Καιρὸς νὰ κάνωμεν τὸν αὐτοέλεγχόν μας!

Share:

ΑΥΤΗ τὴν ἱερὴ περίοδο ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ γιὰ αὐτοσυνειδησία καὶ αὐτοέλεγχο. Ὁ Ἐφραὶμ ὁ Σύρος, ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἅγιος τῆς μετανοίας καὶ τῶν δακρύων, κάνοντας τὴν αὐτοκριτική του, μᾶς συμβουλεύει: «Ἐνῷ ὁ ἴδιος δὲν εἶμαι τίποτε, θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου ὅτι εἶναι κάτι σπουδαῖο. Ἐνῷ ἀνακρίνομαι γι’ αὐτά, προσελκύω πρὸς τὸν ἑαυτό μου τὴ δόξα τῆς ἁγιότητας. Ἐνῷ εἶμαι ἀκάθαρτος στὸ νοῦ βγάζω καταδικαστικὴ ἀπόφαση ἐναντίον τῶν πόρνων. Ἐνῷ κατακρίνω τοὺς κλέφτες, ἀδικῶ τοὺς φτωχούς. Στήνω δικαστήριο γιὰ τοὺς λοίδορους, ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶμαι ἀνάξιος γιὰ τιμή. …Ἀπαιτῶ τιμή, ἐνῷ μοῦ χρειάζεται ντροπή. Δέχομαι ἀσπασμούς, ἐνῷ μοῦ πρέπουν ἐμπτυσμοί. Ἀντικρύζω μοναχοὺς καὶ κάνω τὸν σοβαρό. Βλέπω μοναχοὺς καὶ ἀλαζονεύομαι. Στὶς γυναῖκες θέλω νὰ φανῶ θελκτικὸς καὶ στοὺς πλούσιους εὐσεβής. Στοὺς ξένους σκυθρωπὸς καὶ στοὺς γνωστούς μου συνετὸς καὶ φρόνιμος. Στοὺς συγγενεῖς μου διάσημος καὶ στοὺς συνετοὺς πιὸ τέλειος. Στοὺς εὐσεβεῖς παρουσιάζομαι πιὸ σοφός, τοὺς ἀνόητους μάλιστα τοὺς περιφρονῶ σὰν κτήνη… Ἀγανακτῶ, ὅταν μὲ ἐλέγχουν, ἂν δὲν μὲ κολακεύουν, ὀργίζομαι… Δὲν θέλω νὰ τιμήσω τὸν ἄξιο, ἀλλὰ ἂν καὶ εἶμαι ἀνάξιος, ἀπαιτῶ τιμές..»! Ἂς κάμουμε καὶ ἐμεῖς τὸν αὐτοέλεγχό μας, νὰ δικάσουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ ἂν τὸν βροῦμε ἔνοχο (ποὺ θὰ τὸν βροῦμε), ἂς τὸν ὁδηγήσουμε στὴ δικαίωση, τὴν ὁποία προσφέρει ὁ Χριστός!

Previous Article

Νέα φρικώδης πτῶσις τοῦ παπισμοῦ: Θέτει τὴν Παναγίαν ὡς «γέφυραν» μὲ τὸ ἰσλάμ!

Next Article

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ἀνορθοδοξίας…

Διαβάστε ακόμα