Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Share:

Ζοῦμε σέ ἱστορική στιγμή, γίνεται ἕνα παγκόσμιο πείραμα, τό ὁποῖο ἐάν εὐοδωθῆ, θά γίνη γιά πρώτη φορά ἐμφανής, ἁπτή ἡ πραγματικότητα τῆς παγκοσμιοποίησης. Μέχρι σήμερα, ἐνῶ τό διεθνές οἰκονομικό σύστημα εἶχε καταστῆ παγκόσμιο, οἱ πολιτικές δομές τῶν κρατῶν ἐξακολουθοῦσαν νά βασίζωνται στό ἐθνικό κράτος.
Σήμερα καλοῦνται οἱ ἡγέτες τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καί τό διεθνές πολιτικό σύστημα μέσα ἀπό τήν διαχείριση τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ νά ἐργασθοῦν σέ ἕνα παγκόσμιο προετοιμασμένο ὅραμα καί σέ ἕνα πρόγραμμα ἐπιβαλλομένης κοινῆς συνεργασίας, ὅπως τό ἔχουν ὁραματισθῆ καί σχεδιάσει οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις. Τά κράτη καλοῦνται νά ἀπεμπολήσουν βασικές ἐξουσίες τους, παραχωρώντας αὐτές στούς οἰκονομικούς δυνάστες τῆς παγκοσμιοποίησης, πού μέχρι σήμερα δέν εἶχαν τήν δυνατότητα νά τίς διαχειρισθοῦν. Καί μάλιστα νά διαχειρισθοῦν δάνεια πολλῶν δισεκατομμυρίων, τύπου Μάρσαλ.
Ὁ ἰός εἶναι τό κατάλληλο ἐργαλεῖο, διότι δέν ἀναγνωρίζει σύνορα, εἶναι καταστροφικός σέ παγκόσμια κλίμακα, ἰδιαίτερα στά ἄτομα τῆς μεγάλης ἡλικίας, -τά ὁποῖα εἶναι ξένα στίς ἰδέες καί στόν παγκοσμιοποιημένο τρόπο ζωῆς-, διαδίδεται μέ ταχύτητα καί βέβαια κτυπάει ἀνεπανόρθωτα τίς οἰκονομίες τῶν ἐθνικῶν κρατῶν. Ἕνα ἐργαλεῖο τό ὁποῖο καλεῖται νά τό ἀντιμετωπίση, ἕνα σύστημα ἐθνικῆς ὑγείας, τό ὁποῖο μετά ἀπό μία δεκαετῆ οἰκονομική κρίση βρίσκεται σέ κατάσταση κατάρρευσης καί αὐτό ὄχι μόνον στήν Ἑλλάδα, ἀλλά παγκοσμίως.
Τό ὅραμα τῆς παγκόσμιας τάξης πού θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλλουν εἶναι ἕνα ὅραμα ἐχθρικό πρός τόν Χριστό καί τήν Πίστη Του, δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἔχουν ἐπιβάλει τό κλείσιμο διά τῆς βίας τῶν ναῶν τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τοῦ Πάσχα. Εἶναι ἐχθρικό πρός τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, ἀνελεύθερο, καταλύει τήν νομιμότητα, ὥστε νά ἐπιβάλλουν παγκόσμια δικτατορία, στυγνό καί σατανικό, ἀφοῦ ὁ ὁραματιστής του εἶναι ὁ ἴδιος Διάβολος καί τά ὄργανά του. Ἕνα ὅραμα τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ, πού ἑτοιμάζει τόν δρόμο πρός τόν Ἀντίχριστο. Ὁ λαός καλεῖται νά ἀφυπνισθῆ.
Ἀλλά, ἄς μὴ ξεχνοῦμε ὅτι ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ρυθμιστὴς τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, διότι ὁ Κύριος «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» καί στό τέλος θά νικήσῃ.

Previous Article

Εὔλογα ἐρωτήματα πρὸς τοὺς σεπτοὺς Ἱεράρχας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Next Article

Δεν απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία!

Διαβάστε ακόμα