Κερκύρας: Δὲν ὁρίζει τὸ Κράτος τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας

Share:

Ὁ Σεβ. Κερκύρας κηρύττων εἰς τὸν ναὸν,  ὅπου διασῴζεται τὸ ἱ. λείψανον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπανέλαβε τὴν σταθερὰν ἀντίθεσίν του εἰς τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Κράτους ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς 19ης Ἰουλίου 2020:

«Οἱ Πατέρες ὑπερασπίστηκαν τὴν ἀλήθεια τῆς θεανθρωπίνης φύσεως καὶ ἡ Ἐκκλησία τοὺς προβάλλει γιὰ τὴν ἀλήθεια ποὺ διακήρυξαν, γιὰ τὴν ὀρθὴ πίστη, γιὰ ὅσα μᾶς παρέδωσαν μέχρι σήμερα ἀκέραια καὶ ἀκαινοτόμητα, μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση μάλιστα ἀπὸ τὴν Ἁγία Εὐφημία τοῦ πρακτικοῦ τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου…

Δὲν μπορεῖ νὰ φιμωθεῖ ἡ ἀλήθεια, δὲν νοθεύεται, δὲν ἑρμηνεύεται καὶ δὲν βιώνεται κατὰ τὸ δοκοῦν, κατὰ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὰ συμφέροντά μας, δὲν μπορεῖ νὰ ὑποταχθεῖ στὸν ἀτομοκεντρισμό, ποὺ δὲν σῴζει.

Καὶ σήμερα ὁ ὀρθολογισμός, τὸ συμφέρον, ὁ ἀτομοκεντρισμὸς θριαμβεύουν εἰς βάρος τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὀφείλουμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ πατερικὸ πνεῦμα. Ὁ Κύριος ἦρθε νὰ μᾶς λυτρώσει, νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν.

Γι’ αὐτὸ καὶ χρειάζεται νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀληθείας. Χρειάζεται ἀγώνας καὶ διατήρηση τοῦ αὐθεντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βιώματος.

Κέντρο μας εἶναι ὁ Χριστός. Καμία ἐντολὴ ἄλλωστε, εἴτε κρατικὴ εἴτε ἄλλων παραγόντων, δὲν μπορεῖ νὰ ὁρίσει τὴν ζωή τῆς Ἐκκλησίας».

Previous Article

Ορθοδόξα Χριστιανικά Σωματεία και Πολύτεκνοι για την Αγία Σοφία

Next Article

Ἀνέλπιστοι δυναμικαὶ δηλώσεις διὰ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν!

Διαβάστε ακόμα