Καρλάκειον Ἵδρυμα

Share:

Κύριε Διευθυντά,

Χαῖρε ἐν Κυρίῳ,

Στὸ Ἡμερολόγιο τσέπης ποὺ ἐξέδωκε ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία, γιὰ τὸ ἔτος 2021, ἕνας ἐκ τῶν Τομέων τῆς δράσεώς της εἶναι καὶ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (SIC) ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ γνωρίζει κάτι ὁ Πανιερώτατος Γενικὸς Διευθύντης, γιὰ τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΛΑΚΗ; Ἂν ὄχι ἔρχομαι νὰ τὸν κατατοπίσω.

Ὅταν διηύθυνα τὰ οἰκονομικά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐφρόντισα, μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, νὰ μετατρέψουμε τὴν ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΡ­­ΛΑΚΗ, ὁ ὁποῖος ἄφησε 156,5 Μετοχὲς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, μὲ σκοπὸ νὰ δημιουργηθεῖ Νοσοκομεῖον διὰ τοὺς Δημοσίους ὑπαλλήλους. Ὁ μακαριστὸς Καθηγητής, γνωρίζων σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τὸ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, μετέτρεψε τὴν ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΝ αὐτὴν ΔΙΑΘΗΚΗΝ, σὲ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΛΑΚΗ, διὰ τὴν ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Πράγματι τὸ 1972 εἰσπράξαμε ὀκτὼ ἑκατομμύρια (8.000.000) δραχμές. Τὰ μισὰ τὰ δώσαμε στὸ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα γεμίσαμε τὰ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μὲ τὴν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, γιὰ ὅλα τὰ Δωμάτια. Στείλαμε σὲ ὅλα τὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὶς Βιβλιοθῆκες τους, τὴν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, στὶς Μονάδες τοῦ Στρατοῦ, γιὰ τὶς Βιβλιοθῆκες τους, τὴν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Ὅποιο Ἵδρυμα μᾶς ζητοῦσε καὶ πάλι ἀποστέλλαμε τὴν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.

Ὅταν μὲ ἐδίωξαν ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπή, διότι ἤμουν…. ΙΕΡΩΝΥΜΙΚΟΣ!!!, ἔμαθα ἀργότερα ὅτι δὲν ἐγίνετο καλὴ χρῆσις τῶν ἐσόδων τοῦ Ἱδρύματος καὶ ὅτι ὁ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν ἐζήτησε νὰ μάθει τί ἔγιναν τὰ ἔσοδα! Ἡ ἀπάντησις ἦτο χλιαρά! Γι’ αὐτὸ ἀναγκάστηκα νὰ μεταφέρω τὰ ἔσοδα στὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ἐπειδὴ γνώριζα τὸν Προϊστάμενο τοῦ Λογιστηρίου, λέγοντάς του ὅτι ἡ Α.Δ. ἔχει Κεφάλαιον καὶ τμῆμα ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Ὁ Πανιερώτατος Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Α.Δ. γνωρίζει τίποτε γιὰ τὸ ΚΑΡΛΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ καὶ πόσα εἰσπράττει ὁ Ὀργανισμὸς ἀπὸ τοὺς ΤΟΚΟΥΣ τοῦ Κεφαλαίου; Δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὸ ρίξαμε στὴ ΖΗΤΙΑΝΙΑ, σὲ τόσο χαλεποὺς καιρούς.

Θὰ ἤθελα νὰ λάβω μία ἀπάντηση, μέσῳ τῆς ἐφημερίδος ποὺ δημοσίευσε τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου, γιὰ νὰ τὰ μάθη ὅλος ὁ κόσμος.

Ζητῶ συγγνώμην ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, διότι ἐγὼ ἔμαθα νὰ ἐργάζομαι ἐκεῖ ποὺ μὲ ἐπεστράτευσε ἡ Ἐκκλησία καὶ περιμένω νὰ κάνουν καὶ ὅσοι ἔχουν εὐθύνες, ἄσχετα ἂν τὸ ζήτησαν οἱ ἴδιοι ἢ κατέλαβαν τὴ θέση ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟΙ, διότι μία μέρα θὰ ἀκούσουν κάποια ΒΡΟΝΤΗ ἀπὸ τοὺς Οὐρανούς.

Εὔχομαι, ἡ βροντή αὐτὴ νὰ Σᾶς λέγει, Πανιερώτατε, «εὖ δοῦλε, ἀγαθὲ καὶ πιστὲ» (Ματθ. κε΄ 21), ὅπως μοῦ εἶπαν ὄχι μὲ τὰ ἴδια λόγια, οἱ Ἀνώτατοι ἐλεγκταὶ Δημοσίων ὑπολόγων, ὅταν ὑπέστην δύο φορὲς τὸν ἔλεγχό τους, τὴν μία στὴν Ἐπαρχία καὶ τὴν ἄλλη στὴν Ἀρχιεπισκοπή!!!

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ δημοσίευση

Ἀρχιμανδρίτης

Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

Previous Article

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐξομολογούμενος

Next Article

Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν: Διαγωνισμὸς 2.3 ἑκατ. εὐρὼ