ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Share:

Συνέντευξις τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ πρὸς τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» (6/11/1992)

1ον

Ὁ Σεπτὸς Πατριάρχης τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κ. Παῦλος μετὰ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, κατόπιν περιοδείας ἑνὸς μηνὸς εἰς Η.Π.Α. καὶ Καναδά, ἐπιστρέφων εἰς Βελιγράδι μέσῳ Ἀθηνῶν παρέμεινεν ἐπ’ ὀλίγον ἐνταῦθα τὴν Πέμπτην 29 Ὀκτωβρίου 1992.

Εὐθὺς ἀμέσως, ὡς ἀφίχθη, ἐπεσκέφθη τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Σεραφείμ, μετὰ τοῦ ὁποίου εἶχε μίαν σημαντικὴν καὶ ἐγκάρδιον συνάντησιν. Ἐν συνεχείᾳ. περὶ ὥραν 6 μ.μ. ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Παῦλος μετὰ τοῦ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλοχίου καὶ τῶν Ἐπισκόπων Ναϊσοῦ κ. Εἰρηναίου καὶ Ζίτσης κ. Στεφάνου, ἦλθον εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Κάραβελ», ὅπου τοὺς ἀνέμενον κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἐνδιαφερόμενοι νὰ ἐνημερωθοῦν διὰ τὰ δραματικῶς ἐξελισσόμενα γεγονότα εἰς τὴν Σερβίαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιος εὐηρεστήθη ἐξ ὀνόματος καὶ τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κ. Παύλου νὰ παραχωρήση βαρυσήμαντον συνέντευξιν εἰς τὸν «Ο.Τ.».

Εἰς τὴν συνέντευξιν παρίστατο καὶ συμμετεῖχε καὶ ὁ διευθυντὴς τῆς «Χριστιανικῆς» κ. Ἰ. Γραμματικάκης. Τὴν συνέντευξιν ἐκ μέρους τοῦ «Ο.Τ.» ἔλαβεν ὁ Σέρβος διδάκτωρ τῆς θεολογίας κ. Μίρκο Τομάσοβιτς.

Ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιος εἶναι καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου καὶ ἄριστος γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Ἀνεδείχθη διδάκτωρ τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ θέμα σχετικὸν μὲ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν καὶ θεωρεῖται ἐκ τῶν διαπρεπεστέρων συγχρόνων Ὀρθοδόξων θεολόγων, ἦτο δὲ καὶ εἰς τὸ τριπρόσωπον, ὅταν ἐξελέγη ὁ νέος Πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Παῦλος.

Τὰ κύρια σημεῖα τῆς συνεντεύξεως τοῦ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου, ἡ ὁποία ἐδόθη ἑλληνιστί, ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«Ο.Τ.»: Ποία ἡ στάσις, Σεβασμιώτατε τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν γεγονότων στὴν πρώην καὶ νῦν Γιουγκοσλαβία;

ΣΕΒ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ: Ἡ Ἐκ­κλησία μας αἰσθάνεται καθηλωμένη στὸν Σταυρό. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαίσθησίς μας γιὰ τὸ γεγονότα. Ἡ Σταύρωσις αὐτὴ φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ τόπος ὁ μοναδικὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν γένει, ἰδιαιτέρως δὲ τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων αὐτὴν τὴν ἱστορικὴ στιγμή. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας δὲν κατεβαίνει ἀπὸ τὸν Σταυρὸ αὐτὸν ἤδη ἀπὸ τὸ 1941. Εἴχαμε τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μὲ τὴν κατάκτησι τῶν Γερμανῶν, εἴχαμε ἐμφύλιο πόλεμο, εἴχαμε καὶ τὴν ἐπανάστασι. Μεταπολεμικὰ ἄλλη σταύρωσις ἐκ μέρους τῆς Κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας. Ὁ πόλεμος ἐξώντωσε τὸν Σερβικὸ λαὸ βιολογικά. Ἡ μεταπολεμικὴ κατάστασις τὸν ἀπείλησε ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ καὶ οἰκονομικὰ βέβαια καὶ τώρα μόλις ποὺ λέγαμε ὅτι παίρνουμε μία ἀνάσα, ἔρχεται ὁ διαμελισμὸς τῆς Γιουγκοσλαβίας μέσα στὰ σχέδια τῆς νέας τάξεως τοῦ κόσμου καὶ αὐτὸς ὁ διαμελισμὸς τῆς χώρας ἔχει ἐπιπτώσεις στὸ ζωντανὸ σῶμα τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ, ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία περιμένει τὴν ἐπέμβασι τοῦ Θεοῦ, διότι πλέον δὲν ἔχει ἐλπίδες ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.

«Ο.Τ.».: Ποία ἡ προσφορά, Σεβασμιώτατε, τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στὸ λαό;

ΣΕΒ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ: Ἡ Ἐκ­κλησία στὴν Σερβία προσ­φέρει ὅ,τι μπορεῖ νὰ προσφέρη στὸ λαὸ καὶ συμμετέχει στὸν πόνο τοῦ λαοῦ. Βέβαια ἐκ νέου γκρεμίστηκαν πάρα πολλοὶ ναοὶ στὰ μέρη ποὺ γίνεται ὁ πόλεμος στὴν Κροατία, στὴν Κράινα, στὴν Βοσνία καὶ στὴν Ἐρζεγοβίνη. Τέσσερις ἐπίσκοποι εἶναι ἐκτὸς τῶν ἑδρῶν των. Γκρέμισαν τὸ ἐπισκοπεῖο τοῦ Ἄνω Καρλοβικίου, τοῦ Πάκρατς, τοῦ Ζάγκρεμπ, τοῦ Σεράγεβο, τῆς Βοσνίας καὶ τῆς Ἐρζεγοβίνης, (ὅπου κατεδαφίστηκε καὶ τὸ Ἐπισκοπεῖο καὶ ὁ καθεδρικὸς ναός). Περίπου 25 μοναστήρια καὶ ἐκκλησίες γκρεμίστηκαν μόνο στὴν Ἐρζεγοβίνη. Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τὴν ἠθική της ὑποστήριξι στὸν λαὸ καὶ ταυτοχρόνως ὅσο μπορεῖ καὶ τὴν ὑλική. Ἔχει δημιουργηθῆ μία ἐπιτροπὴ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ συγκεντρώνει τὰ ἀπαιτούμενα. Ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Αὐστραλίας καὶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Ἕλληνας. Τελευταῖα λαμβάνομε βοήθεια καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ὅση μπορεῖ νὰ περνᾶ, ἐπειδὴ ὑπάρχει τὸ ἐμπάργκο καὶ ἐμποδίζει αὐτὴ τὴν προσφορά. Τὸ θέμα αὐτὸ τὸ συζητήσαμε καὶ μὲ τὸν γενικὸ γραμματέα τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ τὸν ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. κ. Ἴνγκελ Μπέργκερ καὶ αὐτὸς ὑποσχέθηκε ὅτι τὸ ἐμπάργκο δὲν ἀφορᾶ τὴν ἀν­θρωπιστικὴ βοήθεια, ἀλλὰ δὲν δόθηκε μέχρι τώρα ἡ δυνατότητα μεταφορᾶς. Περιμένομε αὐτὲς τὶς ἡμέρες νὰ δοθῆ.

Ἡ Ἐκκλησία κάνει τὸ καθῆ­κον της ὅσο μπορεῖ καὶ τὸ ταξίδι μας στὴν Ἀμερικὴ ἐκτὸς τῶν ἄλλων εἶχε σκοπὸ νὰ εὐαισθητοποιηθῆ ἡ κοινὴ γνώμη καὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς ὁμογένειας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἀμερικῆς ἐν γένει γιὰ τὸ τραγικὸ πρόβλημα ἐδῶ στὰ μέρη μας. Τώρα εὑρίσκεται ὑπὸ ἀνάπτυξιν μία διεθνὴς Πανορθόδοξος Ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσι, ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰ βοηθᾶ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἔστειλαν βοήθεια στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ τώρα ἑτοιμάζουν βοήθεια γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Καὶ αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό, ὄχι μόνον διότι θὰ εἶναι μία πηγὴ ἀρωγῆς καὶ βοηθείας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σύμπνοια τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἐν γένει τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Δυστυχῶς μέχρι τώρα ἡ κάθε Ὀρθόδοξος Ἐκ­κλησία ζῆ χωριστά, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὶς ἀνάγκες καὶ τοὺς πόνους τῶν ἄλλων. Ἐνῷ ὁλόκληρη ἡ παπικὴ Ἐκκλησία βοηθᾶ τοὺς παπικοὺς τῆς περιοχῆς. Τοὺς Μουσουλμάνους βοηθοῦν τὰ Μουσουλμανικὰ Κράτη τῆς Ἀνατολῆς. Ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι Σέρβοι οὐσιαστικὰ ἔχουν παραμείνει ἐντελῶς μόνοι τους, ἀποκομμένοι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μικρὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, δὲν ἔχομε ἄλλον βοηθόν, παρὰ μόνον τὸν Κύριον.

Ὁ Μποὺς δὲν ὑποσχέθηκε τίποτε. Μόνο ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ βοηθήσουν, ὥστε ἡ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια νὰ φθάνη καὶ στοὺς Σέρβους.

«Ο.Τ.»: Τί συμβαίνει, Σεβασμιώτατε στὸ Κοσσυφοπέδιο σήμερα:

ΣΕΒ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ: Στὸ Κοσσυφοπέδιο ἔχομε ἀναβρασμὸ καὶ περιμένομε ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα νὰ ἐκραγῆ καὶ ἐκεῖ πόλεμος καὶ ἡ δυστυχία, ποὺ προκαλεῖ. Μάθαμε στὶς ΗΠΑ ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἔχει στείλει χιλιάδες τόνους τρόφιμα στὴν Βουλγαρία, γιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμα νὰ τὰ στείλουν πρὸς τὰ Σκόπια, ὅταν ἐκραγῆ πόλεμος στὸ Κόσσοβο γιὰ τοὺς πρόσφυγες, ποὺ θὰ ἔρχωνται ἀπὸ ἐκεῖ.

«Ο.Τ.»: Πῶς θὰ μποροῦσαν, Σεβασμιώτατε, οἱ Ἕλληνες ὡς Ἐκκλησία, ὡς Ὀργανώσεις νὰ βοηθήσουν;

ΣΕΒ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ: Βέβαια ὅλοι προσευχόμεθα ὑπὲρ ἀλλήλων καὶ αὐτὸ εἶναι σημαντικὴ βοήθεια, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἀλληλεγγύη μὲ τὴν προσευχὴ πρέπει νὰ γίνη καὶ πιὸ ἔμπρακτος μέσα στὸ ἔργο τῆς ζωῆς καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχη κάποια ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπισι αὐτῶν τῶν σοβαρωτάτων προβλημάτων τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ πρῶτο βῆμα ἔχει γίνει μὲ τὴν συνάντησι τῶν Προκαθημένων τὰ Χριστούγεννα, ἐφέτος ἀλλὰ πρέπει νὰ προχωρήσουμε. Τὰ γεγονότα καὶ οἱ ριζικὲς ἀλλαγὲς θὰ πρέπει νὰ ὁδηγήσουν τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σὲ κάποια συνεργασία περισσότερο ἔμπρακτη, διότι «οἱ Καιροὶ οὐ μενετοί».

Previous Article

Η τούρκικη απειλή για «ιερό πόλεμο», εκ μέρους Μουσουλμάνων μεταναστών

Next Article

Ευρωβουλευτές καλούν για πανευρωπαϊκή απαγόρευση των «Γκρίζων Λύκων»

Διαβάστε ακόμα