Καθηγητής θεολογίας: Ἡ παπικὴ «Ἐκκλησία» εἶναι ἡ «Ἰωάννειος ἐκλεκτὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ»!

Share:

ΕΙΝΑΙ καὶ τοῦτο ἕνα τραγικὸ φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας. Πρόκειται γιὰ τὴν παντελῆ ἀπουσία τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου μας, ἀπὸ τὰ τραγικὰ δρώμενα στὴν κοινωνία καὶ τὸ Ἔθνος μας, τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ χειρότερο: ἡ προσπάθεια παραγόντων τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας νὰ ποδηγετήσουν τὶς μᾶζες καὶ νὰ τὶς κάνουν δεκτικὲς στὶς ἐπιδιώξεις τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Μία βασικὴ ἐπιδίωξη εἶναι καὶ ἡ θρησκευτικὴ ὁμογενοποίηση τοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἄμβλυνση τῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν πίστεων. Ὁμότιμος καθηγητὴς θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πασχίζει ἐδῶ καὶ καιρὸ νὰ μᾶς πείσει ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι «ἡ ἐκλεκτὴ Κυρία», ποὺ ἀναφέρεται στὴν Β΄ Καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννου, τουτέστιν ἡ «ἐκλεκτὴ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ» καὶ τὰ «τέκνα αὐτῆς» εἶναι οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς «ἐπισκοπές» της! Σύμφωνα μὲ παράδοξη ἑρμηνεία του, τὸ ἁγιογραφικὸ αὐτὸ κείμενο εἶναι «ἐσχατολογικὸ» καὶ ἀναφέρεται στὴν ἐποχή μας, ὅπου «πληρώθηκε ὁ χρόνος» γιὰ τὴν ἕνωση τῆς «Ἀνατολικῆς» καὶ τῆς «Δυτικῆς Ἐκκλησίας»! Οἱ δεκάδες κακοδοξίες τοῦ Παπισμοῦ (φιλιόκβε, κτιστὴ χάρις, καθαρτήριο, κ.ἄ.), δὲν «ἀποτελοῦν ἐμπόδιο» καὶ εἶναι γιὰ ἐκεῖ­νον «παρανοήσεις»! Τὸ δὲ δαιμονικὸ «πρωτεῖο», τὸ ἑρμηνεύει ὡς διαφορετικὴ «λειτουργία τοῦ πολιτεύματος» τῆς «δυτικῆς ἐκκλησίας»! Δυστυχῶς ἡ ἑρμηνεία τοῦ κ. Καθηγητοῦ εἶναι αὐθαίρετη καὶ ἀμάρτυρη στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν (ὑποτίθεται) ὅτι ὁ Ἰωάννης ἀναφέρεται στὴν Δυτικὴ Ἐκκλησία, ἀναφέρεται στὸ ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως (πρὶν τὸ σχίσμα) καὶ ὄχι στὸν φραγκικὸ – παπικό, τὸ ὁποῖο καταλήφτηκε καὶ ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ βάρβαρους Φράγκους! Κύριε καθηγητά, συνέλθετε!

Previous Article

Γιατί όχι Σύγκληση Προκαθήμενων στα Ιεροσόλυμα;

Next Article

Οἱ μουσουλμάνοι ἀποτελοῦν τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὴν Χώραν μας!