει την στάσιν και τα οφέλη Ρωσίας – Βουλγαρίας, αλλά και τα διοικητικά όρια του «Βιλαετίου Αδριανουπόλεως». Είναι ήδη τεταμένη η κατάστασις και απορούμεν ποίον εξυπηρετούν αυτήν την ώραν αι ανακινήσεις παρομοίων ζητημάτων μέσω αυτών των ενεργειών; Γνωρίζουν τι συμβαίνει εις την Θράκην; Έχουν αντιληφθή την προκλητικήν στάσιν του κ. Ερντογάν και τα νέα δεδομένα εκλογής του κ. Τραμπ εις τας ΗΠΑ; Μη παίζωμεν εν ου παικτοίς.

 

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε ακόμα