Κισάμου: Θεμέλιον τῆς ἑνότητος τὰ προνόμια τοῦ Πατριάρχου!

Share:

Ὁ Σεβ. Κισάμου κ. Ἀμφιλόχιος ἐδέχθη ἐπίσκεψιν ἀπὸ Καθηγητὰς καὶ φοιτητὰς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, εἰς τοὺς ὁποίους μεταξὺ ἄλλων εἶπε, συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα biskotto.gr τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2019:

«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τῇ ἐπινεύσει καὶ ἀκοιμήτῃ φροντίδα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἱστορικὸ γεγονὸς μείζονος σημασίας καὶ σπουδαιότητας τῶν τελευταίων αἰώνων. Ἡ μὴ συμμετοχὴ κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γιὰ λόγους μὴ ἔχοντες σχέση μὲ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, στέρησε τὴν ἱστορικὴ εὐκαιρία ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἀπευθύνει μήνυμα ἑνότητας στὸν Χριστιανικὸ ὡς καὶ τὸν λοιπὸ κόσμο, σὲ ἐποχὲς ὅπου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σὲ πολλὰ μέρη τῆς γῆς μοιάζει νὰ βρίσκεται ὑπὸ διωγμόν. Τὸν συντονισμὸ αὐτὸ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κληροδότησαν οἱ Θεῖοι καὶ Ἱεροὶ Κανόνες ὡς καὶ οἱ αἰῶνες εἰς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὅσοι ἀμφισβητοῦν τὸ προνόμιο αὐτὸ πληγώνουν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας».

Καλῶς ὁμολογεῖ ἐμμέσως ὅτι τελικῶς τὸ Κολυμβάριον (ἢ ἡ «Σύνοδος τοῦ Ζηζιούλα») ἐζημίωσε τὴν Ἐκκλησίαν, ἐφ’ ὅσον ἀντὶ διὰ μήνυμα ἑνότητος προεβλήθη ἡ «διαίρεσις» τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὡστόσον, ἐρευνήσαμεν ὅλους τοὺς Ἱ. Κανόνας καὶ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ αὐτὸ τὸ προνόμιον, ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ Σεβασμιώτατος. Ἄλλωστε, ἂν ὑπῆρχε, θὰ τὸ ἀνέφερε συγκεκριμένα. Ἂν ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας πληγώνεται ἀπὸ τὴν ἀμφισβήτησιν –ἀνυπάρκτου- προνομίου, τότε δὲν διαφέρει εἰς οὐδὲν ἡ παπικὴ θεολογία, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Πάπας εἶναι ἐγγυητὴς τῆς ἑνότητος.

Previous Article

Ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος

Next Article

Δεν επιθυμώ αμοιβή για τη θέση του Διοικητή του Αγίου Όρους

Διαβάστε ακόμα