Θὰ ἀποκτήση ἡ Αὐστραλία Σύνοδον;

Share:

Εἰς τὸ Φανάρι ἐξελέγησαν τέσσερις βοηθοὶ Ἐπίσκοποι διὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Αὐστραλίας. Τὴν τελευταίαν διετίαν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὑπάρχει ἀθρόα ἐπισκοποποίησις Ἀρχιμανδριτῶν. Ποῖος ὁ σκοπός; Ὑπάρχουν ὄντως ἀνάγκαι ἢ ἐπιχειρεῖ τὸ Φανάρι νὰ «ἰσοφαρίση» τὴν Μόσχαν εἰς ἀριθμὸν Ἀρχιερέων; Τί προσφέρει ὁ «θεσμὸς» τῶν τιτουλαρίων ἐφ’ ὅσον στερεῖται οἱασδήποτε ἐκκλησιολογικῆς ὑποστάσεως; Ἡ ἀνάδειξις αὐτῶν ὡς Ἐπαρχιούχων Μητροπολιτῶν θὰ ἦτο ὀρθοτέρα, ὡστόσον, προσκρούει εἰς δύο μείζονα προβλήματα: ἀφ’ ἑνὸς ἂν οἱ ἐκλεγμένοι διέθεταν τοιαῦτα προσόντα, θὰ εἶχον μὲ βεβαιότητα ἀναδειχθῆ ἤδη, ἀφ’ ἑτέρου ἡ διαίρεσις εἰς Μητροπόλεις θὰ ὡδήγει εἰς δημιουργίαν Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Αὐστραλίας, σχέδιον τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀπορρίψει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅταν πρὸ διετίας συνεζητεῖτο δημοσίως, καθὼς πολλοὶ ἔλεγον ὅτι θὰ ἀποβῆ λίαν ἐπιζήμιον. Ὀψόμεθα… Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως τῆς 30ῆς Αὐγούστου 2021:

«Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι κατὰ τὴν σημερινὴν συνεδρίαν αὐτῆς, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἀπεφάσισε τὴν ἀνύψωσιν τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δέρβης, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοφιλ. κ. Ἰεζεκιήλ, εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητρόπολιν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐνῷ ἐξέλεξε τέσσαρας Ἐπισκόπους Βοηθοὺς παρὰ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας κυρίῳ Μακαρίῳ, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ, ἤτοι: τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κυριακὸν Μιχαήλ, ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον Σωζοπόλεως, τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον Οἰκονόμου, ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον Μαγνησίας, τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐμένιον Βασιλόπουλον, ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον Κερασοῦντος, καὶ τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόχορον Ἀναστασιάδην, ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον Χαριουπόλεως».

Previous Article

«Ἐθνικὰ ἐπικίνδυνη στρατηγικὴ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο»

Next Article

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐθέσπισε τὸν δεύτερον γάμον τῶν κληρικῶν!