Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνάπτων τὸν πανθρησκειακὸν κηροστάτην (20.10.2020)!
“Ἡ πίστις ἀπόλλυται, οἱ Κανόνες τοῦτον ἐκβάλλουσι,
τοῦτον ἔξω βάλε” (8.10.451 μ.Χ. Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος)

 

Ἡ φαναριώτικη πολιτική ἕνα σκοπόν ἔχει, νά συμπαρασύρη
εἰς τήν προδοσίαν τῆς Πίστεως ὁλόκληρον τήν Ὀρθοδοξίαν!

Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ

Νά εὐχηθῶμεν ὁ Κύριος νά μή ἐπιτρέψη
ἕνα νέον σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου,
διότι τό τίμημα αὐτήν τήν φοράν θά εἶναι πολύ βαρύτερον

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἦταν κάποτε τό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας καί οἱ Πατριάρχες του ἀγωνίζονταν νά διατηρήσουν ἀνόθευτη τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Τόν ἀγώνα τους αὐτόν τόν πλήρωναν πολύ συχνά ἀκόμα καί μέ τήν ζωή τους. Τά παραδείγματα πάμπολλα, τό κορυφαῖο ὅμως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος παρέδωσε τήν τιμία ψυχή του, ὁδηγούμενος πρός τήν ἐξορία. Γιά τόν λόγο αὐτό τό Πατριαρχεῖο ἦταν ὁ φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας, πού φώτιζε ὅλη τήν οἰκουμένη.

Σήμερα ὅμως ἡ κατάσταση εἶναι διαφορετική. Ἀπό τήν ἐποχή πού στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνέβηκε ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, μέ ἐξαίρεση τόν Πατριάρχη Μάξιμο Ε΄, μία ὁμάδα προδοτῶν τῆς πίστεως λυμαίνεται τό Πατριαρχεῖο. Ὅμως ὁ μασῶνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ ἐξ Ἀμερικῆς, ἦταν ἐκεῖνος πού στιγμάτισε τό Πατριαρχεῖο καί τό ἐγκλόβισε στά γρανάζια τῶν σκοτεινῶν στοῶν. Δυστυχῶς μετά τόν θάνατό του δέν βρέθηκε κάποιος ἄνθρωπος νά σταματήση τόν ὀλισθηρό δρόμο πού εἶχε πάρει. Ἔτσι, σήμερα τό Πατριαρχεῖο περιστοιχίζεται ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον εἶναι ἐντελῶς ξένοι πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀλλά εἶναι ἀμφίβολο, ἐάν πιστεύουν καί σέ αὐτόν τόν ἴδιο τόν Θεό.

Ἡ σημερινή φαναριώτικη πολιτική ἕνα σκοπό ἔχει, νά συμπαρασύρη στήν προδοσία τῆς Πίστεως ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ αὐτό ἄλλωστε ἐπιδιώκουν καί οἱ πάτρωνες του. Σκοπός τῆς ὁμάδας πού ἔχει αἰχμαλωτίσει σήμερα τό ἔνδοξο Πατριαρχεῖο τῶν Χρυσοστόμου, Μεγάλου Φωτίου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Γρηγορίου Ε΄, Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ εἶναι, ἀφοῦ διάβρωσαν τό ἴδιο, ἀνέλαβαν νά διαβρώσουν καί τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Αὐτοί εἶναι οἱ Φαναριῶτες σήμερα, χωρίς Πίστη, χωρίς φραγμούς, ἱκανοί γιά κάθε προδοσία τῶν Πατερικῶν Παραδόσεων.

“Tό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά βρεῖ

τρόπο καθησύχασης

τῆς συνείδησης τῶν πιστῶν”

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου στίς 18 Φεβρουαρίου 2019 στήν ἔκτακτη συνεδρίασή της εἶχε ἀρνηθῆ νά παραχωρήση αὐτοκεφαλία στήν σχισματική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Στήν ἀνακοίνωσή της μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε ὅτι “Ἡ δισχιλιετής πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλά καί τῆς καθόλου Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μᾶς δημιουργεῖ ἀμφιβολίες ὡς πρός τήν δυνατότητα ἐπικύρωσης ἐκ τῶν ὑστέρων, χειροτονιῶν πού ἔγιναν ἀπό καθαιρεμένους, ἀφορισμένους καί ἀναθεματισμένους ἐπισκόπους… Ἡ ἐξαγγελία τῆς παραχώρησης τῆς αὐτοκεφαλίας στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔγινε μέ σκοπό τήν εἰρήνευση καί τήν ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας. Δέν ἀμφισβητοῦμε αὐτόν τόν σκοπό. Μέχρι στιγμῆς αὐτός ὁ σκοπός δέν ἔχει ἐπιτευχθεῖ… Ἄν ὁ στόχος αὐτός δέν ἐπιτευχθεῖ, ἀναμένουμε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη… νά συγκαλέσει εἴτε Πανορθόδοξη Σύνοδο εἴτε Σύναξη τῶν Προκαθημένων, γιά νά ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος… Μά καί στήν περίπτωση τῆς ἐπίτευξης τῆς ἑνότητας γύρω ἀπό τήν νέα Ἡγεσία, θά πρέπει καί πάλιν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά βρεῖ τρόπο καθησύχασης τῆς συνείδησης τῶν πιστῶν γιά τήν ἐγκυρότητα τῆς χειροτονίας καί τῶν μυστηρίων πού τελοῦνται ἀπό τήν Ἡγεσία αὐτή. Κι’ ἀκόμα, ἀντιλαμβανόμενο τήν εὐαισθησία τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ, ὡς πρός τόν χῶρο στόν ὁποῖο ἐβαπτίσθησαν οἱ πρόγονοί του, νά μεριμνήσει γιά τήν κατοχύρωση μιᾶς σχετικῆς δικαιοδοσίας του ἐκεῖ”.

Αὐτά εἶχε ἀποφασίσει καί ὑπογράψει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου πρίν ἑνάμισυ χρόνο, ὅμως τί μεσολάβησε ἀπό τότε μέχρι σήμερα, γιά νά μνημονεύση τόν σχισματικό Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο τό Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου; Τήν στιγμή πού οὔτε ἡ Ἐκλησία τῆς Οὐκρανίας ἔχει εἰρηνεύσει οὔτε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει συγκαλέσει Πανορθόδοξη Σύνοδο ἤ Σύναξη τῶν Προκαθημένων οὔτε οἱ καθαιρεμένοι, ἀφορισμένοι καί ἀναθεματισμένοι ἐπίσκοποι ἔχουν νομιμοποιηθῆ, ὥστε νά εἶναι ἔγκυρα τά μυστήρια, πού τελοῦν οὔτε ἔχει γίνει ἡ ὁποιαδήποτε μέριμνα ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως γιά τήν νόμιμη κατοχύρωση τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτου Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου. Καί ὄχι μόνον αὐτό ἀλλά καί ὁ Πατριάρχης Φιλάρετος Ντενισένκο ἔχει ἀποσχισθῆ ἀπό τήν σχισματική Ἐκκλησία καί ἔχει καταγγείλει τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τίς ΗΠΑ ὅτι κατεργάζονται τήν ἐξόντωσή του.

Χάος εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου

ἐδημιούργησεν ἡ ἀπόφασις

τοῦ Ἀρχιεπ. Χρυσοστόμου

Χάος στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δημιούργησε ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, σημειώνουν δημοσιεύματα τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Κύπρο, καθώς ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν παρόν στήν θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποία μνημονεύθηκε ὁ σχισματικός Ἐπιφάνιος, ἀποχώρησε πρίν τήν ὁλοκλήρωσή της. Ὁ δέ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνας, τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, σέ δηλώσεις του ἐξέφρασε τήν θλίψη του γιά τό γεγονός καί τόνισε ὅτι ἡ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας θά ἀποφασισθῆ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο. Εἶπε ἐπίσης ὅτι “Πιστεύω ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου θά διαγραφῆ ἀπό τά δίπτυχα τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”, διευκρίνισε ἀκόμη ὅτι ἡ διακοπή τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας δέν θά ἀφορᾶ τό σύνολο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι “δέν εἶναι μυστικό πώς ὑπέστη πίεση ἀπό τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως”, ἐνῶ ὑπογράμμισε ὅτι “ὑπῆρξε πίεση ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, πού ἐνδιαφέρονται νά ἀποδυναμώσουν τήν Ρωσική Ἐκκλησία”. Ἔτσι, μετά ἀπό τίς ἀσφυκτικές πιέσεις πού δέχθηκαν οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἀλεξανδρείας, μία ἄλλη Ἐκκλησία, πιεζόμενη ἀπό τήν προτεσταντική Ἀμερική καταπατεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες καί νομιμοποιεῖ τούς σχισματικούς καί ἀφορισμένους τῆς Οὐκρανίας.

Μεταξύ τῶν ἄλλων οἱ Μητροπολίτες Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, Κύκκου Νικηφόρος, Ταμασοῦ Ἡσαΐας καί Ἀμαθοῦντος Νικόλαος σέ ἐπικριτική πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἀνακοίνωσή τους ἀναφέρουν τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους εἶναι λανθασμένη ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά ἀναγνωρίση τό αὐτοκέφαλο τῆς σχισματικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκλησίας, χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μεταξύ τῶν ἄλλων τονίζουν ὅτι:

Ἡ ἐν λόγῳ πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τοῦ συνοδικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Τό θέμα τό ἔθεσε ὁ Μακαριώτατος σέ πρόσφατη συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί παραπέμφθηκε σέ νεώτερη συνεδρία, γιά νά ἀκουστοῦν οἱ ἀπόψεις ὅλων τῶν μελῶν.

Μέχρι σήμερα μόνον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, γιά λόγους πού ὅπως ἀναφέρεται δέν εἶναι τοῦ παρόντος, ἔχουν ἀναγνωρίσει τόν Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο ὡς Προκαθήμενο.

Ὑποστηρίζουν πώς ἡ πράξη τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νά χορηγήση αὐτοκεφαλία στίς σχισματικές δομές τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἐνέργεια αὐθαίρετη, ἀντικανονική καί ἀντιεκκλησιαστική.

Οἱ τέσσερεις Μητροπολίτες καλοῦν τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά ἀνακαλέση τήν ἀντικανονική καί ἄκυρη πράξη του, ὅπως τήν χαρακτηρίζουν, καί ζητοῦν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἐπιληφθῆ τοῦ θέματος.

Ἐπίσης, οἱ Μητροπολίτες ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἄκυρη ἀπόφαση ἔρχεται σέ μία στιγμή κρίσιμων καιρῶν, τούς ὁποίους διερχόμαστε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό ἐθνικό μας ζήτημα, ἀλλά καί τίς ἀπειλητικές ἐνέργειες στίς ὁποῖες προβαίνει ἡ τουρκική ἐπεκτατική βουλιμία, ἀπειλώντας τήν συρρίκνωση τῆς Κύπρου.

Καί τέλος, τονίζουν ὅτι ἐκτελοῦν τό ἱερό χρέος τους γιά διαφύλαξη τῆς κανονικῆς τάξης καί τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας πρός ἀποφυγή τοῦ θανασίμου ἁμαρτήματος τοῦ σχίσματος.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

ὁδηγεῖται εἰς σχίσμα;

Ὅπως ὅλα δείχνουν, σέ μία περίοδο πολύ κρίσιμη γιά τόν Ἑλληνισμό ἀλλά καί εἰδικότερα γιά τήν Μεγαλόνησο, ὁ φόβος τοῦ σχίσματος πλανᾶται καί πάλι στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Καθώς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ἤδη σέ συνέντευξή του στόν “Πολίτη” τῆς Κύπρου στίς 17/12/2019 εἶχε προαναγγείλει, ἀναφερόμενος στήν κρίση πού προκαλεῖ τό οὐκρανικό ζήτημα, ὅτι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ προβλήματος ὑπάρχει θέμα σχίσματος σήμερα στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Στήν συνέντευξη εἶχε κατηγορήσει τούς Μητροπολιτες Λεμεσοῦ, Κύκκου καί Ταμασοῦ ὡς φιλορώσους. Εἶναι σέ ὅλους ὅμως γνωστό ὅτι τόσο ἡ πολιτική ἡγεσία ὅσο καί ἡ ἐκκλησιαστική τῆς Κύπρου ἔχουν στενότατους δεσμούς μέ τήν Ρωσία ἀπό δεκαετίες τόσο οἰκονομικούς ὅσο καί ἐκκλησιαστικούς καί πολιτιστικούς, πού σημαίνει ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου θά ἔχη ἐπιπτώσεις σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Σέ μία περίοδο μάλιστα πού ἡ Κύπρος ἀλλά καί ἡ Ἑλλάδα ἔχουν ἀνάγκη τήν ὑπεράσπιση τῆς ἰσχυρῆς καί ὁμόδοξης Ρωσίας. Ἡ πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι σίγουρο ὅτι θά θυμώση τόν ἰσχυρό ἄνδρα τῆς Ρωσίας, κ. Πούτιν καί θά τόν φέρη σέ ἀντίθεση μέ τά ἑλληνικά δίκαια.

Ἔγκυρες πληροφορίες ἀπό τήν Κύπρο ἀναφέρουν ὅτι ἐπίκειται ἡ παραίτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου, ἀφοῦ ἤδη μνημόνευσε τόν σχισματικό Ἐπιφάνιο, λόγω τῆς ἀσθενείας του καί τήν ἀνάδειξη νέου καί περισσότερο πειθήνιου Ἀρχιεπισκόπου στά δυτικά σχέδια, πού ἔχουν ἤδη δρομολογηθῆ γιά τήν Μεγαλόνησο, ὥστε νά μή πυροδοτήση ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος ἀντιδράσεις στόν κυπριακό λαό.

Τό σχίσμα ὑπῆρξεν ἡ πνευματική αἰτία

τῆς εἰσβολῆς εἰς τήν Μεγαλόνησον

Πάντως ἔκπληξη κάνουν οἱ δηλώσεις τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν, κατηγορώντας σωστά τό Φανάρι ὅτι ἡ ἐνέργειά του νά δώση αὐτοκεφαλία “ ἀποτελεῖ ἐνέργεια αὐθαίρετη, ἀντικανονική καί ἀντιεκκλησιαστική” καί ὅτι ἡ πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου “συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τοῦ συνοδικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος”. Ὅμως οἱ Μητροπολίτες αὐτοί, ἐκτός τοῦ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, δέν ἦταν αὐτοί πού εἶχαν στηρίξει μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους τό Φανάρι στήν σύνοδο τῆς Κρήτης, ὑποστηρίζοντας ὅλες τίς θέσεις καί ἀπόψεις του, ἀκόμα καί τήν ἀποδοχή τῶν αἱρετικῶν; Τότε γιατί δέν εἶχαν ἀντιδράσει γιά τίς “αὐθαίρετες, ἀντικανονικές καί ἀντιεκκλησιαστικές” ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου, μήπως δέν ἦταν; Ἐνέργειες πού βασίζονται σέ ἀνύπαρκτα καί ἀντικανονικά δικαιώματα, πού σκοπό ἔχουν νά ἐπιβάλλουν τό παπικό πρωτεῖο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ὡς Πάπα τῆς Ἀνατολῆς.

Ἀλλά καί ὁ τρόπος λειτουργίας τῆς συνόδου, πού προέβλεπε μία ψῆφο γιά κάθε Ἐκκλησία, αὐτή τοῦ Προκαθημένου, δέν ἀποτελεῖ “κατάφωρη παραβίαση τοῦ συν­οδικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος”, τότε γιατί δέν εἶχαν ἀρνηθῆ νά παραστοῦν; Τό πόσο ἔχει ἀλλοιωθεῖ τό Συνοδικό σύστημα τῆς Ἐκκλησίας γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τό γεγονός ὅτι καμία Σύνοδος Ἱεραρχίας δέν συγκλήθηκε καί ψηφίζοντας ἀναγνώρισε τήν σχισματική Ἐκκλησία τῆς Ούκρανίας. Οὔτε τῆς Ἑλλάδος, οὔτε τῆς Ἀλεξανδρείας, πόσο μᾶλλον τῆς Κων/λεως. Ὁ Πρῶτος, ὁ Προκαθήμενος κάθε Ἐκκλησίας εἶναι αὐτός πού ἀποφάσισε και ἐπέβαλλε ἕνα ἀνύπαρκτο αὐτοκέφαλο. Τελικά ὅμως γιά τούς 1.000 καί πλέον Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους ἡ κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἔχει ὡς Προκαθήμενό της  τόν Κανονικό  Μητρ. Ὀνούφριο, καί μόνον 10 Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι μνημονεύουν τόν σχισματικό Ἐπιφάνιο.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐπί Μακαρίου εἶχε βιώσει ἕνα σχίσμα, τό ὁποῖο ὑπῆρξε ἡ πνευματική αἰτία τῆς εἰσβολῆς στήν Μεγαλόνησο. Νά εὐχηθοῦμε ὁ Κύριος νά μή ἐπιτρέψη ἕνα νέο σχίσμα, διότι τό τίμημα αὐτή τήν φορά θά εἶναι πολύ βαρύτερο. Γιά τόν λόγο αὐτό στήν μέλλουσα Ἱερά Σύνοδο πού θά συγκληθῆ γιά τήν νομιμοποίηση τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας νά εὐχηθοῦμε οἱ δέκα ὀκτώ Μητροπολίτες νά σταθοῦν στό ὕψος τους καί νά ὑπερβοῦν τίς ὅποιες ἀσφυτικές πιέσεις θά δεχθοῦν.

Previous Article

Η Γαλλία δέχεται επίθεση

Next Article

Θεία κοινωνία κορονοϊός: “Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν στηρίζουν ότι μεταδίδει νόσους”