Καταγγελία πρός Ἱ. Μ. Γερμανίας

Share:

Μᾶς ἀπεστάλη ἡ ἀκόλουθος καταγγελία καὶ τὴν παραθέτομεν:

«… 2.10.2023

Σεβασμιώτατε κύριε κύριε Αὐγουστῖνε

Μετὰ ἀπὸ παράκληση τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς πόλεως τοῦ…, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν στὴν ἐκκλησία μας ἔχει μειωθεῖ σημαντικὰ ἐξαιτίας τῆς δυσαρέσκειας μας ἀπέναντι στὸν πατέρα….

Ἐπιθυμοῦμε τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μας. Ἐπιθυμοῦμε τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα οἰκογενειάρχη καὶ τίμιο κληρικό.

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἄφιξής του γνωρίζουμε ὅτι ἡ προσωπική του ζωή δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες τῆς ἠθικῆς ποὺ διδάσκει.

Τὰ καθήκοντά του τὰ προγραμματίζει σύμφωνα μὲ τὸν δικό του πρόγραμμα καὶ μᾶς φέρνει στὴν δύσκολη θέση νὰ μὴ μποροῦμε νὰ ὀργανώσουμε τὰ μυστήρια, ὅπως ἐπιθυμοῦμε. Γάμοι καὶ βαπτίσεις τελοῦνται μόνο τὰ Σάββατα. Μνημόσυνα καὶ τὰ 40ήμερα, στὰ ὁποῖα μποροῦμε καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ καλέσουμε τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους, γίνονται μόνο μετὰ τὸν ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου. Ἐξαιρέσεις βέβαια ὑπάρχουν γιὰ τοὺς φίλους μόνο τοῦ ἱερέως.

Ἡ αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ κεριοῦ στὰ 2€ εἶναι γιὰ τὶς ἡμέρες μας ἐξωφρενικὴ καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς οἰκονομικὲς δυνατότητες τῶν πιστῶν. Συνεχῶς κάνει ἐκκλήσεις γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὰ χρήματα αὐτὰ ἀφειδῶς ξοδεύονται χωρὶς νὰ γίνεται ἀπολογισμός, ἀκριβὰ δῶρα πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο καὶ ταξίδια.

Τὰ πολυτελῆ καὶ ἀκριβὰ ροῦχα δὲν ταιριάζουν στὴν λιτὴ ζωὴ ποὺ ὀφείλει νὰ ζεῖ ἕνας κληρικός.

Ἀπὸ τὸ 1960 οἱ τότε κάτοικοι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ παπᾶ…, (ὁ ὁποῖος μᾶς κληροδότησε 40.000 Μάρκα ἐκείνη τὴν ἐποχή) καθὼς καὶ μὲ τὴν δική σας προσφορὰ τῶν 100.000 δρχ. καί ἀφοῦ δανειστήκαμε χρήματα, κτίσαμε νηπιαγωγεῖο, μία μικρή Ἐκκλησία καί τήν οἰκία τοῦ ἱερέως. Ἀργότερα καταφέραμε νὰ κτίσουμε τὴν Ἐκκλησία μας. Μὲ τὸ ὑστέρημά μας, μὲ προσωπικὴ ἐνασχόληση καὶ κόπο κατάφερε ὁ πατήρ νὰ ἀναλάβει μία Ἐκκλησία ὁλοκληρωμένη.

Σᾶς εἶναι γνωστὲς οἱ καταγγελίες ποὺ τοῦ ἔχουν γίνει κατὰ καιροὺς καὶ δὲν ἔχουμε ἀντιδράσει μέχρι στιγμῆς. Ἔχει φτάσει ὅμως ὁ κόμπος στὸ χτένι. Δὲν ἀντέχουμε ἄλλο τὴν κακή του συμπεριφορὰ καὶ ἐκμετάλλευση. Οἱ Ἕλληνες προτιμοῦν πιὰ νὰ ἐπισκέπτονται τὴν ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ δική μας δυστυχῶς γεμίζει μόνο ὅταν οἱ γονεῖς, μετὰ τὶς 10:00 τὸ πρωΐ, μεταλαβαίνουν τὰ παιδιά τους. Ἔχουμε ἀποφασίσει ὅτι ἄν δὲν ἀπομακρυνθῆ ἄμεσα ἀπὸ ἐσᾶς θὰ ξεκινήσουν οἱ καταγγελίες. Αὐτὸ θὰ ἔχει ἀντίκτυπο καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἑλληνικὲς ἐκκλησίες. Τὸ “δικαίωμα” ποὺ τοῦ ἔχει παρασχεθεῖ νὰ ὑπογράφει ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου δὲν μᾶς φοβίζει οὔτε καὶ μᾶς συγκινεῖ. Ἔχουμε κουραστεῖ νὰ μᾶς ὑποτιμᾶ καὶ νὰ Σᾶς ὑποβιβάζει μὲ τὴν συμπεριφορά του.

Ὅλα αὐτὰ θὰ κοινοποιηθοῦν ἄμεσα στὸν τύπο, καὶ φυσικὰ στὸ Πατριαρχεῖο. Θὰ φτάσουμε καὶ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Ἀπαιτοῦμε τὴν ἀπομάκρυνσή του. Μπορεῖτε νὰ κρατήσετε τὸν ἱερέα στὸ Βερολίνο, ἄν σᾶς εἶναι τόσο ἀγαπητός. Ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε τὴ παραμονή του ἄλλο ἐδῶ.

Οἱ Ἕλληνες τοῦ…»

Σκοπὸς τῆς δημοσιεύσεως ἦτο νὰ συμβάλλωμεν εἰς τὴν προσπάθειαν νὰ ἐγκύψη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος εἰς τὰ προβλήματα τῆς ἐνορίας, ὥστε νὰ τὰ λύση μὲ τὸν δέοντα ἐκκλησιαστικὸν τρόπον.

Ἐπεκοινωνήσαμεν μὲ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Γερμανίας καὶ ἡ ἀπάντησις ἦτο ἡ ἑξῆς, «Ἡ ἐν λόγῳ ἐνορία εἶναι μία ζωντανὴ ἐνορία καὶ μὲ πολλὲς δραστηριότητες στὴν ζωὴ τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴν Γερμανία», ὅμως δὲν ἔκανε οὐδεμίαν τοποθέτησιν διὰ τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας. Θερμὰ παρακαλοῦμεν τὸν οἰκεῖον Μητροπολίτην Αὐγου­στῖνον, ὅπως ἀσχοληθῆ μὲ ἰδιαίτερον ζῆλον καὶ πατρικὴν ἀγάπην μὲ τὸ πρόβλημα, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς κοσμοχαρμοσύνου ἡμέρας τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας.

Previous Article

ΜΕ ΠΟΛΛΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΝ!!! Διὰ τὴν δυνατότητα τεκνοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους!!!

Next Article

Δέηση υπέρ υγείας του Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεοφύτου