Θεία Κοινωνία καὶ θάνατος

Share:

Μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ Θεία Κοινωνία, διότι μὲ τὴν Ἁγία Λαβίδα μεταδίδεται ὁ κορωνοϊός!

Δὲν ξέρω ἄν αὐτοὶ εἶναι ἐπιστήμονες καὶ ποιᾶς Ἐπιστήμης Εἰδικοί. Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ πῶ εἶναι ὅτι «Ἐπιστήμη σημαίνει ἔρευνα».

Μποροῦν αὐτοὶ νὰ μᾶς ἀναφέρουν τίς ἔρευνες ποὺ πραγματοποίησαν καὶ κατέληξαν στὸ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει τὸν ἰό, τὸν κάθε ἰό;

Πιστεύω πὼς αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται τὴν κατάργηση τῆς θείας ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ εἶναι αὐτοὶ ποὺ Κοινωνοῦν ἤ Κοινωνοῦσαν ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ «ἔτσι γιὰ τὸ καλό»!

Δὲν ξέρουν ὅμως ὅτι ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ! Διότι ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίηται Αὐτοῦ τὸ Αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς», καὶ μᾶς διεβεβαίωσε ὅτι: «ἐάν τις φάγῃ ἐκ τοῦ Ἄρτου τούτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ Ἄρτος ὅν ἐγὼ δώσω, ἡ Σάρξ μού ἐστιν, ἥν ἐγὼ δώσω Ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰωάν. στ΄ 53, 51).

Οἱ ἀρνηταὶ τῆς Θείας Κοινωνίας, εἶμαι σίγουρος ὅτι συνηθίζουν νὰ λένε τὸ «Πάτερ ἡμῶν»· μέσα σ’ αὐτὴ τὴν Προσευχή, ποὺ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος νὰ τὴ λέμε συχνά, ὑπάρχει καὶ ἡ ἑξῆς Πρόταση: «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον…». Γιὰ νὰ γνωρίσετε ποιὸς εἶναι ὁ «Ἄρτος ὁ ἐπιούσιος», Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ ΟΥΣΙΑ τοῦ ἀνθρώπου σύγκειται ἀπὸ ὕλη καὶ ἀπὸ πνεῦμα. Ὁ ὑλικὸς ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑγεία, μόρφωσιν, συντήρηση σωματικὴ καὶ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ ὑλικό μας σῶμα. Ἡ τροφὴ τοῦ πνεύματος ποιὰ εἶναι; Λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ τροφὴ τοῦ πνεύματος -τῆς ψυχῆς- εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ σχετικῶν βιβλίων, ποὺ ἀναπτύσσουν τὰ διδάγματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πρὸ παντὸς πνευματικὴ τροφὴ εἶναι ἡ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δηλαδὴ ἡ συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία, δηλαδὴ στὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ στὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γιὰ νὰ ἀντικρούσουμε ὅσους νομίζουν ὅτι ἔχουν δύναμη καὶ εἶναι ἰσχυροὶ καὶ μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴ θέλησή τους, ἀκόμη καὶ στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ἡ ὁποία εἶναι Ἐκείνη ποὺ ἵδρυσε ὁ Κύριος μὲ τὴ Ζωή Του καὶ νὰ μὴ ὑπερυφανεύονται ὅτι «κάποιοι εἶναι» καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ἄς ἀκούσουν τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή: «τόξον δυνατῶν ἠσθένησε… πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν… Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, Κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει… Κύριος ἀσθενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδικον Αὐτοῦ, Κύριος Ἅγιος… Μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ. Μὴ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνιεῖν καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον καὶ ποιεῖν κρῖμα καὶ δικαιοσύνην, ἐν μέσῳ τῆς γῆς» (Βασιλειῶν Α΄ 4-10).

Ἰσχυρίζονται μερικοὶ ὅτι εἶναι Ἐπιστήμονες, ξεχνᾶμε ὅμως ποιοὶ ἦταν οἱ Ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ὠφέλησαν τὴν ἀνθρωπότητα. Ἄς θυμηθοῦν τὸν ΚΩΧ (φυματίωση), τὸν ΛΑΒΕΡΑΝ (ἑλονοσία), τὸν ΠΑΣΤΕΡ (παστερίωση) καὶ αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὴ ΜΟΥΧΛΑ ἀνακάλυψε τὸ φάρμακο γιὰ τὴν Φυματίωση. Ὕστερα ἀπὸ πειράματα, οἱ δικοί μας ΕΙΔΙΚΟΙ καὶ οἱ ἄλλοι τοῦ Ἐξωτερικοῦ τί ἀνεκάλυψαν καὶ πόσες ἔρευνες καὶ ἀναλύσεις ἔκαναν καὶ βρῆκαν ὅτι μὲ τὴ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ μεταδίδεται ὁ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ; Ἄς δημοσιεύσουν παγκοσμίως τὰ ἀποτελέσματα τῶν Ἐρευνῶν τους, γιὰ νὰ τοὺς δοθεῖ καὶ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΒΕL, γιὰ τίς ἔρευνές τους ἤ μήπως εἶναι ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΙ (καὶ ἐπὶ τὸ Ἑλληνικώτερον ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ!).

Ἡ Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ ἐπιζητεῖ κανένα βραβεῖο, ἔχει κάνει τὰ πειράματά της καὶ ἀπέδειξε ὅτι μὲ τὴ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ δὲν μεταδίδεται κανένας ΙΟΣ καὶ καμμία ἀσθένεια. Στὰ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ ὑπηρετοῦν Ἐφημέριοι, οἱ ὁποῖοι μετὰ ποὺ κοινωνοῦσαν τοὺς Φυματικοὺς ΚΑΤΕΛΥΑΝ τὸ Ἅγιο Ποτήριο μὲ ὅ,τι εἶχε μείνει ἀπὸ τὴ ΜΕΤΑΛΑΒΙΑ τῶν ΧΤΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ!

Γνωρίζω Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος μιὰ φορὰ τὸ χρόνο ἔπαιρνε τὰ Παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας του καὶ πήγαινε στὸ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟ καὶ Λειτουργοῦσε, μαζί του ἔρχονταν καὶ μερικοὶ γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ μερικοὶ Ἐπίτροποι. Πρῶτα κοινωνοῦσαν οἱ ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ, ὕστερα τὰ παιδιά καὶ τέλος οἱ μεγάλοι.

Ὅταν τελείωνε ἡ Θεία Λειτουργία ὁ ἱερεὺς κατέλυε ὅ,τι εἶχε μείνει στὸ Ἅγιο Ποτήριο. Δὲν ἔπαθε τίποτε! οὔτε καὶ κανένα ἀπὸ τὰ Κατηχητόπουλα οὔτε ἀπὸ τοὺς μεγάλους!

Στὸ τέλος τὰ κατηχητόπουλα εἶχαν ἑτοιμάσει ἕνα ψυχαγωγικὸ Πρόγραμμα καὶ τὸ παρουσίαζαν στοὺς ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι κατενθουσιάζονταν.

Αὐτὸς ὁ Ἐφημέριος συνώδευε τὸν ΡΑΟΥΛ ΦΩΛΛΕΡΩ στὶς ἐπισκέψεις του στὸ Λεπροκομεῖο, ὡς μεταφραστὴς καὶ πῆρε πολλὰ καλὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσ­πάθεια ποὺ ἔκανε καὶ αὐτὸς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ ὥρισε τὴν ἀσθένεια ὡς ΧΑΝΣΕΝΙΣΜΟΣ, πρὸς τιμὴν τοῦ γιατροῦ ΧΑΝΣΕΝ, ποὺ μὲ τὶς ἔρευνες καὶ τὰ Πειράματά του ἀνεκάλυψε τὴν αἰτία (δὲν εἶμαι γιατρὸς καὶ δὲν ξέρω τὴν ὁρολογία) τῆς ΛΕΠΡΑΣ.

Ἐσεῖς, κύριοι ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ τί προσφέρατε στὴν ἀνθρωπότητα; ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τρομοκρατία, ἡ ὁποία εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΩΝ καὶ τῶν ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ποὺ ἐπηρεάζουν τοὺς ΑΦΕΛΕΙΣ ΗΓΗΤΟΡΑΣ τῶν Ἐθνῶν.

Ἄς εἶναι ὅμως κάτι ποὺ λέει ὅτι «ἔστι ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ὅς τὰ πάνθ’ ΟΡΑ» καὶ ἄς μὴ ξεχνᾶνε οἱ δικοί μας Πολιτικοὶ Ἡγήτορες αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χρυσορρήμων ὅτι: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΝΙΚΑ».

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

Previous Article

Ο νέος κόσμος του κορονοϊού και της μεγάλης επανεκκίνησης

Next Article

Μήπως ξεχνάμε ότι η Εκκλησία έσωσε την εθνική ταυτότητα όταν το έθνος ήταν υπό κατοχή;

Διαβάστε ακόμα