«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν ᾅδου τὴν καθαίρεσιν»

Share:

ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕ γιὰ μία ἀκόμη φορά ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ φθάσουμε στὸ ἅγιο Πάσχα, νὰ ἑορτάσουμε καὶ νὰ πανηγυρίσουμε τὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ. Ἡ Θεία Ἔγερση ἀποτελεῖ τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, διότι ὁ Ἀναστάς Κύριός μας νίκησε κατὰ κράτος τὸ διάβολο καὶ κατάργησε τὸ θάνατο. «Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον, ποῦ σου ᾅδη τὸ νῖκος;» ρωτᾶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας (14,9) καὶ ἀπαντᾶ ὁ μεγαλορρήμων Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ (Ἅδη) καταβέβλησαι· ἀνέστη Χριστός, καὶ πεπτώκασι δαίμονες· ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι· ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδείς ἐπὶ μνήματος»! Στὸν πανευφρόσυνο ὄρθρο τῆς ἀναστάσεως ψάλλουμε, μὲ δάκρυα χαρᾶς καὶ καρδιὰ ποὺ πάλλει ἀπὸ ἀγαλλίαση: «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τὴν καθαίρεσιν», γιὰ νὰ διαλαλήσουμε σὲ ὁλάκερη τὴ δημιουργία, τὸ θάνατο τοῦ θανάτου μας! Φωνάζουμε μέ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας, μαζὶ μὲ τὸν χρυσορρήμονα Πατέρα: «μηδεὶς φοβείσθω τὸν θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος· ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος»! Δὲν ὑφίσταται πιὰ θάνατος, τὸν κατήργησε ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου! Δυστυχῶς ὄχι γιὰ ὅλους, ἀλλὰ γιὰ ὅσους τὸ θέλουν νὰ ἀναθέσουν τὴν ἀθανασία τους στὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου! Ἀδελφοί μας, «Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως». Ἂς χαροῦμε αὐτὴ τὴν ἁγία ἡμέρα καὶ ὁλόκληρη τὴν ἀναστάσιμη περίοδο, καὶ ἂς κλείσουμε στὴν καρδιά μας τὴν ἀναστάσιμη ἱλαρότητα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν! Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ Ἀνάσταση!

Previous Article

Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος 

Next Article

3 Μαΐου

Διαβάστε ακόμα