Θεολογικὸς λόγος διὰ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν

Share:

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ θεολόγος ἔγραψε πὼς ἡ μετάνοια, τὴν ὁποία ἐνσαρκώνει κάλλιστα ἡ ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, «ἀποτελεῖ κατὰ τοὺς Πατέρες τὴ διαρκῆ ἀνανέωση τοῦ χαρίσματος, ποὺ λαμβάνει ὁ νεοφώτιστος κατὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, νὰ ἀνήκει ψυχοσωματικὰ στὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα τῆς σωτηρίας διὰ τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ θεία διαδικασία, ἡ ὁποία μεταμορφώνει ὀντολογικὰ τὸν ἄνθρωπο σὲ νέα ὕπαρξη. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ κρουνοὶ τοῦ θείου ἐλέους καὶ τῆς φιλανθρωπίας εἶναι ἀκένωτοι. Φτάνει νὰ πάρουμε τὴ μεγάλη καὶ συνάμα σωτήρια ἀπόφαση νὰ ἀνορθωθοῦμε ἀπὸ τὸ βρώμικο δεσμωτήριο τῆς ἁμαρτίας, ὅπου βρισκόμαστε δεμένοι, ἐπειδὴ τὸ θέλουμε ἐμεῖς! Τὸ κλειδὶ τῶν χειροπέδων μας τὸ κρατᾶμε ἐμεῖς, ὅπως κρατᾶμε καὶ τὸ κλειδὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ μετάνοιά μας! Ὁ μετανοῶν λῃστής, ὁ πρῶτος ἔνοικος τοῦ Παραδείσου, μπῆκε σ’ αὐτόν, “βαλὼν κλεῖδα τὸ μνήσθητί μου”! Ἡ ἅγια Μαρία ἡ Αἰγυπτία εἶναι ζωντανὸ παράδειγμα εἰλικρινοῦς μετάνοιας, ἡ ὁποία δείχνει τὸ δρόμο τῆς μεταμέλειας σὲ κάθε πιστό. Ἀποδεικνύει περίτρανα πὼς ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ ἂν εἶναι, εἶναι καλεσμένος γιὰ σωτηρία, φτάνει νὰ μετανοήσει εἰλικρινά. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὰ ἄλλα θρησκεύματα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σεπτὴ καὶ ἁγία μορφὴ τῆς ἁγίας Μαρίας προβάλλεται καὶ τιμᾶται αὐτὴ τὴν κατ’ ἐξοχὴν περίοδο τῆς μετάνοιας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας». Ἁγία Μαρία, βοήθησέ μας νὰ σὲ μιμηθοῦμε στὴ σωτήρια μετάνοιά σου!

Previous Article

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ποὺ «ὅλοι γνωρίζουμε»

Next Article

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ

Διαβάστε ακόμα