Κυθήρων: Πρωθιεράρχαι προκαλοῦν ἐγκέλαδον

Share:

  Διὰ τοὺς πνευματικοὺς σεισμούς, τοὺς ὁποίους δημιουργοῦν κακοδοξίαι Ἱεραρχῶν ἔκανεν ἀναφορὰν ὁ Σεβ. Κυθήρων εἰς πρόσφατον ἐγκύκλιον. Οἱ πλεῖστοι τῶν Ἱεραρχῶν σιωποῦν, ἀλλὰ ἂς εἶναι βέβαιοι ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς γνωρίζει καὶ ἀποδοκιμάζει τοὺς παραχαράκτας τῶν Ἱ. Κανόνων, ὡς ἔπραξε καὶ εἰς Καβάλαν. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐγκύκλιον τῆς 23ης Φεβρουαρίου 2023:

  «Ὅμως, ἀδελφοί μου, πρέπει νὰ ὁμολογήσωμεν εὐθέως καὶ τιμίως ὅτι ἡ βαθυτέρα καὶ κυριωτέρα αἰτία τῶν κακῶν καὶ τῶν συμφορῶν αὐτῶν εἶναι ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων ἡμῶν καὶ ἡ καταφρόνησις καὶ περιφρόνησις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Παραδόσεως καὶ ἡ παραθεώρησις καὶ παράβασις Ἱερῶν Κανόνων καὶ Δογματικῶν Ὅρων τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες διὰ τὸ ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας», «περὶ δύο πνευμόνων», «περὶ τῆς θεωρίας τῶν κλάδων», «περὶ πρωτείου ἐξουσίας», περὶ ἀναγνωρίσεως ἑτεροδόξων ὁμολογιῶν ὡς «ἐκκλησιῶν» καὶ τὸ ἀνήκουστον: Ὀρθόδοξος Πρωθιεράρχης νὰ πρωτοστατῆ διὰ τὴν ἔκδοσιν «ἱεροῦ» (ἐντὸς εἰσαγωγικῶν) βιβλίου ἀλλοθρήσκων καὶ νὰ τὸ δωρίζη ἐπισήμως, ἀλλὰ καὶ οἱ πυκνὲς συμπροσ­ευχὲς μετὰ κακοδόξων καὶ ἀλλοπίστων, προβαλλόμενες ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ καταδικαζόμενες ὑπὸ Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, οἱ πνευματικοὶ αὐτοὶ σεισμοὶ εἶναι πολὺ χειρότεροι καὶ ἀσυγκρίτως περισσότερον ζημιογόνοι, ὑπὸ τὴν πνευματικὴν ἔννοιαν, ἀπὸ τὶς φυσικὲς σεισμικὲς δονήσεις τῶν 7,8 ρίχτερ.

  Εἴθε, ἀδελφοί μου, εἰς τὸ ἀρχόμενον αὐτὸ «στάδιον τῶν ἀρετῶν» τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἱερὴ περίοδος μετανοίας, προσ­ευχῆς καὶ νηστείας, ἀγωνιζόμενοι τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ φωτισμοῦ, νὰ προσευχώμεθα θερμῶς ὑπὲρ τῆς ὑπερβάσεως τῆς φοβερῆς καὶ φρικτῆς δοκιμασίας τῶν ἐν Τουρκίᾳ καὶ Συρίᾳ συνανθρώπων μας. Καὶ ἰδιαιτέρως νὰ εὐχώμεθα πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν νὰ ἀποτρέπη τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς σεισμικὰς δονήσεις καὶ τὸν σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν ἀπόκλισιν Κληρικῶν τε καὶ λαϊκῶν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καὶ Κληρονομίαν ἡμῶν».

Previous Article

Τό «γλωσσάρι» τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς

Next Article

Ὁλοκληρώνεται ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ἱ. Π. Παναγίας Τρυπητῆς