ΘΑ ΑΠΟΠΕΜΦΘΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ;

Share:

Συγκίνησιν εἰς χιλιάδας Θρακιωτῶν προεκάλεσεν ἡ ἐπιστροφή
τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἐπιβλεπούσης εἰς τόν τόπον αὐτῆς!

Νά γίνουν πρᾶξις αἱ προγραμματικαί ἐξαγγελίαι
τοῦ Πρωθυπουργοῦ διά τό ἦθος τῶν ὑπουργῶν του!

ΘΑ ΑΠΟΠΕΜΦΘΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ;

Οἱ ἀκρῖται τῆς Θράκης μέ τήν βοήθειαν τῆς Παναγίας τῆς Ἐπιβλεπούσης ἠκύρωσαν
τήν ἐπέκτασιν τοῦ «Κέντρου Ὑποδοχῆς καί Ταυτοποίησης» (Κ.Υ.Τ.) εἰς τόν Ἕβρον

Συνήθως μιλᾶμε γιά λάθη καί ἀνικανότητα τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων σέ σχέση μέ τήν ὑποχωρητικότητα καί ἐνδοτικότητα τους στά ἐθνικά θέματα, ὅμως ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι δέν πρόκειται ἁπλά γιά ἀνικανότητα, ἀλλά γιά ὑποτέλεια πού σκοπό ἔχει τόν ἀφελληνισμό τοῦ Τόπου.

Στίς 16/11/2017 ὁ πρωθυπουργός, τότε ὡς ἀντιπολίτευση, σέ ὁμιλία του στήν Χίο μέ θέμα τό προσφυγικό-μεταναστευτικό, μεταξύ τῶν πολλῶν εἶχε δηλώσει, “… ἐμεῖς ὡς Ν.Δ. δέν πρόκειται νά ἀνεχτοῦμε τά νησιά τοῦ Β.Α. Αἰγαίου νά γίνουν μόνιμο πάρκινγκ ψυχῶν μέ μόνιμη παρουσία προσφύγων καί μεταναστῶν πολύ μεγαλύτερη ἀπό τίς ἀντοχές τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί τῆς τοπικῆς οἰκονομίας… πυρήνας τῆς δικῆς μας πολιτικῆς εἶναι ὁ ἀπόλυτος σεβασμός τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀδιαπρα-γμάτευτος καί ἀπορρέει ἀπό τόν ἴδιο τόν δικό μας τόν ἀξιακό κώδικα. Ὅμως ἄλλο τόσο εἶναι καί ἡ διασφάλιση τῆς ἀσφάλειας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου καί τῆς τάξης… εἶναι ἡ ἐλάχιστη ὑποχρέωση ἑνός κράτους δικαίου ἀπέναντι στούς πολίτες…”.

Δέν γνωρίζουμε ἐάν ὁ πρωθυπουργός τότε ἐκφωνοῦσε αὐτούς τούς λόγους μόνον καί μόνον, γιά νά καρπωθῆ τό ἀξίωμα τοῦ πρωθυπουργοῦ, πάντως σήμερα οἱ πράξεις του ἀποδεικνύονται ἄκρως ἐπικίνδυνες γιά τήν Πατρίδα μας.

Τό συμφέρον τῆς Ἑλλάδος
εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον
μέ τήν πρώτην γραμμήν τῶν συνόρων της

Τό ἱστολόγιο inevros.gr στίς 30/12/20 δημοσίευσε τήν εἴδηση ὅτι ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε “Τήν ἐπέκταση τοῦ Κέντρου Ὑποδοχῆς καί Ταυτοποίησης Φυλακίου. Ἡ δομή θά χωροθετηθῆ στήν Διοικητική διαίρεση Φυλακίου, Δήμου Κυπρίνου στόν Ν. Ἕβρου, θά ἀναπτυχθῆ σέ ἔκταση ἐπιφανείας περίπου 72.500 τ.μ. καί θά γειτνιάζη μέ τό ὑφιστάμενο ΚΥΤ στό Φυλάκιο Ἕβρου. Ἡ συνολική δυναμικότητα τῆς δομῆς θά εἶναι 1.500 φιλοξενούμενοι.”. Νά σημειώσουμε ὅτι τό Φυλάκιο βρίσκεται σέ ἀπόσταση 20χιλμ. ἀπό τήν Ἀνδριανούπολη τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καί ἔχει πληθυσμό 473 κατοίκους, δηλαδή ἐάν εἶχαν ἐγκατασταθῆ οἱ 1500 μουσουλμάνοι φιλοξενούμενοι θά ὑπερτεροῦσαν κατά πολύ τοῦ αὐτόχθονος πληθυσμοῦ.

Τελικά, ὁ πρωθυπουργός μετά ἀπό ἔντονες καί ἀγωνιστικές διαμαρτυρίες, σύσσωμου τοῦ λαοῦ τῆς Θράκης, ἀναγκάσθηκε νά ἀποσύρη τήν ἀπόφασή του γιά τήν δημιουργία τῆς δομῆς. Ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύεται μέ τήν ἀπόφασή της γιά τήν κατασκευή τοῦ νέου ΚΥΤ ὅτι βρίσκεται σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία καί ὅτι δέν εἶναι ἱκανή νά ἀντιληφθῆ ὅτι τό συμφέρον τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἄρρηκτα συνδεμένο μέ τήν πρώτη γραμμή τῶν συνόρων της. Αὐτό καταφαίνεται ἀπό τό πολύ ἐνδιαφέρον ἄρθρο μέ τίτλο “Ἐπέκταση ΚΥΤ Φυλακίου: Κερκόπορτα αὐτονόμησης τῆς Θράκης καί τετελεσμένο ἵδρυσης Ἰσλαμουπόλεων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα” τοῦ κ. Παναγιώτη Παύλου, πού δημοσιεύθηκε ἀπό τό ἱστολόγιο infognomon στίς 25/2/21.

Μεταξύ τῶν ἄλλων στό ἄρθρο τονίζεται ὅτι “…τό ΚΥΤ Φυλακίου δέν εἶναι Κέντρο κράτησης καί ἄρα πρέπει νά εἶναι ἀνοιχτή καί ὄχι κλειστή δομή. Αὐτό πρακτικά σημαίνει ὅτι ὅσοι εἰσάγονται σέ αὐτό ἔχουν τήν δυνατότητα εἰσόδου καί ἐξόδου κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας… γιά τά 72,5 στρέμματα γῆς ἐπιπλέον, πέριξ τοῦ ὑπάρχοντος ΚΥΤ… ἔχει συναντήσει (ἡ κυβέρνηση) τεράστιες ἀντιδράσεις ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται μέ κάθε τρόπο νά παραχωρήσουν ἤ νά πουλήσουν τήν γῆ τους γιά ἕνα τέτοιο σκοπό. Αὐτός εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς λόγους τῆς παλλαϊκῆς ἀντίδρασης πού συνάντησε ὁ Ὑπουργός Μετανάστευσης κατά τήν πρόσ­φατη ἐπίσκεψή του στήν Ὀρεστιάδα… ἡ ἀπόφαση δρομολογεῖ τήν ἵδρυση Ἰσλαμούπολης στήν καρδιά τῆς Θράκης, καί στό κέντρο τῆς πλέον σημαντικῆς γραμμῆς χερσαίας ἄμυνας τῆς χώρας ἀπέναντι στήν Τουρκία…

…ἡ Δομή θά εἶναι ὅμοια μέ τήν Δομή τῆς Σάμου πού αὐτή τήν στιγμή ἔχει χωρητικότητα 5.000 ἀνθρώπων. Αὐτό δέν μᾶς ἐκπλήσσει καθώς ἡ τιμή στόχος πού σημειώνεται στόν σχετικό πίνακα στό ΦΕΚ τῆς ἐνίσχυσης τοῦ ΚΥΤ Φυλακίου εἶναι 3.000 ὠφελούμενοι. Θά πρέπη νά τονιστῆ, ὅτι καί στά 5 ὑπόλοιπα ΚΥΤ πού λειτουργοῦν αὐτήν τήν στιγμή στήν Ἑλλάδα (Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λέρος, Κῶς) μόνον κατά τήν περίοδο διακυβέρνησης τῆς παρούσας κυβέρνησης (ἀπό τά μέσα τοῦ 2019) παρατηρεῖται πληρότητα, ἡ ὁποία εἶναι σταθερά τουλάχιστον τριπλάσια τῆς δυναμικότητας τῶν ΚΥΤ. Τό γεγονός αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ὄχι μόνον ὁ Ὑπουργός δέν ξεστόμισε λόγια πού δέν ἐννοοῦσε, ὅταν ἀπείλησε τήν τοπική κοινωνία ὅτι θά φέρη καί 10.000 λαθρομετανάστες στόν Ἕβρο, ἀλλά ὅτι αὐτός ἀκριβῶς εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς κυβέρνησης. Ἐπιπλέον, ἀπό ἐπίσημη ἐνημέρωση τῆς ἁρμόδιας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, προκύπτει ὅτι πρόκειται γιά ἔργο συν­ολικοῦ κόστους 30 ἑκ. εὐρώ, συγχρηματοδοτούμενου κατά 75% ἀπό τήν ΕΕ. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι πολίτες θά χρηματοδοτήσουν τήν δημιουργία τῆς πρώτης Ἰσλαμούπολης στήν Θράκη μέ 7,5 ἑκ. εὐρώ… Εἶναι δέ τόσο ἀδιανόητο πού δέν τό χωρᾶ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ὅτι ἡ κυβέρνηση αὐτή θέτει τόν ἀποδυναμωμένο πληθυσμό τοῦ Ἕβρου σέ τέτοια δοκιμασία, ὅταν διαρκῶς ἀκοῦμε γιά περιστατικά βιασμῶν Ἑλλήνων καί ἐπιθετικές ἐνέργειες σέ ἡλικιωμένους ἀπό ἀλλοδαπούς… εἶναι ἀδύνατο νά ἐλεγχθοῦν ἐντός μιᾶς τέτοιας Ὑπερδομῆς πυλῶνες κοινωνικῆς ἀποσταθεροποίησης, φορεῖς μετάδοσης πληροφοριῶν στήν Τουρκία, ἀλλά καί παρακολούθησης καί ὑποκλοπῆς πολύτιμων ἐπιχειρησιακῶν πληροφοριῶν τοῦ Δ´ Σώματος Στρατοῦ, μεγάλο τμῆμα τοῦ ὁποίου βρίσκεται στόν Ἕβρο…

…στίς ὑποδομές πού ἔχουν ἐξαγγελθῆ περιλαμβάνονται πέραν τῶν οἰκίσκων διαμονῆς 1.500 ἀνθρώπων, καί μεταξύ διαφόρων ἄλλων, ἡ ἵδρυση σχολείων, καταστημάτων, ἰατρείων, ἡ δημιουργία χώρων ἑστίασης – ψυχαγωγίας… καθώς καί ἡ δημιουργία πολυχώρων. Οἱ τελευταῖοι εἶναι μαθηματικά βέβαιο ὅτι θά προορίζωνται γιά τήν κάλυψη καί τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν μουσουλμάνων ἐνοίκων, κάτι τό ὁποῖο, ἐπίσης μαθηματικά, θά ὁδηγήση καί στήν ἀπαίτηση γιά τοποθέτηση ἰμάμη. Καθίσταται λοιπόν, περισσότερο ἀπό προφανές, μολονότι δύσκολα μπορεῖ νά τό χωρέση ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ὅτι ἡ κυβέρνηση σκοπεύει στήν ἵδρυση μιᾶς νέας μουσουλμανικῆς πολιτείας στήν καρδιά τῆς ἀχίλλειου πτέρνας τῆς Θράκης, στό κέντρο τοῦ βορείου Ἕβρου… ὁ Ὑπουργός Μετανάστευσης ἀγνοεῖ ὅτι αὐτή ἡ ἐγκληματική πολιτική ἵδρυσης Ἰσλαμούπολης στόν Ἕβρο θά ἔρθη νά διευκολύνη τά μάλα τό ἤδη ἰσχυρό ἔρεισμα τουρκικῆς ἐπιρροῆς στήν Θράκη καί θά ἐπιταχύνη τήν ἐπιχειρούμενη διαδικασία τουρκοποίησής της καί ἐν τέλει αὐτονόμησης καί ἀπόσχισής της ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἴσως ὁ κ. Μηταράκης δέν γνωρίζει, καθώς δέν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητάς του, τήν ὑψηλή στρατηγική τῆς Τουρκίας γιά τόν ἐκτουρκισμό τῆς Θράκης, στρατηγική πού εἶναι σέ πλήρη ἐξέλιξη…

Ὅλα τά ἀνωτέρω συνθέτουν μία πραγματικότητα, ἡ ὁποία μετατρέπει αὐτομάτως, ἐξ ἀρχῆς καί ἐκ τῶν πραγμάτων, τό ἐπιχειρούμενο ΚΥΤ Φυλακίου σέ δηλητηριῶδες βέλος πού καρφώνεται στήν καρδιά τῆς Ἑλλάδας. Διότι ἡ Θράκη εἶναι καρδιά τῆς Ἑλλάδας…”.

Ἡ κυβέρνησις εἶχε προχωρήσει

μέ μεθόδους τετελεσμένων γεγονότων

Τήν στιγμή πού ὁ πληθυσμός τοῦ Ἕβρου βρισκόταν ὑπό τήν πίεση μιᾶς “πανδημίας” καί ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας, χωρίς νά ἔχη προηγηθῆ ὁποιαδήποτε ἐνημέρωση ἤ ἔστω συζήτηση, ὅπως χαρακτηριστικά ἔχουν καταγγείλει τοπικοί φορεῖς τῆς περιοχῆς ἀλλά καί ἡ τοπική κοινωνία, ἡ κυβέρνηση εἶχε προχωρήσει μέ μεθόδους τετελεσμένων γεγονότων στήν δημιουργία μιᾶς νέας δομῆς φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστῶν σέ μία ἀπό τίς πιό εὐαίσθητες περιοχές τῆς Χώρας μέ πολλά καί δύσκολα προβλήματα, τόν Ἕβρο. Ὅταν ὅλοι τονίζουν ὅτι βασική προτεραιότητα γιά τήν θωράκιση τῆς Θράκης εἶναι ἡ πληθυσμιακή ἀναγέννησή της, ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης δυναμιτίζει τίς πληθυσμιακές ἰσορροπίες στήν περιοχή.

Σέ μία περιοχή ὅπου ἡ Τουρκία, χρησιμοποιώντας τήν μουσουλμανική μειονότητα ἀμφισβητεῖ τήν ἑλληνική κυριαρχία, σέ σημεῖο πού νά ὁμιλοῦν ἀνοικτά γιά ἀνεξάρτητο τουρκικό κράτος τῆς Θράκης καί τό ἑλληνικό κράτος συνειδητά ἀδιαφορεῖ στόν χρόνιο οἰκονομικό καί δημογραφικό μαρασμό της, ἡ κυβέρνηση θὰ προέβαινε σέ μία πράξη ἄκρως ἐπικίνδυνη γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος. Ὅταν τά στατιστικά στοιχεῖα δείχνουν ὅτι οἱ περιοχές τοῦ βορείου καί κεντρικοῦ Ἕβρου, μέ τό χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἀπό τίς πιό γερασμένες περιοχές τῆς Ἑλλάδος, μέ τά ποσοστά τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν νά κυμαίνωνται ἀπό 40% ὥς καί πάνω ἀπό 60%, ἡ κυβέρνηση θὰ δημιουργοῦσε δομὴ φιλοξενίας μουσουλμάνων προσφύγων. (ΚΟΜΟΤΙΝΙ Press: Ποιόν ἐξυπηρετεῖ μία νέα Μόρια στήν Θράκη; 12/1/21).

Παρά τά εὔλογα ἐρωτήματα πού εἶχαν τεθῆ ὅτι: Ποιός θά ἀναλάβη τήν εὐθύνη γιά τό ἐνδεχόμενο νά δημιουργηθῆ ἕνα τουρκικό προπύργιο πίσω καί κοντά ἀπό τά ἑλληνικά σύνορα; Ἔχουν συνεκ­τιμηθῆ οἱ ἐπιπτώσεις πού μπορεῖ νά ἔχη στόν μουσουλμανικό πληθυσμό τῆς Θράκης ἡ παρουσία μιᾶς τέτοιας δομῆς στά ἑλληνοτουρκικά σύν­ορα; Ποιός θά ἀντιμετωπίση τό ἐνδεχόμενο ἡ Τουρκία νά ἀναλάβη τόν ρόλο τοῦ προστάτη τῶν προσφύγων σέ αὐτή τήν δομή, λίγα χιλιόμετρα ἀπό τά σύνορα; Παρά τά εὔλογα αὐτά ἐρωτήματα πού εἶχαν τεθῆ ἡ κυβέρνηση εἶχε προγραμματίσει τήν δημιουργία τῆς νέας δομῆς.

Νά κατανοήσωμεν

τήν κρισιμότητα τῆς καταστάσεως

Εὐτυχῶς οἱ κάτοικοι τοῦ Ἕβρου ἔδωσαν μία μεγάλη μάχη καί νίκησαν. Ἡ κυβέρνηση ἀνέστειλε τελικά τήν ἐπέκταση τῆς δομῆς, φοβούμενη τίς περαιτέρω ἀντιδράσεις καί κινητοποιήσεις τῶν ἀκριτῶν. Ὅμως αὐτό δέν σημαίνει ὑφησυχασμό. Ὁ ἀγώνας τῶν ἀκριτῶν πρέπει νά γίνη ἀφορμή νά κατανοήσουμε τήν κρισιμότητα τῆς κατάστασης.

Ὁ πρωθυπουργός στίς προγραμματικές του δηλώσεις στίς 21 Ἰουλίου 2019 εἶχε ἐξαγγείλει ὅτι δέν θά κάνη ἐκπτώσεις στό ὕφος καί στό ἦθος τῆς νέας κυβέρνησης. Γιά τόν λόγο αὐτό σήμερα θά πρέπη νά τό κάνη πράξη, ἀποπέμποντες τόν ὑπουργό μετανάστευσης κ. Μηταράκη. Ἀφοῦ καί ἄκαιρες δηλώσεις ἔκανε καί προκάλεσε τούς ἀκρίτες μέ τόν τρόπο πού χειρίσθηκε τήν ὑπόθεση, ὅπως καταγγέλλει ἡ τοπική κοινωνία. Ἀναμένουμε ὅτι ἡ θετική ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ νά μή γίνη ἡ ἐπέκταση τῆς δομῆς θά ἔχη καί συν­έχεια, παύοντας τόν ὑπουργό καί ἐφαρμόζοντάς την καί στά ὑπόλοιπα ἀκριτικά νησιά.

Ἡ ἱστορία ἔχει καταδείξει ὅτι ὅλες οἱ κυβερνήσεις τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἐδῶ καί διακόσια χρόνια κάνουν συνειδητή ὑπακοή καί ὑποταγή στά κελεύσματα τῶν ἄσπονδων δυτικῶν “φίλων” καί “συμμάχων” μας, γιά νά καρπωθοῦν καί αὐτές προσωπικά ὀφέλη. Ὅμως οἱ ἄσπονδοι αὐτοί “φίλοι” μας ἀφενός ἐποφθαλμιοῦν τόν νευραλγικό χῶρο τῆς Θράκης καί τῆς Μακεδονίας καί ἀφετέρου δέν ἔχουν ἐμπιστοσύνη, παρά τήν ὑποτελῆ στάση τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων πρός αὐτούς, στούς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ὡς Ὀρθόδοξοι διατηροῦν καί θέλουν νά ἔχουν δεσμούς μέ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους λαούς. Γιά τόν λόγο αὐτό ποτέ δέν θά τῆς συγχωρέσουν τήν θέση πού πῆρε τό 1999 στήν σύγκρουση στήν πρώην Γιουγκοσλαβία, ὅπου ἡ Ἑλλάδα διαχώρισε τήν θέση της ἀπό τίς δυτικές δυνάμεις, ὑποστήριξε ἐνεργὰ τήν Σερβία καί παραβίασε τίς παράνομες κυρώσεις πού εἶχαν βάλει τά Ἡνωμένα Ἔθνη ἐναντίον τῶν ὁμοδόξων Σέρβων.

Γιά τόν λόγο αὐτό πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι τά πράγματα εἶναι πολύ σοβαρά.

Γεώργιος Τραμπούλης
θεολόγος

Previous Article

Στις πόσες παραβιάσεις ακυρώνεται η «Συμφωνία» των Πρεσπών;

Next Article

Η Τουρκία θέλει να αποκόψει περιοχές από τον εθνικό κορμό