Κιβωτός… ἐν κατακλυσμῷ

Share:

   Τὸ ζήτημα τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου» ἔχει λάβει τὸν δρόμον τῆς κοσμικῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς, μὲ σωστὴν πρωτοβουλίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἔπειτα ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸν καταγγελιῶν. Προκύπτουν ὅμως ἐρωτήματα ἀπ’ ὅσα ἐδήλωσεν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ. Χ. Κονιδάρης. Διατί ἆραγε δὲν ὑπῆρξαν καταγγελεῖαι εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπήν; Δὲν ἐμπιστεύονται οἱ πιστοὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν δικαιοσύνην; Διατί ὁ π. Ἀντώνιος δὲν ἐπεθύμει τὴν ἐποπτίαν τῆς Ἐκκλησίας; Ἤθελεν ἁπλῶς νὰ εἶναι ἀνεξέλεγκτος ἢ μήπως εἶχε προβληματισθῆ μὲ ὅσα εἶχαν συμβῆ μὲ τὴν ΜΚΟ «Ἀλληλεγγύη»; Παραθέτομεν δηλώσεις τοῦ κ. Κονιδάρη ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «parapolitika.gr» τῆς 21ης Νοεμβρίου 2022:

   «Ὁ Μακαριότατος ἔχει λάβει γνώση τῶν ἐπώνυμων καταγγελιῶν ποὺ ἔχουν γίνει σὲ βάρος τοῦ πατέρα Ἀντώνιου στὶς ἁρμόδιες Ἀρχές. Δὲν ἔχει γίνει κάποια ἐπώνυμη καταγγελία στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας ὁ πατέρας Ἀντώνιος εἶναι κληρικός, ἀλλὰ ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ ἐπώνυμες καταγγελίες στὶς ἁρμόδιες Ἀρχές, τὶς ὁποῖες φυσικὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν μποροῦ­σε σὲ καμία περίπτωση νὰ ἀγνοήσει.

   Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἱεροπραξιῶν ἀπὸ τὸν πατέρα Ἀντώνιο: «Ἦταν τὸ βασικὸ ποὺ μποροῦσε νὰ κάνει αὐτὴν τὴ στιγμή, δηλαδὴ νὰ διατάξει τὴ διεξαγωγὴ κανονικῶν ἀνακρίσεων ὕστερα ἀπὸ τὶς ἐπώνυμες καταγγελίες σὲ βάρος του καὶ νὰ προχωρήσει καὶ στὴν ἀπαγόρευση ἀπὸ κάθε ἱεροπραξία. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε χρήση τῶν διατάξεων τοῦ νόμου τοῦ 1932 γιὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης καὶ οὐσιαστικὰ διέταξε τὴ διεξαγωγὴ κανονικῶν ἀνακρίσεων, τὴν ὁποία θὰ ἀναλάβει κληρικὸς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

   Ἡ “Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου” ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν πατέρα Ἀντώνιο τὸ 1998, δηλαδὴ ἐπὶ Ἀρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου, καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εἶχε κάνει τὴ συγκεκριμένη προσ­πάθεια καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μόλις ἀνέλαβε τὸ πηδάλιο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔκανε καὶ αὐτὸς τὴ συγκεκριμένη προσπάθεια καὶ ἐπιχείρησε περισσότερες ἀπὸ μία φορὲς νὰ δώσει τὸ μήνυμα στὸν πατέρα Ἀντώνιο ὅτι καλὸ εἶναι νὰ ἐντάξει τὶς δραστηριότητές του καὶ τὶς δομές του ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἢ νὰ συνεργασθεῖ μὲ τὰ ἐπιτελικὰ στελέχη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας καὶ ἀλληλεγγύης μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο. Ὁ πατέρας Ἀντώνιος εἶχε ἀρνηθεῖ τὴ συγκεκριμένη πρόταση καὶ στὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο καὶ στὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.

   Ἡ Ἐκκλησία φυσικὰ ἔχει δικές της δομὲς τόσο ὡς Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ὑπάρχει τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο λειτουργοῦν οὐσιαστικὰ τὰ ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ αὐστηρὴ ἐποπτεία καὶ αὐστηρὸ ἔλεγχο ἐπὶ τῶν πάντων, καὶ ὑπάρχει καὶ ἡ ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς “Ἡ Ἀποστολή”, ἡ ὁποία προσφέρει σημαντικὸ ἔργο, λειτουργώντας ὅμως μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια».

Previous Article

Ὅταν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὑπηρετεῖ τὴν κρατοῦσαν προπαγάνδα

Next Article

«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»