Καίτοι ἐκοιμήθη ἀκτινοβολεῖ

Share:

Ἀπῆλθεν εἰς Κύριον ὁ λόγιος κληρικὸς π. Ἀστέριος Γεροστεργίου, κατέλειπεν ὅμως περίλαμπρα συγγράμματα, τῶν ὁποίων ἡ μελέτη ἔχει πολλὰ νὰ ὠφελήση σήμερον ὅλους. Ὁ «Ο.Τ.» ἦτο παρὼν εἰς τὴν σπουδαίαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου του διὰ τὸν Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανόν, ποὺ μετεφράσθη καὶ ἐξεδόθη ἀπὸ τὰς ἐκδόσεις «Ὑπακοὴ» διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὰ ἑλληνικά, μελέτη ἡ ὁποία διαφωτίζει ποία ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ βάσις τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας – Πολιτείας. Αὐτὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ τελευταία τιμητικὴ διὰ τὸν π. Ἀστέριον ἐκδήλωσις ὀλίγας ἀκριβῶς ἡμέρας πρὸ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ. Προέστη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος, συμπαριστάμενος ἀ­πὸ τὸν Μητροπολίτην Βοστώνης Μεθόδιον, παρόντες ἦταν ὁ γενικὸς πρόξενος τῆς Ἑλλάδος είς τὴν Βοστώνην, Στράτος Εὐθυμίου, καθηγητὲς ἀπὸ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καὶ ἑκατοντάδες ὁμογενεῖς.

Previous Article

Ἡ πτῶσις καὶ ἡ σωτηρία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως

Next Article

«Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι…»

Διαβάστε ακόμα