Η σχισματικὴ Ορθόδοξος Εκκλησία της Ουκρανίας άρχισε την κατάσχεση των Ι. Ναών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Share:

Χάρη στὸ νέο νόμο γιὰ μετονομασία θρησκευτικῶν ὀργανώσεων ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (UOC) μπορεῖ νὰ πάρει ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (UOC-MP), ἀλλὰ οἱ δικηγόροι ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ νέα δομὴ δὲν ἔχει κανένα λόγο νὰ καταλάβει τοὺς ναούς. Στὴν περίπτωση αὐτή, ἡ ἰδιοποίηση τῶν δύο παλαιότερων ὀρθοδόξων μοναστήριών, τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου καὶ τῆς Λαύρας τοῦ Ποτσάεφ, ἀποτελεῖ μέρος ἑνὸς ἐκτεταμένου προγράμματος γιὰ τὴν κατάσχεση τῶν ἐκκλησιῶν τῆς UOC-MP, ποὺ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ τεθοῦν στὴ διάθεση τῆς νέας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο.

Ἔτσι, ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς UOC-KP ὁ Φιλάρετος εἶπε ὅτι κατὰ τὴ διαδικασία τῆς “οἰκειοποίησης” τῶν ἐκκλησιῶν θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴν νομοθεσία, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς ὀργανώσεις ποὺ ἔχουν τὸ κέντρο στὸ ἔδαφος τοῦ “ἐπιτιθέμενου κράτους”, νὰ ἀλλάξουν τὸ ὄνομα καὶ νὰ συμπεριλάβουν μία ἄμεση ἀναφορὰ σὲ αὐτὸ τὸ κράτος στὸ ὄνομά τους.

“Ἀπορρίπτουμε τὴ βία ἀμέσως, θὰ ἐνεργήσουμε μόνο μὲ νόμιμα μέσα”, δήλωσε ὁ Φιλάρετος. Τόνισε ὅτι “ὅλα τὰ ἱερὰ εἶναι οὐκρανικὰ καὶ πρέπει νὰ ἀνήκουν στὴν οὐκρανικὴ ἐκκλησία, ὄχι στὴ ρωσική”.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν κατάσχεση τῆς ἐκκλησίας στὴν περιοχὴ τῆς Βολίν, ἔγιναν πράξεις βανδαλισμοῦ κατὰ τῶν ναῶν στὶς περιοχὲς Ζιτόμιρ, Σουμὶ καὶ Λβίβ. Λόγω τοῦ ὅτι ἡ “νέα ἐκκλησία” ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἐθνικιστικῶν ὁμάδων ἄρχισαν βίαιες ἐνέργειες κατὰ τῆς “παλιᾶς ἐκκλησίας”.

Στὰ τέλη Νοεμβρίου, ἡ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας τῆς Οὐκρανίας ὑπέβαλε σὲ ἔρευνα τὸν ἡγούμενο τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου, τὸν Μητροπολίτη Παῦλο, λέγοντας ξεκινῆστε τὴν ποινικὴ διαδικασία ἐναντίον του γιὰ ὑποκίνηση θρησκευτικῶν συγκρούσεων, καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας ξεκίνησε παραλλήλως τὴν ἀπογραφὴ περιουσίας τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου.

Τὴν ἴδια στιγμή, σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, ὁ πρόσφατος νόμος γιὰ τὴ δικαιοδοσία τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀποσκοπεῖ στὴν ἐξασφάλιση μιᾶς “ἀβίαστης” μετάβασης.

Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο, ἡ UOC-MP μπορεῖ νὰ χάσει τὶς ἐκκλησίες της ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἀλλαγῶν. Οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ νόμος μπορεῖ νὰ προκαλέσει μαζικὴ κατάσχεση τῶν ναῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Ἐπιπλέον, οἱ ἐπιθέσεις δὲν τιμωροῦνται ἀπὸ ἀξιωματικοὺς ἐπιβολῆς τοῦ νόμου. Ἔτσι, ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνοδικοῦ ἐνημερωτικοῦ καὶ ἐκπαιδευτικοῦ κέντρου τοῦ UOC-MP ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κλῆμεντ δήλωσε ὅτι οἱ ἱερεῖς τῆς νέας ἐκκλησίας ἦρθαν στὴν ἐκκλησία τῆς περιοχῆς τοῦ Τσέρνιγκοφ συνοδευόμενοι ἀπὸ μέλη τῆς οὐκρανικῆς ἐθνικιστικῆς ὀργάνωσης C-14, ἀλλὰ δὲν ἀκολούθησε καμία ἀντίδραση.

Ἔτσι, ἡ δίωξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὁδήγησε στὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς κατάστασης στὴν Οὐκρανία, καθὼς καὶ στὸν αὐξημένο κίνδυνο μιᾶς σοβαρῆς ἐνδοκρατικῆς σύγκρουσης γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους. Ἀλλὰ αὐτὲς οἱ συνέπειες προκλήθηκαν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς κανονικῆς.

κα Леся Коваленко

Previous Article

Το πρόβλημα της ουκρανικής εκκλησιαστικής ενότητας δεν λύθηκε

Next Article

Μητρ. Κύκκου Νικηφόρος: ”Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον αχειροτόνητο σχισματικό Επιφάνιο”