Κραυγαλέως ἀντιεκκλησιαστικὸν κόμμα ἡ Νέα Δημοκρατία

Share:

Τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ζερβοῦ ,

Δ/ντοῦ Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Τὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς λόγῳ ἰδεολογίας στρέφονται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ. Τὸ ΠΑΣΟΚ τὸ ὁποῖον «ἐψάρευε» ψήφους ἀπὸ τὰς δεξαμενάς τῆς ἀριστερᾶς μετεξελήχθη εἰς ἀντιεκκλησιαστικὸν κόμμα. Ὅταν ὅμως εἶδε τὴν ἐξέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ κατὰ τὴν περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν ἤθελε νὰ ἁρπάξη τὴν μοναστηριακὴν περιουσίαν, ὁ τότε ἡγέτης του Ἀνδρέας Παπανδρέου ἐτράπη εἰς ἄτακτον ὑποχώρησιν καὶ ἔκτοτε συνειργάσθη μετὰ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Ἀργότερον μὲ ἡγέτην τοῦ ΠΑΣΟΚ τὸν κ. Κων. Σημίτην κατηργήθη ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς Ἀστυνομικάς Ταυτότητας (δὲν ἔχει καταργηθῆ ὅμως καὶ ὁ νόμος ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀναγραφήν). Ἡ συγκέντρωσις τριῶν ἑκατομμυρίων καὶ πλέον ὑπογραφῶν δὲν ἔκαμψε τὰς ἀποφάσεις τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κ. Κων. Σημίτη. Τότε ἐξεδόθη καὶ ἀπόφασις ὑπὸ κάποιας Ἀρχῆς διά τὴν κατάργησιν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Μὲ παρέμβασιν ὅμως τῶν τότε ὑπουργῶν κ.κ. Κων. Λαλιώτου καὶ Πέτρου Εὐθυμίου ἡ ἀπόφασις δὲν ἐφηρμόσθη ποτέ. Ἐν συνεχείᾳ εἴχομεν κυβέρνησιν ΝΔ ὑπὸ τὸν κ. Κώστα Καραμανλῆ. Ὁ τελευταῖος εἶχεν ὑποσχεθῆ διά ψηφοθηρικοὺς λόγους τὴν ἐπαναφορὰν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας. Δὲν τὸ ἔπραξε. Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου ἐξωβέλισεν ἀπὸ τὰ σχολεῖα τὴν ἐξομολόγησιν. Ἡ κυβέρνησις τοῦ κ. Σημίτη «ἐδρομολόγησε» τὴν πολιτικὴν κηδείαν καὶ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν. Ἡ ΝΔ τὰ ἀποτεφρωτήρια. Ἐνομοθέτησεν ἐπίσης ὑπὲρ τῆς ὀνοματοδοσίας βρεφῶν εἰς τὰ ληξιαρχεῖα ἄνευ Βαπτίσματος. Ἡ ἀπόφασίς της δὲν ἐφηρμόσθη. Ὁ ὑπουργὸς ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιᾶς ἐξέδωσεν ἐγκύκλιον διά τὸν περιορισμὸν τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας καθ᾽ ὑπόδειξιν τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου καὶ τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτου. Σήμερον ὡς πλειοψηφοῦν κόμμα εἰς τὴν συγκυβέρνησιν: 1ον) Δὲν ᾖρε τὴν ἀπόφασιν τῶν πρώτων μνημονιακῶν κυβερνήσεων, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει τοὺς κληρικοὺς ὡς δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ ἀπαγορεύει τὰς χειροτονίας νέων κληρικῶν. 2ον) Προωθεῖ τὴν ἐπιβολὴν τῆς θρησκειολογίας εἰς τὰ σχολεῖα καταργῶντας τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. 3ον) Προωθεῖ τὴν ἵδρυσιν τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 4ον) Προώθησε καὶ ἐψήφισε τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον, ὁ ὁποῖος καταργεῖ τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἐκφράσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἐναντίον τῶν αἱρέσεων. 5ον) Προωθεῖ πρὸς ψήφισιν τὸ νομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον ἀναγνωρίζει ὅλας τὰς αἱρετικάς «Ἐκκλησίας» ὡς κανονικάς, μὲ τὴν πολὺ ἐνεργὸν συμπαράστασιν τῶν ταγῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Φαναρίου. Τελικῶς τὸ κόμμα τῆς ΝΔ, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν Εὐρωβουλὴν ἐψήφισεν ὑπὲρ τῶν πανηδονιστῶν καὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων, εἶναι κραυγαλέως ἀντιεκκλησιαστικόν. Αὐτὸ τὸ κόμμα ἐπὶ κυβερνήσεως Κωστῆ Καραμανλῆ καθιέρωσε καὶ τὰ σύμφωνα ἐλευθέρας συμβιώσεως μὲ ἐξαίρεσιν τῶν ὁμοφυλοφίλων, διότι ὡς εἶχεν εἴπει ὁ τότε ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Σωτ. Χατζηγάκης ἡ κοινωνία δὲν ἦτο ὥριμος ἀκόμα.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 26-9-2014

Previous Article

Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου – Β΄ Μέρος

Next Article

Ουκρανοί και Δύση προσπαθούν να πείσουν ότι οι Ρώσοι ανατίναξαν το φράγμα που έχουν υπό τον έλεγχο τους!