ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Share:

Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

Ὕστερα ἀπὸ δύο μῆνες περιοριστικῶν μέτρων ποὺ ἐπιβλήθηκαν ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ χώρα ἐπανέρχεται σταδιακὰ στὴν κανονικότητα. Ἐπιτρέπεται ἡ κυκλοφορία τῶν πολιτῶν, ἄνοιξαν τὰ σχολεῖα καὶ τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα καὶ τὴν παρελθοῦσα Κυριακὴ 17 Μαΐου λειτούργησαν καὶ οἱ ἐκκλησίες. Οἱ ὀρθόδοξοι ναοὶ πρὸς ἐκκλησιασμὸ ὁρισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν μὲ βάση τὰ μέτρα ἀσφαλείας ποὺ καθόρισε ἡ πολιτικὴ ἐξουσία.

Μπόρεσε ἐπιτέλους ὁ πιστὸς λαὸς νὰ χαρεῖ τὴ γλυκιὰ θαλπωρὴ τῆς ὀρθοδόξου λατρείας καὶ μυσταγωγίας, τὴν ὁποία στερήθηκε ἐπὶ δύο μῆνες τώρα.

Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ὑπῆρξε πολὺ ἀκραῖο μέτρο τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν. Θὰ μποροῦσε νὰ μὴ κλείσουν παντελῶς. Ἀλλὰ νὰ ὑπάρξουν χαλαρότερα μέτρα. Τουλάχιστον ὅπως ἐκεῖνα ποὺ ἴσχυσαν γιὰ τὶς λαϊκές, ἀγορές, τὰ σοῦπερ μάρκετ κ.ἄ. Ὅμως δὲν τὸ ἐπέτρεψε ἡ προπαγάνδα τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τοῦ ἀθεϊσμοῦ, ἡ ὁποία πολέμησε μὲ σκληρότητα καὶ πολλὴ μανία τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν πιστῶν καὶ ἰδίως τὴ συμμετοχή τους στὰ ἱερὰ μυστήρια. Κατ’ ἐξοχὴν δὲ στὸ μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας, τὴν ὁποία ὅλως ὑβριστικὰ ἀποκάλεσαν οἱ ἐχθροί της πίστης «Ἰοφόρο ὑγρό»!

Ἔντρομη ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ πολεμικὴ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἔσπευσε νὰ κλείσει τοὺς ναούς. Τόλμησε, ὅ,τι δὲν τόλμησε ἡ Ὀθωμανοκρατία, ὁ ἀθεϊσμὸς τῶν Σοβιετικῶν, ἡ Γερμανικὴ Κατοχή.

Καὶ ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας φάνηκε ἀνέτοιμη νὰ διαχειρισθεῖ τὴν κρίση καὶ ἐνδοτικὴ στὰ κελεύσματα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Δὲν ἀκολούθησε τὴ δική της πρακτική. Τὴ μακραίωνη παράδοσή της σὲ περιόδους πανδημίας καὶ θεομηνίας. Στέρησε ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τὴ δική της ἀναφαίρετη, ἀναντικατάστατη καὶ ἐπωφελέστατη τόνωσή των, παρηγοριὰ καὶ ἐνίσχυση μὲ τὴν ἔνταση τῆς λατρευτικῆς ζωῆς (λιτανεῖες, παρακλήσεις κ.ἄ.) καὶ μὲ τὴν ἁγιαστική της χάρη διὰ τῶν ἁγίων μυστηρίων της. Αὐτά, ποὺ δὲν μολύνονται, οὔτε μολύνουν. Ἰδίως δὲ τὸ ὑπερφυὲς μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας, ὅπως εἶναι βεβαιωμένο καὶ διαπιστωμένο αἰῶνες τώρα.

Ποτὲ δὲν ἀναφέρθηκε στοὺς 20 αἰῶνες Χριστιανισμοῦ περίπτωση μετάδοσης μολυσματικῆς νόσου ἀπὸ αὐτό. Τὸ βεβαιώνουν οἱ ἱερεῖς ποὺ ὑπηρέτησαν σὲ λεπροκομεῖα, σανατόρια καὶ λοιπὰ λοιμοκαθαρτήρια καὶ κατέλυαν τὸ Ἅγιο Ποτήριο μετὰ τὴν Θεία Μετάληψη τῶν ἀσθενῶν. Κανεὶς δὲν κόλλησε τὴν ἀσθένειά τους. Ἂν κάτι τέτοιο συνέβαινε, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιζεῖ κανένας ἀπὸ τοὺς καλοὺς λευΐτες μας ποὺ κοινωνοῦν τόσους καὶ τόσους βαρέως ἀσθενεῖς μὲ ποικίλα μεταδοτικὰ νοσήματα. Εἶναι καταπέλτης ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ ἡ πρόσφατη παρέμβαση πολλῶν ἰατρῶν πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Καθὼς καὶ ἡ εὐθαρσὴς ὁμολογία σύγχρονου γνωστοῦ καλλιτέχνη: Φέρετε νὰ κοινωνήσει ἀσθενὴς μὲ ὁποιαδήποτε μεταδοτικὴ ἀσθένεια, εἶπε, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ἐγώ!

Ἐφόδιο ζωῆς καὶ φάρμακο ἀθανασίας εἶναι ἡ θεία Κοινωνία γιὰ ὅσους κοινωνοῦν μὲ πίστη, εἰλικρινῆ μετάνοια καὶ καθαρὰ ἐξομολόγηση. Θὰ μάκραινε πολὺ ὁ λόγος νὰ παραθέσουμε σχετικὲς γνῶμες καὶ θαυμαστὰ γεγονότα Ἁγίων Πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων. Ἰδίως δὲ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὸ μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας. Τίποτε δὲν εἶναι ἰσοστάσιό του. Ὅπως τονίζει ὁ Τζοβάννι Παπίνι, πρώην ἄθεος, «Ὅλα τὰ δάκρυά μας δὲν φθάνουν νὰ ἐξαγοράσουν μία σταλαγματιὰ ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἔπεσαν κόκκινες καὶ βαρεῖες στὸν τόπο τοῦ κρανίου». Ἀνυπολόγιστη ἡ δύναμη τοῦ θεουργοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κοινωνοῦμε οἱ πιστοί. Τὴν ἀξία του ἀναγνώρισαν καὶ μεγάλα ἐπιστημονικὰ πνεύματα Ἂν καὶ δὲν εἶναι ἐπιστημονικὸ θέμα, ἀλλὰ θέμα πίστης. Ἦταν τόση ἡ πίστη τοῦ Μεγ. Ναπολέοντος, ὥστε θεωροῦσε πὼς ἡ καλλίτερη ἡμέρα τῆς ζωῆς του ἦταν ἐκείνη τῆς πρώτης του θείας Κοινωνίας. Τὴν ἴδια ἄποψη ἐξέφρασαν καὶ μεγάλοι ἀγωνιστὲς τοῦ 1821. Ὁ δὲ Κοσί, ὁ μεγαλύτερος μαθηματικός τοῦ 19ου αἰῶνος, ὅταν προαισθάνθηκε τὸ τέλος του κάλεσε τὸν ἱερέα νὰ τοῦ μεταφέρει τὴ θεία Κοινωνία, καὶ εἶπε νὰ στολίσουν μὲ τὰ ὡραιότερα λουλούδια τοῦ κήπου του τὴν σκάλα καὶ τὸν προθάλαμο τοῦ σπιτιοῦ του ἀπ’ ὅπου θὰ περνοῦσε ὅπως εἶπε, ὁ Χριστός! Ἔτσι ἀντιμετώπιζε τὸ μυστήριο.

Πόσο ἀπέχουμε ἐμεῖς σήμερα πνευματικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἀπὸ ἐκείνους, ὥστε νὰ ἐκτοξεύσουμε ἀνοίκειες ἐκφράσεις κατὰ τοῦ μυστηρίου τῶν μυστηρίων καὶ νὰ λέγονται ἀπὸ ἐπίσημα χείλη ὑπαινιγμοὶ ἐναντίον του ὡς τάχα μεταδοτικοῦ τοῦ ἰοῦ τῆς πανδημίας! Καὶ νὰ τὸ βλασφημοῦμε ἀποκαλώντας το… «Ἰοφόρο ὑγρό»!

Φαίνεται πὼς ὅλα αὐτὰ ἔχουν στόχο τὰ μυστήρια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἀποβλέπουν στὸ νὰ κλονίσουν τὴν πίστη τοῦ λαοῦ στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία. Νὰ ἐμφανίσουν τὴν Ἐκκλησία ὡς κοινὸ σωματεῖο ποὺ ἀπειλεῖ τὴ ζωή καὶ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ. Μ’ ἕνα λόγο, ὡς καταστροφὴ καὶ συμφορὰ γιὰ τὴ χώρα καὶ τὸ λαό.

Ἀλλὰ δὲν θὰ πετύχουν τὸν στόχο τους.

Previous Article

Πῶς δύνανται «ἀεὶ Πεντηκοστὴν ἐπιτελεῖν»*;

Next Article

Επίσημο ανακοινωθέν της ΔΙΣ και απάντηση στον Δήμο της Βάρης

Διαβάστε ακόμα