Καὶ τώρα, διατί νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς Ἐκκλησίας;

Share:

Ἀγαπητοὶ Ἱεράρχες

Μετὰ ἀπὸ παλινῳδίες, διενέξεις καὶ ἐντάσεις μεταξύ σας, κάνατε ὑπακοὴ στὴν πολιτεία, ὅπως οἱ ἴδιοι μᾶς εἴπατε, καὶ κλείσατε τοὺς Ναοὺς φοβούμενοι τὴν πανδημία ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

Ἐσεῖς τὶς κλείσατε, γνωρίζετε πολὺ καλὰ πώς, ἂν ἐσεῖς δὲν θέλατε, καμία κυβέρνηση δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐφαρμόσει μία τέτοια ἀπόφαση. Τί καὶ ἂν πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς διαφωνοῦσαν καὶ ἔλεγαν πὼς δὲν πρόκειται νὰ δεχθοῦν κάτι τέτοιο, ἔβγαζαν ἐπαναστατικοὺς λόγους καὶ δήλωναν μάλιστα ἕτοιμοι νὰ συγκρουστοῦν ἂν χρειαστεῖ; Λόγια καὶ μόνο λόγια, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ γειτονικές μας Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες οὔτε ποὺ διανοήθηκαν νὰ πράξουν κάτι ἀνάλογο. Δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ προηγούμενο, καὶ αὐτή σας ἡ πρωτόγνωρη ἀπόφαση θὰ σᾶς βαραίνει γιὰ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή σας.

Φτάσατε μάλιστα στὸ φαιδρὸ καὶ ταυτόχρονα λυπηρὸ σημεῖο, νὰ ζητήσετε ὡς προϋπόθεση, νὰ κλείσουν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι λατρευτικοὶ χῶροι.

Δηλαδή, βάλατε τὴν μόνη Ἀληθινὴ πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία μας, στὸ ἴδιο τσουβάλι μὲ αἱρέσεις, δόγματα, εἰδωλολατρίες καὶ κάθε ἄλλη θρησκευτικὴ θεώρηση.

Ἔτσι, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ΠΑΝΤΑ στὰ δύσκολα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες βάζατε μπροστὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, τώρα ἁπλά τούς κλειδώσατε, γιὰ νὰ σωθοῦμε.

Τί ταπεινωτικὸ γιὰ τὸν ἴδιο Τὸν Πατέρα μας…

– Ἀναρωτιέμαι, οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ δὲν εἶναι χῶροι καθαγιασμένοι ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

– Ξεχνᾶτε τί ἀναφέρουν οἱ εὐχὲς ποὺ διαβάζετε κατὰ τὸν ἐγκαινιασμό τους;

– Τί ἀλήθεια φοβηθήκατε πιὸ πολύ; Τὴν πολιτεία ἢ τὸν ἰό;

– Τὸν Υἱὸ σίγουρα δὲν τὸν φοβηθήκατε!

– Ὁ ἀληθινὸς Χριστιανὸς ἔχει ἄλλο φόβο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν «Φόβο Θεοῦ»;

– Ποῦ εἶναι ἡ Πίστη καὶ ἡ Ἐμπιστοσύνη σας σὲ Ἐκεῖνον;

– Δὲν εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ Ζωή καὶ ἡ Ἀνάσταση;

– Αὐτὸς δὲν ἀποφασίζει, ἢ ἐπιτρέπει, ἢ παραχωρεῖ ἀκόμα καὶ γιὰ μία τρίχα ποὺ θὰ πέσει ἀπὸ τὴν κεφαλή μας;

– Δὲν εἴμαστε ὅλοι στὰ χέρια Του καὶ κατὰ τὸ θέλημά Του;

– Αὐτὰ δὲν μᾶς δίδαξε καὶ διδάσκει;

– Φοβηθήκατε μὴ κολλήσει τὸ ἐκκλησίασμα μεταξύ τους καὶ δὲν Τὸν ὑπερασπιστήκατε;

– Ποιός, πότε καὶ τί κόλλησε μέσα σὲ Ἱερὸ Ναό;

Μαζὶ μὲ προβεβλημένους Γέροντες καὶ ἄλλους ρασοφόρους, ἀντὶ νὰ ἀναπτύξετε ἕνα διαφορετικὸ λόγο ἀπὸ τὴν κυβερνητικὴ ἀκριβοπληρωμένη προπαγάνδα στὸ ποίμνιό σας, ὄχι μόνο χρησιμοποιήσατε τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα ποὺ τρομοκράτησαν καὶ ἐκφόβισαν τοὺς περισσότερους, ἀκούγαμε καὶ πράγματα ποὺ δὲν μπορούσαμε νὰ τὰ πιστέψουμε ὅτι ἔβγαιναν ἀπὸ τὰ χείλη σας καὶ ποὺ δύσκολα θὰ ξεχάσουμε.

– Δὲν κινδυνεύει μᾶς εἴπατε ἡ Πίστη μας, ἀλλὰ οἱ πιστοί.

– Ἀκούσαμε πὼς ὁ ἰὸς εἶναι σὰν μία ἀτομικὴ βόμβα ποὺ ἔπεσε καὶ πὼς μόνο οἱ παράλογοι θὰ ἤθελαν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ σπίτι τους.

– Μᾶς εἴπατε πὼς δὲν πειράζει νὰ μὴ πηγαίνουμε στὴν Ἐκκλησία, ἐνῷ οἱ Ἅγιοι Πατέρες θέσπισαν πὼς, ἂν γιὰ τρεῖς συνεχόμενες Κυριακὲς ὁ πιστὸς δὲν προσέλθει, θεωρεῖται ἐκτὸς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ κακῶς φέρει τὴ Χριστιανικὴ ἰδιότητα.

– Μᾶς εἴπατε πὼς εἶναι τὸ ἴδιο νὰ προσευχόμαστε καὶ στὸ σπίτι μας, τί καὶ ἂν ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος γράφει «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν» καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ…».

– Μᾶς εἴπατε πὼς δὲν πειράζει καὶ ἂν δὲν Κοινωνήσουμε, ἐνῷ οἱ ἴδιοι διδάσκατε τὴν τακτικὴ συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία καὶ πώς εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Χριστό, δὲν εἶναι;

– Μᾶς εἴπατε πώς θὰ κάνουμε τὴν «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία», μὰ γίνεται χωρὶς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων;

– Μέχρι τὸ νὰ κάνουμε ὑπόκλιση καὶ ὄχι νὰ προσ­κυνοῦμε τὶς θαυματουργὲς καὶ μυροβλύζουσες εἰκόνες, μᾶς εἴπατε.

Μᾶς εἴπατε πὼς ὁ Θεὸς τὸ ἐπέτρεψε, μὰ εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐπιτρέψει νὰ κλείσει ἡ Ἐκκλησία Του, γιὰ τὴν ὁποία μαρτύρησε καὶ θυσιάστηκε; Καὶ τί δεν  μᾶς εἴπατε…

Φυσικὰ καὶ μᾶς στέλνει δοκιμασίες, τὸ πῶς ὅμως ἐμεῖς θὰ ἀντιδράσουμε εἶναι ΕΠΙΛΟΓΗ μας, κάτι ποὺ Ἐκεῖνος μὲ τὴν Ἀρχοντιὰ ποὺ τὸν διακρίνει, μᾶς ἔχει ἐξ ἀρχῆς παραχωρήσει.

Ἔτσι φέρατε τὸν διχασμὸ καὶ τὴν σύγκρουση στὸ ποίμνιό σας, ποὺ στὴν οὐσία εἴχατε ἐγκαταλείψει. Ἀπὸ τὴν μία οἱ ὀλιγόπιστοι ἕως καὶ αἱρετικοί, ποὺ ἀπὸ τὸν ὀργανωμένο ἐκφοβισμὸ  ἔτρεμαν νὰ μὴ κολλήσουν ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὰ στασίδια, ἐνῷ προσπαθοῦσαν νὰ φέρουν τὴν πίστη στὰ μέτρα τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ πιστοὶ ποὺ ἐναντιώνονταν σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἀρνούμενοι νὰ μείνουν μακριὰ ἀπὸ τὸν Οἶκο Τοῦ Θεοῦ ἰδιαίτερα αὐτὲς τὶς Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς.

Δὲν μποροῦσαν νὰ ἀποδεχθοῦν πὼς εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ πηγαίνουν σὲ καταστήματα τροφίμων, λαϊκὲς ἀγορές, τράπεζες καὶ νὰ βγάζουν τὰ κατοικίδιά τους βόλτα, ἀλλὰ τοὺς ἀπαγορευόταν νὰ πᾶνε ἀκόμα καὶ στὸ προαύλιο τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐφαρμόζοντας τὰ ἴδια μέτρα ἀσφαλείας.

Ἀκόμα καὶ τότε δὲν συγκρατηθήκατε. Ὄχι μόνο γιὰ φανατικοὺς ἀκούσαμε, ἀλλὰ καὶ γιὰ πιστοὺς ποὺ τώρα ξαφνικὰ θυμήθηκαν τὴν Ἐκκλησία.

Ποὺ δὲν πατοῦν ποτὲ τὸ πόδι τους στὴν Ἐκκλησία, ἢ ποὺ πηγαίνουν μία δύο φορὲς τὸ χρόνο γιὰ λίγο καὶ φεύγουν, ἢ ποὺ Κοινωνοῦν σπάνια, ἢ καθόλου, ἢ ἀπὸ ἔθιμο, καὶ ἄλλα πολλὰ ἀκόμα τραγελαφικά.

Ἐκεῖνοι τουλάχιστον ἔκαναν Ὁμολογία Πίστεως!

Δὲν ἀναρωτιέστε, γιατί οἱ πιστοὶ πράττουν ἔτσι καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία; Ποιοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι; Καθρέπτη δὲν ἔχετε;

Ξεχάσατε τί ὁ Χριστὸς λέει  στὸ Εὐαγγέλιο, Κατὰ Ἰωάννη 10,11 & 10,12:

«ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὤν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.»

Θέλετε τοὺς πιστοὺς, ὅταν σᾶς χειροκροτοῦν καὶ  σᾶς φωνάζουν τὸ «Ἄξιος», ὅταν ὅμως σᾶς ἐγκαλέσουν, γιατί πιστεύουν πὼς ξεφύγατε ἀπὸ τὸν λόγο Τοῦ Κυρίου, τότε τοὺς χαρακτηρίζετε ἱεροκατήγορους καὶ θεολογεῖτε ὑπὲρ τῆς τυφλῆς ὑπακοῆς σὲ ἐσᾶς.

Σᾶς διαφεύγει βέβαια, πὼς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ὑποχρέωση καὶ καθῆκον νὰ μιλήσουν καὶ νὰ ἐλέγξουν, ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Τὸ νὰ ἐφησυχάζει κανεὶς, ὅταν τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτον εἶναι ἴδιον της ἀρνήσεως, τὸ δὲ νὰ ἐλέγχει εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής».

Οὔτε μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν μπορέσατε νὰ κρατήσετε τουλάχιστον μία κοινὴ στάση πρὸς ὄφελος τῶν πιστῶν.

Ἀπὸ ὅσα εἴδαμε στὴ δημοσιότητα, ἄλλοι ἐκμεταλλευόμενοι τὸ περιθώριο ποὺ τούς  ἔδινε ἡ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση  συνέχισαν τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες κανονικά, κεκλεισμένων βέβαια τῶν θυρῶν, προβάλλοντάς τις σὲ ὅποιο μέσο ἐπικοινωνίας μποροῦσαν.

Ἄλλοι πάλι τὶς ἀπαγόρευσαν διὰ ροπάλου χωρὶς καμία ἐξήγηση παρὰ τὸν εὐσεβῆ πόθο πολλῶν κληρικῶν νὰ Ἱερουργήσουν.

Τὴν Θεία Κοινωνία, ἡ κυβέρνηση μαζὶ μὲ ὅλα σχεδὸν τὰ κόμματα τῆς βουλῆς καὶ μερικοὺς ἐπιστήμονες, ὅλοι τους ἀποδεδειγμένα πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὑπέρμαχοι τῆς πολυπολιτισμικότητας, σκοπίμως τὴν ἀνέδειξαν ἐξ ἀρχῆς ὡς πηγὴ μετάδοσης τοῦ ἰοῦ.

Ἐσεῖς, ἀντὶ νὰ Τὴν ὑπερασπιστεῖτε μὲ σθένος καὶ νὰ ἐπιβάλλετε νὰ Κοινωνεῖ ἀπρόσκοπτα ὅποιος πιστὸς τὸ ζητήσει, ψελλίσατε πὼς δὲν κολλάει, πὼς  εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο, ὅμως στὴν οὐσία οἱ περισσότεροι δεχτήκατε τὴν ἀπαγόρευσή της, ἀπόδειξη οἱ πιστοὶ ποὺ ἂν καὶ ἡμέρες τοῦ Πάσχα δὲν Κοινώνησαν, ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων πρὸς τιμὴν ὁρισμένων Ἱεραρχῶν καὶ κληρικῶν…

Γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, τί καὶ ἂν τὸ ζητήσατε, κάνατε γιὰ ἄλλη μία φορά τυφλὴ-ἀπόλυτη ὑποταγὴ σὲ ὅ,τι ἀκριβῶς σᾶς ἔλεγε ἡ κυβέρνηση, οὔτε καμπάνες, οὔτε μεγάφωνα.

Ὅλα καὶ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη σας, ἔκρυβαν τάχα μου τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν διασπορὰ τοῦ ἰοῦ.

Καὶ ἀφήσατε μετὰ ἀπὸ 2020 χρόνια γιὰ δεύτερη φορά μόνο Του τὸν Χριστὸ στὸ Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου. Καὶ δὲν ξεσπαθώσατε γιὰ τὴν Πίστη μας τὴν Ἁγία, παρὰ μόνο ὅταν ἐνοχληθήκατε ἀπὸ τὰ μεγάφωνα στὰ τζαμιὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀοιδὸ στὸ φορτηγό, αὐτὰ σᾶς πείραξαν  πρα­γματικὰ καὶ ὄντως τὸ ἐκφράσατε.

Αὐτὰ μαζὶ μὲ τὴν κομματικὴ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα ἦταν ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ στὰ πρόσωπα ὅλων σας καὶ ταυτόχρονα ἡ ἀποκάλυψη πὼς ἡ ρητορική τῆς Κυβέρνησης εἶχε ἀξία μόνο ὅπου ἔβρισκε πρόσφορο ἔδαφος, μόνο σὲ ἐσᾶς δηλαδή…

Καὶ πάλι ὄχι μόνο προσκυνήσατε στὶς ἀποφάσεις τους, ποὺ ἦταν τελείως ἀντίθετες ἀπὸ τὶς προτάσεις σας, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπιστολὲς σας τοὺς ἐκθειάζετε, τοὺς χειροκροτεῖτε καὶ τοὺς δίδετε συγχαρητήρια, τὴν ἴδια μάλιστα στιγμὴ ποὺ μὲ ὁμολογίες δικές τους, ἀποκαλύπτεται ὁ μῦθος τῆς δῆθεν πανδημίας, ὅπως γίνεται καὶ σὲ ὅλο τὸν πλανήτη.

Συμφωνήσατε μαζί τους πὼς δὲν εἴχαμε πολλὰ θύματα, γιατί ἔκλεισαν καὶ οἱ Ἐκκλησιές, ἔ λοιπὸν ποιὸς ἀπὸ ἐσᾶς μπορεῖ νὰ ξέρει ἂν ἦταν περισσότερα ἢ καὶ πολὺ λιγότερα ἂν ἦταν ἀνοικτές, ποιός;

Καὶ πῶς νὰ πεῖτε ὄχι σὲ τέτοιες κυβερνήσεις, ὅταν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἔχουν δεῖ ἐναγκαλισμοὶ Ἱεραρχῶν μὲ τὸν τεκτονισμὸ-μασονία, μὲ τὸν παπισμό, αἱρετικὰ συλλείτουργα καὶ κοινὴ Θεία Κοινωνία, τὸ ἄναμμα τῶν κεριῶν τῆς πανθρησκείας καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ…, σὲ παράβαση ὅλων τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἱερῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας μας; Τί καὶ ἂν πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς διαφωνεῖτε μὲ τὰ παραπάνω, ἀφοῦ συν­εχίζετε νὰ τὰ-τοὺς ἀνέχεστε;

Ἡ ἀνοχὴ εἶναι συνενοχή…

Ποῦ μᾶς ὁδηγεῖτε ἀλήθεια, στὸ «στόμα τοῦ λύκου»;

Ἄλλοι ἀπὸ ἐσᾶς βλέπουν καὶ μιλοῦν γιὰ τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», ὅπως Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἔχουν  προμηνύσει καὶ ἄλλοι πάλι λοιδορεῖτε ὅσους διαβλέπουν τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας.

Ὁ πιστὸς ποῦ θὰ γείρει; Ποιὸν ἆραγε νὰ πιστέψει;

Μήπως νὰ περιμένουμε τὶς ὁδηγίες σας γιὰ τὸ πῶς θὰ βάλουμε ἀκόμα καὶ τὰ τσιπάκια;

Σᾶς ἐρωτῶ λοιπὸν κύριοι: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;

Πασχίσατε καὶ μᾶς μάθατε πῶς νὰ κάνουμε τὸν οἶκο μας Ἐκκλησία καὶ πῶς μποροῦμε νὰ ἀντικαταστήσουμε μυστήρια καὶ ἀκολουθίες, ὥστε νὰ εἶναι τὸ ΙΔΙΟ σὰν νὰ εἴμαστε στὴν Ἐκκλησία, τί μᾶς θέλετε πίσω;

Ποιὸς ὁ λόγος; ποιὰ ἡ αἰτία;

Καὶ τί, ὅταν σὲ λίγο ὅπως ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς καὶ τὰ παπαγαλάκια του, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν τρομοκρατία καὶ τὸν ἐκφοβισμό, διαλαλοῦν πὼς θὰ ἔχουμε ξανὰ ἔξαρση τοῦ ἰοῦ καὶ πὼς δὲν θὰ ἡσυχάσουμε μέχρι νὰ βγεῖ καὶ νὰ κάνουμε ΟΛΟΙ… τὸ ἐμβόλιο, θὰ βάλετε ξανὰ λουκέτο στὶς Ἐκκλησίες;

Μὴ πάρετε ἀψήφιστα αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις-ἀπορίες.

Μπορεῖ στὸν ὀλιγόπιστο καὶ στὸν μὴ ἐκκλησιαζόμενο νὰ μὴ νοιώθετε (ΚΑΚΩΣ ΒΕΒΑΙΑ) τὴν ἀνάγκη νὰ μιλήσετε, ὅμως στὸν πιστὸ ποὺ γιὰ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ἔχει τὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ φάρμακο πνευματικὸ καὶ σωματικὸ τὴ Θεία Κοινωνία, ἔχετε ἱερὴ ὑποχρέωση νὰ τοῦ ἐξηγήσετε καὶ νὰ τοῦ ἀπαντήσετε σὲ κάθε ἕνα χωριστὰ ἀπὸ αὐτά.

Τὰ ὀμορφοφτιαγμένα καὶ τὰ ἀνέξοδα λόγια, ἰδιαίτερα ὅταν δὲν συνοδεύονται ἀπὸ τὶς ἀνάλογες πράξεις, δὲν βοηθοῦν πιά, τὸ μόνο ποὺ θὰ καταφέρετε εἶναι νὰ κάνετε ἀκόμα περισσότερους νὰ ἀπομακρυνθοῦν.

Ἡ ὥρα τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ ἔφτασε, καὶ δὲν χωράει ἀναβολή!

Δὲν μπορεῖτε ἄλλο νὰ κοροϊδεύετε οὔτε τοὺς ἑαυτούς σας, οὔτε τοὺς  πιστοὺς καὶ φυσικὰ οὔτε τὸν μόνο Πατέρα καὶ Βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό μας.

Ἐν ἀναμονῇ τῶν ἀπαντήσεων σας

Ἐμμανουὴλ Γερακιανάκης

Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος

Ἱεράπετρα Κρήτης

Previous Article

Ὁ συνειδητὸς Χριστιανός

Next Article

Στην ίδια μοίρα εμποροπανηγύρεις και λιτανείες!

Διαβάστε ακόμα