Θεολόγος τοῦ ΚΑΙΡΟΥ κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας

Share:

 Ὁ κ. Ν. Κουρεμένεος Ἀκαδημαϊκὸς Συνεργάτης τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Μητρ. Δημητριάδος καὶ μαθητὴς τοῦ τ. Προέδρου τοῦ ΚΑΙΡΟΥ κ. Δ. Μόσχου ἐδημοσίευσε κείμενον, εἰς τὸ ὁποῖον θεωρεῖ ἐμπόδια τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος, σημεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ μῦθο τὴν ζωντανὴν πίστιν τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ἐπὶ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Ἐμεῖς ἀπαντῶμεν μὲ τὰ λόγια τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου «Ἡ γιαγιὰ εἶναι πιὸ καλὴ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη». Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ κείμενόν του, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 31ης Μαρτίου 2020:«Συχνὰ ἀκοῦμε στὶς μέρες μας γιὰ τὴν περίφημη «γιαγιὰ τῆς Τουρκοκρατίας», ἔκφραση ποὺ συμπυκνώνει νοηματικὰ καὶ μὲ λυρικὸ ἐνδεχομένως ὕφος μία εὐρύτατα διαδεδομένη ἀντίληψη ὅτι ἕνα χαμηλῆς μορφωτικῆς καὶ ἴσως ἀντιληπτικῆς ἱκανότητας κοινωνικὸ σύνολο, μολονότι ζοῦσε σὲ δυσχερεῖς ἐποχὲς δουλείας τοῦ ὀθωμανικοῦ ἢ βενετικοῦ ζυγοῦ ἦταν σὲ θέση νὰ κατανοεῖ τὴ γλώσσα τῆς λατρείας, νὰ διατηρεῖ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὰ συνεπακόλουθα ἤθη καὶ ἔθιμα, μὲ ἄλλα λόγια νὰ διασώζει ἀσυνείδητα αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε ἑλληνορθόδοξη παράδοση. Δὲν ξέρω ἂν ὑπῆρξε ποτὲ αὐτὴ ἡ «γιαγιὰ τῆς Τουρκοκρατίας» ἢ ἂν ἁπλὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἔξυπνα κατασκευασμένο λογοτεχνικὸ locum… Διερωτᾶται κανεὶς σὲ τί πραγματικὰ θὰ ζημιωνόταν τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ Χριστιανισμὸς ἐν γένει καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ θεολογία της ἂν ξαφνικὰ ἀποδεικνυόταν ὅτι ὁ ἁγιασμὸς χαλάει μὲ τὸν καιρό, ὅτι ὁ τρόπος μετάδοσης τῆς θείας εὐχαριστίας δὲν ἐγγυᾶται καμία ἀνοσία καὶ ὅτι τὸ ἅγιο Φῶς ἀνάβει κάθε χρόνο ὁ Πατριάρχης ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη κανδήλα τοῦ Παναγίου Τάφου; Μέχρι πότε θὰ ἐμποδίζει αὐτὴ ἡ ἰδιότυπη δικτατορία τοῦ θρησκευτικοῦ ἀνορθολογισμοῦ τὸ οὐσιαστικὸ καὶ αὐθεντικὸ βίωμα τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καὶ τὴν πνευματική, λειτουργικὴ καὶ θεολογικὴ ἀναγέννηση στὸν ἐκκλησιαστικὸ βίο;».

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης συγχαίρει τοὺς ὁμολογητάς ἐπιστήμονας

Διαβάστε ακόμα