Κωδωνοκρουσίας διὰ τὸν μισθόν;

Share:

Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Οὐχὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. κγ΄).

Καὶ «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» τῶν ἱερῶν ναῶν – τῶν ἐπιγείων αὐτῶν παραδείσων- γιὰ ποιοὺς κτυποῦν οἱ καμπάνες κάθε τόσο; Τὸ δὲ «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε» σὲ ποιοὺς ἀπευθύνεται δεδομένου ὅτι οἱ ψάλτες καὶ οἱ νεωκόροι εἴθισται… σπανίως νὰ κοινωνοῦν πόσο μᾶλλον τώρα – οἱ δὲ κ.κ. ἐπίτροποι «εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν ἤ λέγειν τι καὶ ἀκούειν νεώτερον», κάνοντας τὰ ἐπιτροπικὰ στέκια φλυαρίας:

Πῶς γίνεται ἐξ ἄλλου σὲ ὅλα τὰ Μυστήρια νὰ ἀπαιτεῖται ἀπαραιτήτως ἡ παρουσία πιστῶν καὶ τὸ Μυστήριο τῶν Μυστηρίων νὰ γίνεται προσχηματικά, μὲ τοὺς λίγους καὶ ἀδιαφόρους πιὸ πάνω ἀνθρώπους, οὐσιαστικὰ δέ, ἀπουσίᾳ ἐνοριτῶν καὶ προσκυνητῶν;

Καὶ γιατί τὴν παραμονὴ τῶν Θεοφανείων τρέχουν οἱ ἱερεῖς σὲ τόσα σπίτια -καὶ καλῶς- γιὰ νὰ μᾶς ἁγιάσουν ὅλους- καὶ δὲν κάνουν τὸ ἴδιο τώρα γιὰ τὸν ἀσυγκρίτως πιὸ ὠφέλιμον λόγον, νὰ κοινωνήσουν ὅσους προηγουμένως τοὺς τὸ ζητήσουν;

Ἄρα δὲν εἶναι καθόλου συνωμοσιολόγος ὅποιος ἰσχυρίζεται ὅτι ἐξεπίτηδες – σκόπιμα, γίνονται οἱ συνεχεῖς κωδωνοκρουσίες συμπαιγνίᾳ ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν, ἀφ’ ἑνὸς γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι «δὲν τρέχει τίποτα» στὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ δεξιὰ Κυβέρνησι ἀδύνατον… νὰ εἶναι ἐκκλησιομάχος! Ἀφ’ ἑτέρου μήπως -κτυποῦν οἱ καμπάνες- γιὰ νά… δικαιολογεῖται ἡ κανονικὴ μισθοδοσία Ἀρχιερέων, βοηθῶν ἐπισκόπων, ἱερομονάχων, ἱερέων, διακόνων, ψαλτῶν, νεωκόρων, παρὰ τὴν ἐλάχιστη ἀπασχόλησί τους, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς χιλιάδες ἀνέργους ποὺ στεροῦνται μῆνες τώρα τὰ ἡμερομίσθιά τους;

Εἶχε ἄδικο λοιπὸν -ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχω γράψει- ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ὅταν μοῦ ἔλεγε: «κ. Σπήλιο, φοβοῦμαι ὅτι, ὄχι σὲ Χριστὸ ἀλλὰ οὔτε σέ… Θεὸ πιστεύουν οἱ περισσότεροι τῶν δεσποτάδων μας»;

Εὐτυχῶς ὅμως γιὰ ἐμᾶς ποὺ παρὰ ταῦτα ἐπιμένουμε νὰ πιστεύουμε, ἐπειδὴ ὑπάρχουν οἱ Ἅγιοί μας, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς Πίστεως, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸ πάντων ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος μὲ τὰ ἐπανειλημμένα Του «προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν», «προσέχετε ἀπὸ τῆς ζωῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων», «βλέπετε μὴ πλανηθῆτε», «βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν», ἀναφέρεται κατευθεῖαν καὶ στοὺς σημερινοὺς διαδόχους των, ποὺ μὲ τοὺς ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου αὐτοκρατορικοὺς μανδύες τους μᾶς κάνουν ὄχι μόνον νὰ φυλαγώμαστε ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ νά… ντρεπώμαστε γιὰ λογαριασμό τους καὶ νὰ λυπώμαστε συγχρόνως ποὺ ἔχασαν τὸ «ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ» τῶν προγόνων μας!

Εὐτυχῶς λοιπὸν ποὺ ὑπάρχει πάνω ἀπὸ τὶς θλιβερὲς αὐτὲς μικρότητες -ἡ ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔχει ὅμως ὁ καιρὸς γυρίσματα!

Καὶ δὲν εἶναι οὔτε ἄδικα οὔτε ὑπερβολικὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ γράφονται, γιατί συμφωνοῦν ἀπολύτως μὲ τὶς ὑποχρεώσεις καὶ ἐντολές, ποὺ ἔχουμε πάρει, «τὴν δικαίαν κρίσιν νὰ κρίνουμε», «καὶ μᾶλλον νὰ ἐλέγχουμε», παρὰ νὰ καθώμαστε μὲ σταυρωμένα χέρια, ποὺ πολλοὶ ἔνοχοι πολὺ θὰ τὸ ἤθελαν αὐτό…

Ἂν ὅμως εἶναι ἀδικαιολόγητα ὅλα τὰ παραπάνω, τότε «ἰδοὺ καιρός… σωτηρίας» τῆς… ὑπολήψεώς σας Σεβασμιώτατοι καὶ ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν μας:

Ἀνοῖξτε διάπλατα τὶς ἐκκλησίες, καλέστε μας -χωρὶς καραγκιοζιλίκια (μάσκες κ.λπ.)- σὰν νὰ εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ ἐνδιαφερθοῦμε μόνοι μας γιὰ τὴν ὑγεία μας καὶ χρειαζόμαστε σωτῆρες ἐσᾶς καὶ τοὺς πολιτικοὺς- νὰ μποῦμε ἀξιοπρεπῶς σὲ αὐτές, μάλιστα ἀφοῦ δὲν δέχεται ἡ Κυβέρνησι (τοῦ 38% τοῦ 55% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, μὴ τὸ ξεχνοῦμε αὐτὸ) τὴν ἀπὸ τηλεοράσεως ἀντιπαράθεσι μὲ τοὺς διαφωνοῦντας ἰατροὺς καὶ προσέτι περιφρονεῖται καὶ ἀπὸ σᾶς καὶ τοὺς πολιτικοὺς τὸ Σύνταγμα, ποὺ προστατεύει ἀπολύτως -χωρὶς ἐξαιρέσεις δηλαδὴ- τὰ θρησκευτικά μας δικαιώματα.

Ἂς καταργηθοῦν δὲ καὶ τὰ πρόστιμα -ὅπως σὲ ἄλλες φιλελεύθερες χῶρες- γιὰ νὰ δοῦμε πόσο ἐκτιμοῦν οἱ πολίτες τὰ μέτρα αὐτὰ τὰ ἀδυσώπητα, διότι στὸ κάτω-κάτω τί νὰ τὴν κάνουμε τὴν ὑγεία, ὅταν εἴμαστε φυλακισμένοι; Ἐκτὸς καὶ ἄν ἔπαψε, κ. Μητσοτάκη γιὰ σᾶς καὶ τὴν κυβέρνησί σας νὰ ἔχη ἀξία τὸ «καλλίτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή παρὰ 40 χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή», κι ἂς γιορτάζουμε ἐφέτος τὸ 1821!

Καὶ γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε πρὸς τοὺς ποιμένας μας:

Οἱ ἄθεοι σᾶς ἔχουν πάρει χαμπάρι ἀπὸ παλιά!

Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ τὰ ἔφερε ἔτσι τὰ πράγματα, γιὰ νὰ σᾶς καταλάβομε καὶ ἐμεῖς οἱ… πτωχοὶ τῷ πνεύματι ἐπὶ τέλους!

Ἡ Ἐκκλησία πάντως τοῦ Χριστοῦ θὰ ζῆ εἰς αἰῶνας αἰώνων.

«Χαρῆτε» τώρα καὶ σεῖς τὴν ψευτιὰ τῆς «χαρᾶς» τοῦ κόσμου τούτου, γιατί ἂν παραμείνετε ὡς ἔχετε, σίγουρα σᾶς… περιμένουν κάτω οἱ… γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, γιὰ νὰ τοὺς κάνετε παρέα!!!

Previous Article

Ἀπέναντι εἰς ψευδοπροφήτας

Next Article

Καθηγητὴς τῆς θεολογίας διδάσκει ὡς «Ραββῖνος»;