Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ

Share:

Ἡ Συνοδικὴ Σύναξις εἰς τὸ Ἀμμὰν εἶναι γεγονός! Ἐξεπροσωπήθη τὸ 70% τῶν Ὀρθοδόξων. Συνεδρίασαν εἰς στρογγύλην τράπεζαν ὡς ΟΜΟΤΙΜΟΙ. Οὔτε “πρωτεῖα” οὔτε “δευτερεῖα”! Τὸν παλμὸν ἔδωσεν ὁ ΜΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ Κιέβου Μητρ. Ὀνούφριος.

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Ρυθμιστής δέν εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ ἀλήθειά του,
ἀλλά τά χρήματα, ἡ προσωπική ἄνεσις καί ὁ φόβος ἀνατροπῆς

Οἱ ἀπόντες Προκαθήμενοι στρουθοκαμηλίζοντες, ἐνεργοῦν ἀντικανονικῶς,
χωρίς νά ἔχουν ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων τους.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 2019 ὁ μακαριστός Ρῶσος πρωτοπρεσβύτερος π. Βσεβολόντ Τσάπλιν, ἐρωτηθείς ἀπό δημοσιογράφο τῆς ἱστοσελίδας Νοβοροσίν σχετικά μέ τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο Β’, πού εἶχε  ἀναγνωρίσει τούς σχισματικούς Οὐκρανούς, ἐνῶ ἕνα χρόνο πρίν ὁ ἴδιος εἶχε ὁρκισθῆ ἀφοσίωση στόν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο καί στήν κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἐάν ὑπάρχη κάποια ἐξήγηση σέ αὐτή τήν πράξη του καί ἄν μπορῆ νά ὑπάρξη κάποια ἀντίδραση σέ αὐτό, εἶχε ἀπαντήσει:

Ἀσυνέπεια κυριαρχεῖ εἰς τάς ἀξίας τους

π.Β.Τ.: Αὐτό ἦταν ἀναμενόμενο, ἐπειδὴ οἱ Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπικεφαλῆς Ἕλληνες, βρίσκονται φανερὰ ὑπὸ σκληρὴ πίεση τῆς παγκόσμιας ἐλὶτ καὶ τῶν πολιτικῶν τους κύκλων. Ἦταν φανερὸ ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅτι οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν ἑλληνόφωνων Ἐκκλησιῶν θὰ ὑποχωρήσουν κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίεση, ἐπειδὴ οἱ ἴδιοι θέλουν νὰ ἡγοῦνται τῶν Ἐκκλησιῶν τους λειτουργώντας ὡς ὑποκαταστήματα τῆς Δυτικῆς ἐξουσίας ποὺ πολεμᾶ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἔπρεπε πρὶν ἀπὸ δεκαετίες νὰ ἀφήσουμε τὴν ἰδέα νὰ τὰ βροῦμε μὲ τοὺς νεωτεριστὲς Ἕλληνες Ἱεράρχες. Τὸ νὰ πιστεύουμε τὰ λόγια αὐτῶν τῶν ἀκτιβιστῶν ἀποδείχτηκε ἀφέλεια. Πολλὲς φορὲς ἔτυχε νὰ διαπραγματεύομαι μὲ τοὺς Φαναριῶτες καὶ νὰ συζητῶ μαζὶ τους σὲ διάφορα συνέδρια διεθνῶν χριστιανικῶν ὀργανώσεων. Πολὺ γρήγορα ὅμως κατάλαβα ὅτι οὔτε στὰ λόγια τους, οὔτε κἄν στὶς ὑπογραφές τους δὲν μποροῦμε νὰ πιστεύουμε!

Ἡ πιθανότητα ψεύδους καὶ ἄρνησης τῶν λεγομένων τους εἶναι ἀπόλυτη μιᾶς κι ἡ ἀσυνέπεια κυριαρχεῖ στὶς ἀξίες τους.

Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος  πολλὲς  φορὲς καταδίκαζε τὰ σχίσματα στὴν Οὐκρανία κι ἔλεγε γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ λόγια του δὲν εἶχαν καμιὰ ἀξία.

Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι τώρα πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε κάθε ἐλπίδα ὅτι οἱ Ἐκκλησίες μὲ ἐπικεφαλῆς  Ἕλληνες μποροῦν νὰ εἶναι πιστοὶ στὰ  λόγια ποὺ λένε καὶ στὸ κανονικὸ δίκαιο, τὸ ὁποῖο ἐκφράζει  τὴν ἀμετάβλητη βουλὴ τοῦ Θεοῦ. Θεωρῶ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα στὴν ἀξιοπρεπῆ συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, ποὺ γιὰ κάποιο λόγο εἶναι κι αὐτός Ἕλληνας.

Μὲ  τοὺς νεωτεριστὲς  Ἕλληνες  ἱεράρχες (Σημ. Ο.Τ.: καί τούς νεωτεριστές Ρώσους ἤ οἱασδήποτε ἐθνικότητος) ἔπρεπε ἐδῶ καὶ καιρὸ νὰ ἀποχαιρετιστοῦμε. Αὐτὸ ποὺ κάνουν τώρα εἶναι συνέπεια πνευματικῆς  βλάβης, ποὺ ξεκίνησε χιλιάδες  χρόνια πρίν. Κοινωνοῦν μαζικὰ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ ἄνθρωποι μὲ φανερὲς ἀμετανόητες θανάσιμες ἁμαρτίες, ὅπως ὁ οἰ­κουμενισμὸς κι ἡ ἄρνηση ὁμολογίας Ὀρθοδοξίας σὰν μοναδικῆς ἀλήθειας, ἔξω ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Ἐπίσης λόγω τῆς ἀναδιαμόρφωσης τοῦ ἡμερολογίου, ἡ ὁποία ἔγινε σὰν μία προσπάθεια νὰ διασπάσει τὸ χρόνο καὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ χρονικοὺς ἑορτασμούς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται καὶ στὴν ἐπουράνια Ἐκκλησία. Αὐτὴ ἡ πνευματικὴ βλάβη δὲν εἶναι τυχαία γιὰ τὸ σύστημα ἐξουσίας τῶν Ἑλλήνων Ἱεραρχῶν.

Κυρίαρχο δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἀλήθειά του, ἀλλὰ τὰ χρήματα, ἡ προσωπικὴ ἄνεση κι ὁ φόβος ἀνατροπῆς, ὁ ὁποῖος προέρχεται  ἀπ’ τὸ ὅ,τι ὑπάρχουν τόνοι  φακέλλων  γιὰ πολλοὺς ἀπ’ αὐτοὺς καὶ κάνουν ὑπακοὴ στὶς ἀντίχριστες δυνάμεις».

Ἀφόρητοι αἱ ἀμερικανικαί πιέσεις

Οἱ λόγοι τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βσεβολόντ Τσάπλιν καταγράφουν ἀλήθειες, ἀλλά δέν σημειώνουν ὅλες τίς ἀλήθειες. Σημειώνουμε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ κατάπτωση τῶν Προκαθημένων δέν ἰσχύει μόνον γιά τούς Ἕλληνες, ἀλλά δυστυχῶς γιά ὅλους τούς Προκαθημένους, γιά τόν λόγο αὐτό ἄς μή ἀνοίξουμε ἑλληνο-ρωσική διένεξη καί ἐξηγούμεθα. Βέβαια, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος δέν μετέβη στό Ἀμμάν πιεζόμενος ἀλλά καί ἐπειδή εἶναι συλλέκτης διακρίσεων καί μεταλλίων. Ἀμέσως μετά τήν δήλωση τῆς ἀποχῆς του πῆγε στό Ἄαχεν τῆς Γερμανίας, γιά νά τοῦ περάση κορδέλλα μέ μετάλλιο καρδινάλιος ἀλλά καί λίγο ἀργότερα νά τοῦ δώσουν νέο μετάλλιο ἀπό τήν Ἀθήνα, τό πανεπιστήμιο Δυτικῆς Ἀττικῆς.

Ὁ Βούλγαρος Προκαθήμενος, γιατί δέν παρέστη στό Ἀμμάν, προφανῶς κατ’ ἐντολή τῆς νατοϊκῆς κυβέρνησης τῆς Βουλγαρίας. Καί ὁ Γεωργίας γιά ποιό λόγο, διότι κατάφεραν οἱ Ἀμερικανοί στήν αὐλή τῆς Ρωσίας να ἐγκαταστήσουν αὐταρχική φιλοαμερικανική κυβέρνηση, πού πίεσε τό Πατριαρχεῖο. Τέλος, ὁ Ἀντιοχείας, ὁ φιλικά διακείμενος πρός τούς Ρώσους, οἱ ὁποῖοι ἀπελευθερώνουν τήν Συρία, γιά ποιό λόγο ἀπέχει, ἔχει τήν ἐξήγησή του λογική καί ἀπόλυτη. Τό μεγαλύτερο ποίμνιό του εἶναι οἱ Ἄραβες τοῦ ἐξωτερικοῦ, κυρίως τῆς Ἀμερικῆς καί βοηθοῦν μέ σημαντικές οἰκονομικές ἐνισχύσεις τόν Πατριάρχη. Φαίνεται ὅτι μέ ἀμερικανική παρέμβαση οἱ Ἄραβες τῆς Ἀμερικῆς εἰδοποίησαν ὅτι θά κόψουν τά κονδύλια, ἐάν προσέλθη στό Ἀμμάν. Τό θέμα τοῦ Κατάρ μᾶλλον εἶναι δευτερεῦον, διότι φαίνεται ὅτι ἔβαινε πρός διευθέτησή του.

Ὅσον ἀφορᾶ γιά τούς τρεῖς πού βρίσκονται στήν Ἀθήνα, στήν Ἀλεξάνδρεια καί στό Φανάρι δέν προσῆλθαν στό Ἀμμάν πιεζόμενοι, ἀλλά κυρίως ὡς κατηγορούμενοι, κοινωνήσαντες μέ ἀχειροτονήτους καί ἀκοινωνήτους. Τρομοκρατήθηκαν στήν ἰδέα ὅτι θά εἶναι ὑπό καταδικαστική κατηγορία. Ὅσον ἀφορᾶ τόν Κύπρου λόγω τῆς ἀσθενείας του φάσκει καί ἀντιφάσκει καί ἐνεργεῖ μέ διβουλία καί ὑστεροβουλία.

Τό ποιό τρομερό ἔγκλημα εἶναι ὅτι οἱ ἐν λόγω Προκαθήμενοι ἐνεργοῦν ἀντικανονικῶς, χωρίς νά ἔχουν ἀπόφαση ἀπό τίς Ἱερές Συνόδους τῶν Ἱεραρχιῶν τους, δηλαδή τό σύνολο τῶν Ἐπισκόπων, γιά νά μή μεταβοῦν στό Ἀμμάν.

Κρήτη-Ἀμμάν, ἡ κρίσις καί ἡ διαίρεσις βαθαίνει

Οἱ λόγοι τοῦ Ρώσου ἱερέως ἐπιβεβαιώνουν τήν ἀρθρογραφία τοῦ Ο.Τ. σχετικά μέ τήν κρισιμότητα τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος καί μάλιστα ἀπό ἕνα ἐκκλησιαστικό πρόσωπο, τό ὁποῖο δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο. Ἀφοῦ ἔχει διατελέσει Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Συνεργασία Ἐκκλησίας καί Κοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀπό τό 2009 ἕως τό Δεκέμβριο τοῦ 2015. Ἦταν μέλος τοῦ Δημοσίου Ἐπιμελητηρίου τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐνῶ διετέλεσε καί ἀναπληρωτής πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Ρωσικοῦ Λαϊκοῦ Συμβουλίου ἕως τίς 29 Δεκεμβρίου 2015. Θεωρήσαμε σκόπιμο νά τήν παρουσιάσουμε ἀναλογιζόμενοι τό τι μέλλει γενέσθαι σέ περίπτωση ἀποτυχίας τῆς σύναξης στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας,  καθώς ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ κατάληξη δέν θά εἶναι οὔτε θετική οὔτε ἐλπιδοφόρα. Τέσσερα χρόνια μετά τά ἀρνητικά ἀποτελέσματα τῆς συνόδου τῆς Κρήτης ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ κρίση καί ἡ διαίρεση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βαθαίνει. Καί ἀσφαλῶς τήν μεγαλύτερη εὐθύνη τήν ἔχει τό Φανάρι. Εἶναι πραγματικά λυπηρό νά παρακολουθοῦμε τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως στήν προσπάθειά του νά καθυποτάξη στήν ἐξουσία του ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἐξασφάλιση παπικῶν πρωτείων καί νά ἔχη ὑποταχθῆ πλήρως στίς ὅποιες ἀπαιτήσεις καί πιέσεις τῆς αἱρετικῆς Δύσης καί τῶν δυτικῶν κοσμοκρατόρων.

Ἡ Ἐκκλησία διαφεντεύεται ἀπό πρίγκιπας

Μεγάλες ὅμως εἶναι καί οἱ εὐθύνες καί τῶν ἄλλων ἑλληνοφώνων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί ἰδιαίτερα τῶν Προκαθημένων τους, κάτι τό ὁποῖο καί ὑποδεικνύει καί ὁ Ρῶσος ἱερέας. Εἶναι λυπηρό νά παρακολουθοῦμε στούς σύγχρονους ταραγμένους καιρούς μας τήν Ἐκκλησία νά στερῆται τήν παρουσία πραγματικῶν Ἐπισκόπων, ἀφοῦ οἱ Ἐπίσκοποι ἔχουν ἐπικίνδυνα ἀλλοτριωθῆ. Ὁ Μέγας Φώτιος θέλοντας νά θέση τόν ἐκκλησιαστικό ἡγέτη πρό τῶν εὐθυνῶν του, ἑρμηνεύοντας τόν στίχο ἀπό τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει «μή δῶτε τό ἅγιον τοῖς κυσί μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» καί ἑστιάζοντας τήν ἑρμηνεία στούς ὅρους «ἅγιον» καί «μαργαρίτας», λέει ὅτι αὐτά εἶναι «τό ἀποστολικόν καί θεῖον ἀξίωμα, ὅ κατά διαδοχήν τό ἀρχιερέων γένος ὁρᾶται κληρούμενον· οὐδέν γάρ τούτων οὐμενοῦν οὔτε τοῖς κυσί προτιθέναι οὔτε τοῖς χοίροις θεμιτόν» (Τὸ ἀποστολικὸ καὶ θεῖο ἀξίωμα, τὸ ὁποῖον κατὰ διαδοχὴ εἶναι φανερὸ ὅτι κληροδοτεῖται στὸ γένος τῶν ἀρχιερέων· κανένα ἀπὸ αὐτὰ λοιπὸν δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ προσφέρεται οὔτε στοὺς σκύλους οὔτε στοὺς χοίρους).

Στίς ἡμέρες μας ὅμως, ὅπου ἔχουν ἐκλείψει οἱ πατέρες καί ἔχει βρεθῆ ἡ Ἐκκλησία νά διαφεντεύεται ἀπό πρίγκιπες, ἀντί νά ἐπιδιώκεται ἡ θυσία καί τό ἀγωνιστικό φρόνημα ἀκόμα καί οἱ διωγμοί, ἄν χρειασθῆ, προκειμένου νά προφυλαχθοῦν οἱ ἐντολὲς πού ἔχει δώσει ὁ Κύριος πρός τούς ποιμένες καί τό ποίμνιο, αὐτοί ἀσχολοῦνται μέ τήν προσωπική τους ἄνεση καί καλοπέραση, ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ Ρῶσος ἱερέας. Καί μάλιστα οἱ σύγχρονοι ποιμένες ἔχουν γίνει καί ἀνόητοι, ἀφοῦ ἔπαψαν νά ἀναζητοῦν τόν Κύριο.

Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ, ὅπως στήν ἐποχή του, ἔτσι καί σήμερα θά ἔλεγε στούς σημερινούς πρίγκιπες «Ἀκοῦστε τί λέει ὁ Κύριος ὁ Θεός: Ἀλίμονο σέ ἐσᾶς ποιμένες τῶν Ἰσραηλιτῶν, πού τρέφετε τόν ἑαυτό σας! Δέν θά ἔπρεπε οἱ ποιμένες νά τρέφουν τά ποίμνια; Ἐσεῖς ὅμως τρέφεστε μέ τό γάλα , ντύνεστε μέ τό μαλλί, θυσιάζετε τά παχιά πρόβατα, ἀλλά δέν βόσκετε τό ποίμνιο. Τό ἀδύνατο πρόβατο δέν τό δυναμώνετε καί τό ἄρρωστο δέν τό γιατρεύετε· δέν βάλατε ἐπίδεσμο στό πληγωμένο οὔτε φέρατε πίσω τό παραστρατημένο· οὔτε τό χαμένο ζητήσατε νά βρεῖτε. Ἀλλά φερθήκατε σέ αὐτά μέ βία καί σκληρότητα, ἔτσι διασκορπίσθηκε τό κοπάδι μου, γιατί δέν ἔχει βοσκούς, καί ἔγινε τροφή γιά τά θηρία τοῦ ἀγροῦ…Γιά αὐτό ποιμένες ἀκοῦστε τί λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος:.. Ἐγώ ὁ Κύριος ὁ Θεός εἶμαι ἐναντίον σας! Θά ζητήσω ἀπό ἐσᾶς εὐθύνες γιά τό κοπάδι μου καί θά σᾶς πάψω ἀπό τήν θέση νά εἶστε ποιμένες τῶν προβάτων μου».

«Ὑπάρχουν τόνοι φακέλλων

καί κάνουν ὑπακοή εἰς τάς ἀντιχρίστους δυνάμεις»

Τό νά ἀνέχονται οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Προκαθήμενοι στίς ἡμέρες μας νά διαφεντεύη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἄλλος πάπας, εἶναι συνενοχή. Ἕνας Ἐπίσκοπος πού δέν ἀντιδρᾶ εἶναι συνεργάτης τῆς ἀνωμαλίας καί τοῦ σχίσματος.  Μήπως σήμερα στοὺς Ἐπισκόπους δέν ἐπιτρέπεται νά ἔχουν γνώμη καί εἶναι ὑποτελεῖς καί τελικά ὑποταγμένοι στίς ἀξιώσεις τοῦ Φαναρίου; Μήπως εἶναι ἀληθής ὁ λόγος τοῦ Ρώσου ἱερέως ὅτι «ὑπάρχουν τόνοι φακέλλων γιά πολλούς ἀπό αὐτούς καί κάνουν ὑπακοή στίς ἀντίχριστες δυνάμεις»; Μήπως οἱ Προκαθήμενοι ἔπαψαν νά εἶναι προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν τους καί ἔγιναν ἐξαρτημένοι στήν δικαιοδοσία καί στίς διαταγές τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τῶν Ἀμερικανῶν, πού ἀπό τό παρασκήνιο κρατοῦν τά νήματα τῆς ἐξουσίας;

Οἱ Ἕλληνες Προκαθήμενοι καί ἐπίσκοποι ἀντιλαμβάνονται ὅτι σήμερα οἱ σλαβόφωνες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὑπερτεροῦν κατά πολύ σέ ἐνορίες, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία στήν Ἀνατολική Εὐρώπη ἀνθεῖ, ἐνῶ τά ἑλληνόφωνα Πατριαρχεῖα ἔχουν χάσει τελείως τήν αὐτοτέλειά τους καί ἔχουν γίνει πιόνια στίς ὅποιες ἀξιώσεις τῶν πολιτικῶν; Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀντιληφθῆ ὅτι ἀγκιστρωμένη στήν Δύση καί στούς πολιτικούς, σέ ἕνα κόσμο ἐχθρικό πρός τήν πίστη, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σέ ἠθική καί πνευματική κατάπτωση καί παρακμή, μέ μοναδικές ἀξίες τό χρῆμα καί τίς ἡδονές, ὁδηγεῖται στήν ὑποτέλεια, στόν πνευματικό μαρασμό, στήν ἐξάρτηση ἀπό σκοτεινά κέντρα καί τέλος στήν ἕνωση μέ τούς παπικούς, μέ τραγικές ἐπιπτώσεις τόσο στήν Πίστη ὅσο καί στόν Ἑλληνισμό;

Ἀλλοιώνεται ἡ πίστις καί τό φρόνημα

Ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ζητᾶ πρωτεῖο ἐξουσίας ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρωτεῖο, ὅταν ἀπαιτῆ δικαιοδοσία σέ ἄλλη τοπική Ἐκκλησία, ὅταν θεωρῆ κανονικό δικαίωμά της νά δέχεται τό ἔκκλητο ἀπό ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες, ὅταν δέχεται σέ κοινωνία καταδικασθέντες ἀπό ἄλλες Ἐκκλησίες, σημαίνει ὅτι ὁ Πατριάρχης λειτουργεῖ ὡς πάπας, ὅτι εἶναι ἐμβολιασμένος ἀπό κοσμικές ἀντιλήψεις, ὅτι δέν ζεῖ ὀρθόδοξα τό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἔχει τραυματίσει τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ἔχει νοθεύσει τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας καί βρίσκεται ἐκτός αὐτῆς. Οἱ ἑλληνόφωνοι Προκαθήμενοι καί Ἐπίσκοποι ἤ δέν ἀντιλαμβάνονται τίς ἄνομες ἀξιώσεις τοῦ Πατριάρχου καί ἄρα βρίσκονται ἀνάξια στήν θέση τοῦ Ἐπισκόπου ἤ τίς ἀντιλαμβάνονται, ἀλλά «οἱ φάκελλοι εἶναι βαρεῖς»;

Δυστυχῶς, ὅσο ἡ νοθεία καί ἡ ἐκκλησιαστική ἀρρώστια δέν στιγματίζεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τόσο θά ἐπεκτείνεται δυναμικά καί θά ἀλλοιώνη τόσο τό φρόνημα ὅσο καί τήν ὀρθόδοξη πίστη. Εἶναι τραγική ἡ ἀπουσία τῆς εὐθύνης ἀπό ἀνθρώπους πού ἡ διακονία τους εἶναι νά ἐπισκοποῦν, μέ ἀποτέλεσμα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά μένη ἀπροστάτευτη καί ἔκθετη σέ σκοτεινές ἐπιβουλές.

Previous Article

Τα πορίσματα της ημερίδας “Σύγχρονη Παιδεία και Ελληνορθόδοξη Παράδοση”

Next Article

«Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός». Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς (Ρωμ. ιγ΄ 11-14, ιδ΄ 1-4)

Διαβάστε ακόμα