Κατάργησις τῆς Ἱ. Συνόδου εἰς ΗΠΑ;

Share:

Ἀντὶ ἡ Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς νὰ ἀποκτήση αὐτοκεφαλίαν καὶ νὰ μὴ ὑπάγεται εἰς τὸ Φανάρι (μόνον οἱ παπικοὶ ἔχουν τοπικάς Συνόδους, τῶν ὁποίων αἱ ἀποφάσεις δὲν ἔχουν καμίαν ἀξίαν ἄνευ ἐγκρίσεως τοῦ Πάπα!). Πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅτι ὁδεύει εἰς τὴν πλήρη κατάργησιν καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς ὑποτυπώδους συνοδικότητος. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «thepressroom.gr» τῆς 14ης Μαρτίου 2022:

«Σύμφωνα μὲ τὴν ὁμογενειακὴ ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κήρυκας» ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος μὲ τοὺς στενούς του συνεργάτες, ἐπεξ­εργάζεται τὸ νέο καταστατικὸ λειτουργίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τὸ ὁποῖο -ἂν ἐγκριθεῖ τελικὰ- θὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2024. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸ παλαιὸ ἔχει ἀνασταλεῖ ἀπὸ τὸ 2020.

Ἡ πρόταση, ποὺ θὰ εἰσηγηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, προβλέπει τὴν κατάτμηση τῶν σημερινῶν Μητροπόλεων σὲ δύο ἢ τρεῖς ἐκκλησιαστικὲς περιφέρειες.

Σ’ αὐτὲς δὲν θὰ ὁριστοῦν ὡς ἐπικεφαλῆς Μητροπολίτες, ὅ­πως ἰσχύει μέχρι σήμερα, ἀλλὰ ἰσάριθμοι βοηθοὶ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναφέρονται ἀπευθείας στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ἀποφασίζει μόνος του.

Γιὰ παράδειγμα, ἡ Μητρόπολη Ἁγίου Φραγκίσκου (San Francisco) θὰ καταργηθεῖ καὶ στὴ θέση της θὰ δημιουργηθοῦν τρεῖς Ἐπισκοπὲς μὲ ἰσάριθμους βοηθοὺς Ἐπισκόπους. Κάτι παρόμοιο θὰ συμβεῖ καὶ σὲ ἄλλες Μητροπόλεις.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος, ποὺ ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος δὲν ἔχει προχωρήσει στὴν πλήρωση τῆς Μητρόπολης τῆς Νέας Ἱερσέης (New Jersey).

Γιὰ τοὺς Μητροπολίτες ποὺ διακονοῦν σήμερα, τὸ σχέδιο προβλέπει ὅτι θὰ παραμείνουν στὶς θέσεις τους, θὰ λέγονται καὶ θὰ «γινώσκονται ὑπὸ πάντων ὡς Μητροπολίτες» μέχρι τὴν ἀποχώρησή τους, εἴτε σὲ περίπτωση ἐκδημίας τους, εἴτε σὲ περίπτωση συνταξιοδότησής τους.

Σὲ κάθε περίπτωση, πάντως, δὲν θὰ ἀντικαθίστανται ἀπὸ νέους Μητροπολίτες, ἀλλὰ ἀπὸ βοηθοὺς Ἐπισκόπους, ἕως ὅτου οἱ Μητροπόλεις σταδιακὰ καταργηθοῦν.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, πολλοὶ ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διαφωνοῦν ριζικὰ μὲ τὰ σχέδια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς…

Δὲν μπορεῖ, λοιπόν, ὁ τρόπος διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀποτελεῖ μία ἐκκοσμικευμένη ἐπιλογή, γιὰ νὰ μπορεῖ κάποιος νὰ ἀποφασίζει κατὰ τὸ δοκοῦν, ὡσὰν νὰ εἶναι ὁ «ἀλάθητος Πάπας»!

Καὶ ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος μὲ τὸ νέο τρόπο, ποὺ θέλει νὰ διοικήσει τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς, ἔχει προκρίνει τὴν «ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχή», ἕνα «ἐκκλησιαστικὸ βοναπαρτισμό», κάτι ξένο πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση!

Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ -ἐπὶ τῆς οὐσίας- «εἰσάγονται καινὰ δαιμόνια» στὸν τρόπο διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς, δὲν εἶναι λίγοι καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐκτιμοῦν ὅτι θὰ προκληθοῦν καὶ δυσβάστακτες οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις, καθὼς αὐξάνουν καὶ οἱ ἐκκλησιαστικὲς περιφέρειες, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι!».

Previous Article

$53 εκατ. έδωσαν οι Αρχοντες στο Πατριαρχείο! Είναι δυνατόν να γίνει αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Αμερικής, να χαθούν τόσα χρήματα.

Next Article

Φοβεραὶ κακοδοξίαι τοῦ Σεβ. Θυατείρων